Administracja
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:
niestacjonarne 60 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Treści programowe oraz metody nauczania na kierunku Administracja I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych, jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, którzy będą zdolni do tego, aby sprostać wymaganiom rynku pracy i  wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną.

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Zdobyta podczas studiów na tym kierunku wiedza i nabyte umiejętności z pewnością ułatwią absolwentom współpracę z jednostkami administracji publicznej przy realizacji projektów unijnych, a także tych finansowanych ze środków publicznych. 

Dlaczego warto studiować Administrację I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności
Zajęcia prowadzone przez osoby z branży administracji
Zajęcia prowadzone przez osoby z branży administracji
Praktyczna nauka prawa
Praktyczna nauka prawa 
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i publicznej
Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i publicznej
Praktyczne przygotowanie do wykonywania funkcji urzędniczych
Praktyczne przygotowanie do wykonywania funkcji urzędniczych

Administracja I stopnia w SAN Bełchatów - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Adam Kowalski

 

Opłaty

Administracja w SAN Bełchatów - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

440 zł  340 zł*

II ROK12440 zł
III ROK10560 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2200 zł  1600 zł**

3080 zł  2280 zł**

II ROK2200 zł 3080 zł
III ROK2800 zł 2800 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5280 zł  3880 zł**
II ROK5280 zł
III ROK5600 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 340 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź promocje obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Absolwenci kierunku Administracja I stopnia w SAN w Bełchatowie stanowią doskonale przygotowaną przyszłą kadrę urzędników. Są gotowi do rozpoczęcia kariery zawodowej w organach administracji państwowej, samorządowej i innych, w których niezbędne są kwalifikacje do działania z zakresu administracji publicznej. Mogą także podjąć pracę na rzecz innych podmiotów, takich jak korporacje finansowe, czy firmy działające w branży projektowej. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Demografia
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Administrowanie mieniem jednostki samorządu terytorialnego
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo do informacji i ochrony danych osobowych
 • Prawo zatrudnienia służb mundurowych
 • Prawo porządku publicznego w państwach UE
 • Prawo karne skarbowe
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo własności przemysłowej 
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa 
 • Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie

Rekrutacja na kierunek Administracja I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Administracja” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Administracja”  tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Administracja I stopnia SAN Bełchatów - Specjalności

Chcąc zespolić cele strategiczne Uczelni i Wydziału, które dotyczą zgodności z potrzebami otoczenia społecznego i gospodarczego, program studiów na kierunku Administracja I stopnia w SAN w Bełchatowie został tak sformułowany, by zapewnić najwyższą jakość kształcenia z zachowaniem elastyczności poprzez oferowane specjalności. Studenci kierunku Administracja w ramach studiów I stopnia mają do wyboru osadzone w potrzebach rynku pracy specjalności.

Administracja skarbowa

Program kształcenia specjalności „Administracja skarbowa” został przygotowany w celu poszerzenia wiedzy ogólnej z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia z obszaru systemów podatkowych, skarbowych i celnych. Zgłębiona zostanie problematyka funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery sektora bankowego i gospodarczego. Wybór tej specjalności jest gwarancją poznania instytucji i organów państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wybór tej specjalności  pozwoli na posiadanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w Izbach Skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, Izbach Celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

E-administracja

Program kształcenia specjalności „E-administracja”, tzw. elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) zorientowany został na zdobyciu wiedzy w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa. Student zostaje zapoznany z planami unijnymi w zakresie e-administracji, co jest elementem szerszej koncepcji – rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wpisującej się w postulaty Strategii Lizbońskiej.

 Administracja samorządowa

Program kształcenia specjalności „Administracja samorządowa” został przygotowany z myślą o kształceniu najbardziej poszukiwanych na rynku pracy urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. Absolwent administracji samorządowej ma pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej oraz przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Zna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Sprawnie orientuje się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Poznaje instytucje mienia komunalnego jako materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego i procesy zgodne z prawem zarządzania mieniem komunalnym. Specjalność Administracja samorządowa wprowadza absolwentów w tematykę prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Administracja porządku publicznego

W ramach specjalności „Administracja porządku publicznego” studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, czy pracy kuratora. Absolwenci specjalności nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, a także sektorze prywatnym: w bankach, biurach i kancelariach prawnych.

Prawna obsługa biznesu

Specjalność „Prawna obsługa biznesu” oparta jest na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą tę specjalność jest jej charakter interdyscyplinarny. Studenci są przygotowywani do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia określonych funkcji menedżerskich w sektorze gospodarczym i administracji publicznej. Charakteryzuje się dużą elastycznością w działaniu, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Prawo pracy i kadr

Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr. Studenci poznają wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu prawa pracy, sposobów zawierania stosunku pracy, obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy, zasad wynagradzania, odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne, zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Jest świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Administracja SAN Bełchatów

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Wykonuje praktykę zawodową w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.

Wykładowcy kierunku Administracja I stopnia SAN Bełchatów

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, prof. SAN
dr Waldemar Szymański, prof. SAN
dr Piotr Mikołajczyk
mgr Beata Janik
Kariera

Administracja SAN Bełchatów – praca

Absolwenci kierunku Administracja w SAN w Bełchatowie to specjaliści administracji zdolni do przewidywania procesów i zjawisk społecznych. Są także gotowi do analizy mechanizmów funkcjonowania organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych w celu podjęcia współpracy i praktycznego przygotowania projektów społecznych uwzględniających interes publiczny, w tym działalność administracyjną. 

Absolwenci kierunku Administracja mogą podjąć pracę:

 

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
w organach podatkowych
w działach administracyjnych sądów, prokuratury
w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
w kancelariach prawnych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Administracja? 

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie