Pedagogika
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
niestacjonarne 90 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności analitycznych, diagnostycznych złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektowania działań na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego pedagoga.

Absolwent kierunku Pedagogika I stopnia w SAN w Bełchatowie posiada kompetencje zawodowe, jak i będąc pedagogiem, terapeutą, opiekunem, doradcą zawodowym - współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań wpierających rozwój dzieci, młodzieży, pomaga rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bada potrzeby i możliwości uczniów, wspiera nauczycieli w problemach z uczniami/podopiecznymi.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Pedagogika I stopnia w SAN Bełchatów - opinie

“Studia pedagogiczne pomogły mi zrozumieć perspektywę …"

 

Anna Piątek

Opłaty

Pedagogika SAN Bełchatów - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

430 zł  330 zł*

II ROK12430 zł 
III ROK10480 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2150 zł  1550 zł**

3010 zł  2210 zł**

II ROK2150 zł 3010 zł
III ROK2400 zł 2400 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5160 zł  3760 zł**
II ROK5160 zł
III ROK4800 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 330 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź promocje obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

W czasie studiów na kierunku Pedagogiką w SAN w Bełchatowie studenci nabywają umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z daną grupą wiekową. Ponadto uczą się wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wspierające. Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy - j. angielski, j. niemiecki
 • Filozofia/etyka
 • Przedsiębiorczość / Prawno-ekonomiczne aspekty działalności zawodowej
 • Technologie informacyjne / Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Wychowanie fizyczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania
 • Socjologia wychowania / Socjology
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Projektowanie ścieżki edukacyjno -  zawodowej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Psychologia uczenia się
 • Metodyka pracy opiekuna wychowawcy
 • Media w edukacji
 • Metodologia badań pedagogicznych (kw)
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Trening umiejętności społecznych  
 • Profilaktyka społeczna 
 • Trening umiejętności społecznych 
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Podstawy genetyki 
 • Edukacja włączająca 
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Seminarium dyplomowe - projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowo - dyplomowe

Rekrutacja na kierunek Pedagogika I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Pedagogika” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: języka obcy nowożytny (na poziomie B1), wiedza o społeczeństwie oraz historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Pedagogika” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Rekrutacja na kierunek Pedagogika I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Pedagogika” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) wiedza o społeczeństwie, historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Pedagogika” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Pedagogika I stopnia SAN Bełchatów - specjalności

Studenci kierunku Pedagogika w SAN Bełchatów każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, by prawidłowo definiować potrzeby rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Specjalność ta pozwoli na podejmowanie działań na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dziecka i osób dorosłych, inicjowanie i koordynowanie współpracy między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Wskazuje jaki wpływ innych ludzi może mieć na psychikę jednostek, ukazuje zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą ludzie w różnym wieku i o różnych potrzebach rozwojowych. Pozwala na nabycie umiejętności rozumienia, czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój podopiecznych i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Podczas nauki na tej specjalności studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu nie tylko pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, ale również przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Specjalność ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa. Przygotowuje studentów do pracy w instytucjach wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym, w tym w służbach mundurowych zajmujących się profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Specjalność pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym jak też daje pełne podstawy do ubiegania się o uzyskanie kompetencji kuratora sądowego, socjoterapeuty.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Pedagogika SAN Bełchatów

dr Eulalia Adasiewicz
dr Eulalia Adasiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz Zarządzania oświatą. Od 2010 roku jest na stanowisku adiunkta w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Londynie do spraw pedagogiki. Jest opiekunem praktyk studenckich.

Wykładowcy kierunku Pedagogika SAN Bełchatów

dr hab. Beata Jachimczak, prof. SAN
dr Bożena Zając, prof. SAN
dr Nell Stolińska-Pobralska
dr Iwona Jankowska
nadkomisarz w st. spocz. mgr Sławomir Szymański
dr Marek Borowski
dr Izabela Kasprowicz
dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda
mgr Magdalena Koperkiewicz
mgr Małgorzata Kubik
mgr Arkadiusz Stawiarski
mgr Małgorzata Stemplewska
mgr Anna Szczęsna
mgr Paulina Werecka
Kariera

Pedagogika SAN Bałchatów – praca

Specjalności na kierunku Pedagogika w SAN w Bełchatowie przygotowują studentów m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. fundacji, indywidualnej praktyki czy placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych inicjatyw z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Absolwenci kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie mogą podjąć pracę w:

placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach, przedszkolach
placówkach resocjalizacyjnych
Domach Pomocy Społecznej i na warsztatach zajęciowych
placówkach i instytucjach poradnictwa zawodowego i rodzinnego
organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
Urzędach Pracy
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
innych instytucjach wymagających wykształcenia pedagogicznego

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie

Administracja
Administracja
Zarządzanie
Zarządzanie