Przeniesienie z innej uczelni

Student innej uczelni również może ubiegać się o przeniesienie do Społecznej Akademii Nauk

przeniesienie-z-innej-uczelni-san

Aby ubiegać się o przeniesienie z innej uczelni do Społecznej Akademii Nauk należy:

 • złożyć wniosek o przeniesienie z uzasadnieniem do odpowiedniego organu uczelni macierzystej z prośbą o zaopiniowanie wniosku;
 • zaopiniowany wniosek należy złożyć w dziekanacie Społecznej Akademii Nauk; 
 • do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów poświadczony przez uczelnie macierzystą (kartę przebiegu studiów itp.),
 • decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan odpowiedniego wydziału.

Dziekan, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia w tym trybie, określi szczegółowe warunki przeniesienia, m.in.: na który semestr student zostaje wpisany, różnice programowe i w jakim czasie będzie zobowiązany je wyrównać. 

 

Szczegółowe warunki przeniesienia określają często przepisy wewnętrzne danego wydziału (np. uzyskanie zaliczenia pierwszego roku studiów, minimalna wysokość ECTS uzyskanych w ramach dotychczasowego przebiegu studiów itp.).

 

Szczegóły dotyczące warunków przeniesienia można uzyskać kontaktując się z odpowiednim dziekanatem.

Osoby, które obecnie studiują i chciałby zmienić Uczelnię lub studiowały w innej Uczelni i pragną wznowić naukę, mogą ubiegać się o przyjęcie w SAN na wyższy semestr studiów

rekrutacja-przeniesienie-san-1

Zasady rekrutacji:

 • o przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów,
 • student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów),
 • może również ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr,\
 • podania o przeniesienie lub przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego,
 • decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan.
Procedura przeniesienia

Wstępna weryfikacja odbywa się poprzez dostarczenie dotychczasowego przebiegu studiów do właściwego Dziekanatu SAN, który zajmuję się obsługą Studentów wybranego kierunku. 

 

Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów należy pobrać z Uczelni, na której odbywało się kształcenie i dostarczyć do Dziekanatu SAN osobiście lub w formie skanu w wiadomości mailowej.

Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną poproszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Założenie indywidualnego konta w platformie rekrutacyjnej: e-rekrutacja.san.edu.pl oraz zapisanie się na studia na poziomie "przyjęcie na wyższy semestr".
 2. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie:
 • podanie do Dziekana,
 • formularz rekrutacyjny,
 • dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony przez Uczelnię, w której student studiuje/studiował) zawierający informację o: zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje,
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie),
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia),
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej, rejestracyjnej i za legitymację w wysokości 522 zł.

 

Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta widoczny na platformie rekrutacyjnej w zakładce Należności.

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia.

 

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.