Geodezja i kartografia
O kierunku

Czas trwania studiów:
3,5 roku

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Inżynier

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 90 osób


Na kierunku Geodezja i kartografia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru geodezji gospodarczej i gospodarki nieruchomościami.  

Absolwenci kierunku Geodezja i kartografia I stopnia znajdują zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, w wydziałach gospodarki nieruchomości, we własnej działalności gospodarczej.

Wybór praktycznego zawodu, który połączy zainteresowania techniczne z pracą poza biurem, nie musi być trudny, jeśli zdecydujesz się studiować Geodezję i kartografię.

Program kształcenia został ułożony tak, aby absolwent kierunku był przygotowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Specjalistyczne pracownie, poligon terenowy oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwolą poznać współczesne techniki i technologie pomiarowe oraz zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne.

Dlaczego warto studiować Geodezję i kartografię  I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów stworzony przy współpracy z pracodawcami
Program studiów stworzony przy współpracy z pracodawcami
Praktyki zawodowe u partnerów SAN
Praktyki zawodowe u partnerów SAN
Nowoczesna baza dydaktyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt
Nowoczesna baza dydaktyczna wyposażona w specjalistyczny sprzęt
Ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne
Ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Wykładowcy praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym
Wykładowcy praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym

Geodezja i kartografia I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Umiejętność posługiwania się odpowiednio dobranymi do wykonywanych zadań narzędziami, jest bardzo ważna w zawodzie geodety. Studia nakierowane są na zdobywanie wiedzy przez praktykę, co było dla mnie kluczowe.”

 

Piotr Walczak

Opłaty

Geodezja i kartografia SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

580 zł  480 zł*

II ROK12580 zł
III ROK12580 zł 
IV ROK5620 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł  2300 zł**

4060 zł  3260 zł**

II ROK2900 zł 4060 zł
III ROK2900 zł 4060 zł
IV ROK3100 zł  

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł  5660 zł**
II ROK6960 zł
III ROK6960 zł
IV ROK3100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

550 zł  450 zł*

II ROK12550 zł
III ROK12550 zł
IV ROK5590 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2750 zł  2150 zł**

3850 zł  3050 zł**

II ROK2750 zł3850 zł
III ROK2750 zł 3850 zł 
IV ROK2950 zł  

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6600 zł  5300 zł**
II ROK6600 zł
III ROK6600 zł
IV ROK2950 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 450 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Geodezja i kartografia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, wspomagającą z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Geodezyjne instrumenty pomiarowe
 • Geometria analityczna w geodezji
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe I
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe II
 • Grafika komputerowa AutoCAD
 • Rachunek wyrównawczy
 • Kartografia
 • Informatyka w geodezji i kartografii
 • Systemy informacji przestrzennej 
 • Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji
 • Systemy informacji o terenie
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna / Higher geodesy and geodetic astronomy
 • Geodezja satelitarna / Satellite geodesy
 • Teledetekcyjne metody w kartografii środowiska
 • Prawo geodezyjne i budowlane
 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Geodezyjna obsługa inwestycji / Geodezja miejska
 • Monitoring geodezyjny / Geodezja kastralna
 • Gospodarka nieruchomościami / Geodezja w gospodarce nieruchomościami
 • Wybrane zagadnienia geologii / Podstawy gleboznawstwa
 • Geodezja urządzeniowo-rolna i leśna / Kształtowanie obszarów wiejskich
 • Zarys budownictwa / Podstawy wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami
 • Zajęcia terenowe - geodezyjne pomiary szczegółowych I
 • Zajęcia terenowe - projekt inżynierski z geodezyjnych pomiarów szczegółowych II
 • Zajęcia terenowe, projekt inżynierski: geodezja inżynieryjna / geodezja katastralna
 • Seminarium – projekt inżynierski

Rekrutacja na kierunek Geodezja i kartografia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Geodezja i kartografia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1), matematyka i przedmiot do wyboru: fizyka lub informatyka. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Geodezja i kartografia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Geodezja i kartografia I stopnia SAN Łódź - specjalności

Kierunek studiów Geodezja i kartografia w SAN Łódź mieści się w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uwzględniając jednocześnie jego praktyczny profil. Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań pracodawców, zostały przyjęte jako kluczowe w opracowanej koncepcji kształcenia na kierunku geodezja i kartografia.

Geodezja gospodarcza

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, w tym pomiarów i opracowania ich wyników na potrzeby sporządzania lub aktualizacji mapy zasadniczej, tyczenia i inwentaryzacji obiektów budowlanych, zakładania i pomiarów osnów pomiarowych lub realizacyjnych sytuacyjnych i wysokościowych oraz kartograficznego opracowania mapy do celów projektowych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie zakładania, pomiaru i wyrównania wyników pomiarów geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej. Jest przygotowany do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji w tym geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacji budynków oraz budowli, pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych oraz przemieszczeń podłoża gruntowego, a także rejestracji struktury geometrycznej obiektów budowlanych w aspekcie oceny spełnienia określonych założeń projektowych. W powyższym zakresie potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i systemów informacji o terenie oraz podejmować współpracę ze specjalistami zawodów pokrewnych, głównie urbanistyki i budownictwa. 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy głównie w firmach prowadzących własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie geodezji i kartografii.

Gospodarka nieruchomości 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę obejmującą takie zagadnienia jak:
zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych w tym wznawianie znaków granicznych i prace związane z ewidencją gruntów i budynków oraz prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych;
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 • sporządzanie operatu szacunkowego w aspekcie wyceny nieruchomości, przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

 

Posiada umiejętności umożliwiające tworzenie prostych baz danych przestrzennych, przetwarzanie tych danych oraz ich wizualizacje w postaci opracowań kartograficznych, wykorzystując przy tym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz źródłowe materiały pozyskiwane metodami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w urzędach administracji publicznej, wydziałach gospodarki nieruchomości lub katastru nieruchomości urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej po nabyciu stosowanych uprawnień zawodowych.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Geodezja i kartografia SAN Łódź

 dr Andrzej Kaźmierczak
 dr Andrzej Kaźmierczak

Wykładowcy kierunku Geodezja i kartografia SAN Łódź

prof. dr hab. inż. Wiesław Pawłowski 
dr inż. Cezary Toś
dr inż. Leszek Zielina
mgr inż. Jan Schnerch
mgr inż. Leszek Rogulski
mgr Łukasz Kopciak
mgr inż. Marek Świątek
Kariera

Geodezja i kartografia SAN Łódź – praca

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia SAN Łódź posiada ogólną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, wspomagającą z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii w szczególności obejmującą:

 • cele i metodykę badania oraz modelowania kształtu i właściwości fizycznych Ziemi;
 • astronomię geodezyjną i geodezję satelitarną, w tym metody wyznaczania pozycji z umiejętnym wykorzystaniem systemów satelitarnych GNSS;
 • technologie informacyjne oraz numeryczne opracowanie wyników pomiarów właściwych dla klasycznej geodezji, fotogrametrii i teledetekcji;
 • uwarunkowania, zakres i metodykę czynności i opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby inwestycyjnego procesu budowlanego;
 • zna język obcy na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie komunikatywnym w sprawach zawodowych.

 

W zakresie umiejętności potrafi:

 • w pracach geodezyjnych i kartograficznych w umiejętny sposób posługiwać się odpowiednio dobranym instrumentarium dostosowanym do realizacji określonych zadań z praktyki zawodowej;
 • wykonywać pomiary geodezyjne na potrzeby zakładania osnów geodezyjnych i pomiarowych oraz opracowania map sytuacyjno-wysokościowych;
 • prowadzić geodezyjną obsługę inwestycyjnego procesu budowlanego w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo budowlane”;
 • pozyskiwać dane na potrzeby założenia i aktualizacji katastru nieruchomości oraz systemów informacji przestrzennej;
 • przeprowadzić ocenę i zmianę zagospodarowania nieruchomości gruntowych obejmująca podział, rozgraniczenie i wznowienie granic;
 • sporządzać dokumentację techniczną w zgodności ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii.

 

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, w sytuacji uczestnictwa w inicjatywach społecznych realizujących określone projekty inżynierskie, jak i zachowania norm etycznych w zawodzie podejmując pracę w strukturach organizacyjnych firmy geodezyjnej lub urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Uprawnienia - Geodezja i kartografia SAN Łódź

Studia przygotowują do osiągnięcia kompetencji inżynierskich na kierunku Geodezja i kartografia w kontekście spełnienia efektów uczenia się na poziomie 6 wg. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na przykład na takich kierunkach jak: Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Geoinformatyka i innych powiązanych z dyscypliną naukową inżynieria lądowa i transport.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Geodezja i kartografia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka