MBA Zarządzanie cyberbepieczeństwem
O kierunku

Czas trwania:
2 semestry

 

Liczba godzin dydaktycznych:

300 h

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

Język wykładowy:

język polski

 

 

Program studiów MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem ma na celu wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności zapewnienia podległym instytucjom bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji prawnej incydentu cyfrowego i wskazania instytucji właściwej do podjęcia dalszych działań.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu i zarządzania instytucjami publicznymi (centralnymi i samorządowymi).

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
Unormowania dla biznesu
Unormowania dla biznesu
Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbezpieczeństwa)
Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbezpieczeństwa)
Trendy cyberprzestępczości
Trendy cyberprzestępczości
Socjotechnika cyberprzestępczości
Socjotechnika cyberprzestępczości
Prawno- karne aspekty cyberprzestępczości
Prawno- karne aspekty cyberprzestępczości

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrane treści kształcenia realizowane na kierunku MBA zarządanie cyberbezpieczeństwem

 • Istota przestępstwa komputerowego w rozumieniu polskich regulacji karno i cywilnoprawnych
 • Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przestępczość gospodarcza w cyberprzestrzeni
 • Przestępczość kryminalna w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Obrona przed cyberatakami
 • Działania sektora prywatnego i naukowego w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego
 • Profil cyberprzestępcy
 • Usługi świadczone przez podziemie cyfrowe
 • Obrona przed atakiem socjotechnicznym
 • Współpraca międzynarodowa Policji
 • Strategia cyberbezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie mieniem państwowym oraz kadrami w spółkach skarbu państwa
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Psychologia zarządzania
 • Prawo spółek handlowych

Opinie absolwentów

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Wykładowcy
kom. dr Michał Podgórski
kom. dr Michał Podgórski

Funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy, wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjne.

kom. Rafał Bielicki
kom. Rafał Bielicki 

Były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”.

podkom. Maciej Litwin
podkom. Maciej Litwin

Absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, koordynator ds. zwalczania przestępczości około-bankomatowej oraz oszustw popełnianych metodą „na wnuczka i policjanta”, uczestnik licznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów, były członek Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach.

podkom. Łukasz Olenderek
podkom. Łukasz Olenderek

Koordynator czynności dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze trans-granicznym w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert krajowy Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością Kryminalną, mówca na szkoleniach organizowanych przez CEPOL w Narodowej Akademii FBI w Quantico (USA), autor publikacji na temat fałszowania pieniędzy, handlu ludźmi i przemytu broni palnej.

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Kierownictwo studiów MBA

Dyrektor studiów MBA

dr Łukasz Prysiński, prof. SAN

e-mail: lprysiński@san.edu.pl 

Koordynator studiów MBA

Mirosław Olszewski

e-mail: molszewski@san.edu.pl 

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia - tylko do 15.11.2023 r.

 • opłata jednorazowa - 11000 zł  9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 1375 zł x 8 (11.000 zł)
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Biuro Administracji

mba@san.edu.pl  

Zbigniew Pyszka

e-mail: zpyszka@san.edu.pl

tel. 42 664 22 55

Katarzyna Żywicka

e-mail: kzywicka@san.edu.pl

tel. 44 788 46 22

Joanna Grabowska

e-mail: jgrabowska@san.edu.pl

tel. 43 823 25 10