The Master of Property Management MBA
O kierunku

Czas trwania:
2 semestry

 

Liczba godzin dydaktycznych:

300 h

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

Język wykładowy:

język polski

 

 

Program studiów The Master of Property Management MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami komercyjnymi i publicznymi działającymi w sferze tkanki miejskiej. Nakierowany jest na zarządzanie makrostrukturą z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w gospodarowaniu makro zasobami własnymi, powiązanymi i zależnymi.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje koordynatorów, kierujących na wyższych szczeblach organizacji specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami (traktowanymi szeroko, nie tylko jako bezpośredni związek z obiektami budowlanymi), zasiadać w radach nadzorczych takich organizacji, koordynować i kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego zarządzania nieruchomościami. Celem programu jest wyposażenie osób z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości, dostarczenie narzędzi do koordynacji ich działań w zakresie rozproszonej struktury własnej, współdziałania z jednostkami powiązanymi, zależnymi i/lub współpracującymi w realizacji misji podmiotu wiodącego (outsourcing).

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzania w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku The Master of Property Management MBA

Procesy miastotwórcze XXI w. Strategie rozwoju lokalnego
Procesy miastotwórcze XXI w. Strategie rozwoju lokalnego
Finanse publiczne, a finanse korporacji
Finanse publiczne, a finanse korporacji
Ekonomika miast i regionów. Outsourcing i Partnerstwo Publiczno- Prywatne
Ekonomika miast i regionów. Outsourcing i Partnerstwo Publiczno- Prywatne
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi. Aktualne strategie
Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi. Aktualne strategie
Centra dowodzenia, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem
Centra dowodzenia, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem
Umiejętności miękkie
Umiejętności miękkie

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrane treści kształcenia realizowane na kierunku The Master of Property Management MBA

 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami w warunkach niedoboru i kryzysu
 • Nowe narzędzia inwestowania na rynku nieruchomości
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi (PPP)
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Odpowiedzialność prawna członków Rad Nadzorczych, Zarządów i Dyrektorów Finansowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem oraz ryzkiem ubezpieczeniowym mieszkań na wynajem
 • Organizacja centrum dowodzenia zasobami
 • Zarządzanie przez wartość w teorii zarządzania. Przedstawienie idei tego zarządzania,
 • Gospodarka publiczna, a social media
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Zarządzanie publiczne, zarządzanie mieniem publicznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekosystem Innowacji (PPP)
 • Strategia rozwoju gminy
 • Leadership
 • HRM
 • CSR
 • Socjologia i psychologia zarządzania

Opinie absolwentów

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Wykładowcy

Kadrę programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

dr Marek Foriasz
dr Marek Foriasz

Doktor nauk społecznych– nauk o polityce, nauczyciel akademicki, audytor wewnętrzny II stopnia, menedżer. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył: studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, na kierunku: „Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji”, studia organizowane były pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymał certyfikat Instytutu uzyskując tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia i wpisany został na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi”, studium menedżerskiego dla kadr kierowniczych, zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i Saksońską Szkołę Zarządzania "Eduplan – Dresden" i studium menedżerskie w zakresie finansów dla menedżerów nie finansistów zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania "OTREK" i International Resqurs Development United Kingdom – Warsztaty. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. Zarządzania Nieruchomościami w okresie od 2000 – do 2013 roku. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wykładowca przedmiotów m.in. związanych z gospodarką nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, organizacji i zarzadzania, analiz i projektów organizacyjnych, na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Polsko – Ukraińskiego Instytutu Badawczego Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Prowadzi własną firmę związaną z doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych w obrębie gospodarowania nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.      

Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe: "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym” UŁ. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO” (wyróżniona złotym medalem). Kierowała i współdziałała w diagnozach gospodarowania nieruchomościami na szczeblu gminy Łódź, oraz przy opracowaniu strategii mieszkaniowej również dla gminy Łódź, autorka ekspertyz i opinii przygotowanych dla Ministerstwa Infrastruktury. Opracowała standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, oraz opracowała warunki mieszkaniowe dla potrzeb przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łódź.

Grażyna Białopiotrowicz
Grażyna Białopiotrowicz

Ekspert w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Prowadzi zajęcia od blisko 20 lat. Specjalizuje się w psychologii biznesu, czyli psychologii sprzedaży, negocjacji, kierowania zespołem, motywowania pracowników, obsługi klienta- szczególnie w psychologii rozmowy w sytuacji napięcia stresu zawodowego. Wiedzę i doświadczenie na ten temat opisała w książce, opracowanej wspólnie z Marzeną Rogalską, "Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku". Jest osobistym doradcą osób publicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zawarła w książce "Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce". Prowadzi szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie opisała w książkach: "Psychologia sprzedaży nieruchomości" oraz "Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości". Współpracuje jako wykładowca studiów podyplomowych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska
dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska

Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obsługuje m.in. zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki zarządzające gminnym mieniem komunalnym. Jest ekspertem z zakresu umów, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji. Wdraża procedury prawne w wielu przedsiębiorstwach. Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu przedsiębiorstwach oraz podmiotach publicznych. Jest mediatorem. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, przedsiębiorców oraz jest wykładową na Uczelniach Wyższych.

Janusz Janiszewski
Janusz Janiszewski

Pełnił obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od lipca 2018 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat był kontrolerem ruchu lotniczego, a od roku 2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP - zarządzanie strategiczne budynkami.

Sebastian Lorenc
Sebastian Lorenc

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny, przedsiębiorca (pracował w branży zajmującej się nieruchomościami). Od 2001 roku radny osiedla Oporów, w tym czasie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Osiedla oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla. Od 2011 roku radny Rady Miejskiej Wrocławia. Pracował m. in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Aktualnie zajmuje stanowisko Wiceprezydenta m. st. Wrocław.

mgr inż. Julian Malaka
mgr inż. Julian Malaka

Doktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Mariusz Muszyński
Mariusz Muszyński

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Główny Specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB S.A., Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa, gdzie od roku 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2020 roku z sukcesem sprzedał WDB S.A. do międzynarodowej grupy PIB Group z siedzibą w Londynie, której jest udziałowcem. Od tego czasu jako CEO grupy PIB Poland, odpowiada za konsolidację rynku pośredników ubezpieczeniowych zarówno w Polsce jak i regionie CEE. Jest aktywnym inwestorem na rynku nowych technologii, w trakcie swojej kariery zawodowej współtworzył wiele polskich startupów takich jak TBULL SA, THE DUST SA, SAT REVOLIUTIONS SA, BIOCELTIX SA, QNA Technology SA, Farm Innovations SA, Green Zebras SA. Współtworzył fundusz Bridge Alfa- Kvarko ASI Sp. z o. o., którego do dnia dzisiejszego jest kluczowym partnerem. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych oraz prywatnych. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

mgr Zbigniew Maćków
mgr Zbigniew Maćków

Ukończył WA PWr (1996) i Kingston School of Architecture (1994). Założyciel obecnie 50-cio osobowego biura Maćków Pracownia Projektowa (1995). Najważniejsze nagrody: Honorowa Nagroda SARP 2020, Honorowa Nagroda SARP o/Wrocław, 2 x „Życie w architekturze”, nagroda roku SARP, 4 x Grand Prix „Piękny Wrocław”, 4 x finalista World Architecture Festival, Nagroda Województwa Śląskiego, 2 x Grand Prix DOFA, 2 x nominacja i shortlista Mies van der Rohe Award, Złoty Medal Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach architektonicznych. Przewodniczący Rady DSOIA (2010-2018), wiceprzewodniczący KSK przy ZG SARP, uczył: PWr, UWr, Solvay Brussels School (1998-2008). Współinicjator i uczestnik projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator architektury podczas ESK Wrocław 2016. Założyciel think tanku Gęsto (przyszłość zamieszkiwania) i startupu „diffeRent” (mieszkanie jako usługa).

Kierownictwo studiów MBA

Dyrektor studiów MBA

dr Łukasz Prysiński, prof. SAN

e-mail: lprysiński@san.edu.pl 

Koordynator studiów MBA

Mirosław Olszewski

e-mail: molszewski@san.edu.pl 

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

The Master of Property Management - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia - tylko do 15.11.2023 r.

 • opłata jednorazowa - 11000 zł  9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 1375 zł x 8 (11.000 zł)
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem The Master of Property Management MBA?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Biuro Administracji

mba@san.edu.pl  

Zbigniew Pyszka

e-mail: zpyszka@san.edu.pl

tel. 42 664 22 55

Katarzyna Żywicka

e-mail: kzywicka@san.edu.pl

tel. 44 788 46 22

Joanna Grabowska

e-mail: jgrabowska@san.edu.pl

tel. 43 823 25 10