Informacje ogólne – zasady

SAN-doktoryzowanie-1

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, prowadzi następujące postępowania doktorskie:

  • W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Postępowania doktorskie są prowadzone w formie eksternistycznej. Stopień doktora nadawany jest przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawowana jest przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Postępowania doktorskie
Zasady postępowań doktorskich SAN
Format: pdf
1.63 MB
Regulations of conducting doctoral proceedings
Format: pdf
2.05 MB
Oświadczenie uczestnictwa w publicznej obronie
Format: docx
15 KB

Postępowanie habilitacyjne w SAN

san-doktoryzowanie-habilitacja-1

Od 2022 roku Społeczna Akademia Nauk, w wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej za lata 2017 – 2021, uzyskała kategorie naukowe uprawniające do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i  ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem wysokiej aktywności badawczo - publikacyjnej naszych pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej naszej uczelni.

 

Postępowanie habilitacyjne prowadzone jest na 2 kierunkach:

  • Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości
  • Doktor nauk inżyniersko-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Seminarium doktorskie

SAN-doktoryzowanie-2

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Posiadanie stopnia doktora, dla osób planujących karierę akademicką, stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom i ekspertom pozwala na wyróżnienie się w branży zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Podczas seminarium doktorskiego uczestnicy pozyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników. Realizowany program pozwala na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. Oprócz tego realizowany jest blok specjalizacyjny, w ramach którego słuchacz może rozwijać indywidualne zainteresowania naukowe i przygotowywać rozprawę doktorską w wybranej problematyce naukowej. Indywidualne podejście zapewnia komfortowe warunki rozwoju kwalifikacji.

 

Seminarium doktorskie w Społecznej Akademii Nauk, które kończy się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych, zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy i zapewnia kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

 

Celem 2-letniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Obecnie prowadzimy doktoryzowanie na 2 kierunkach:

  • Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości
  • Doktor nauk inżyniersko-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna