Pedagogika
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają przekazanie pogłębionej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu dyscypliny tworzących podstawy teoretyczne programu, tj. pedagogiki oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych działalności opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej, oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim. Koncepcja kształcenia na studiach  kierunku pedagogia uwzględnia przygotowanie absolwentów do rozwijania drogi zawodowej pedagogów w instytucjach wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i sprawnego wdrażania działań terapeutyczno – wychowawczych i dydaktycznych. 

Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić  lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Pedagogika II stopnia w SAN Świdnica - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Dominik Woźniak

 

Opłaty

Pedagogika SAN Świdnica - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

650 zł  550 zł*

II ROK10650 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3250 zł  2650 zł**

4550 zł  3750 zł**

II ROK3250 zł 3250 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7800 zł  6400 zł**
II ROK6500 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 550 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

530 zł  430 zł*

II ROK10530 zł

 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2650 zł  2050 zł**

3710 zł  2910 zł**

II ROK2650 zł 2650 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6360 zł 4960 zł**
II ROK5300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 430 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź promocje obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia oferowanie studentom uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu pedagogiki, podstaw kształcenia i wychowania, nurtów i systemów pedagogicznych, szkół, orientacji i strategii badawczych, fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz wpływu kulturowych uwarunkowań na procesy edukacyjne, a także wiedzy o funkcjonowaniu wybranych systemów i instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz o uczestnikach tej działalności oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranych zagadnień związanych ze studiowaną specjalnością.
 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Socjologia edukacji
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy ontogenezy człowieka
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawowe kierunki rozwoju pedagogiki
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Pedeutologia
 • Proseminarium
 • Nowoczesne technologie edukacyjne
 • Statystyka w badaniach społecznych
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Współczesne problemy edukacji zdrowotnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej (korekcyjnej)
 • Psychologiczno- pedagogiczne i medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej
 • Diagnoza w terapii pedagogicznej
 • Wybrane metody terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży zaburzeniami emocjonalnymi i/lub w zachowaniu
 • Warsztat pracy terapeuty pedagogicznego w kontekście działań profilaktycznych i korekcyjnych
 • Podstawy prawne i organizacyjne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Emisja głosu
Specjalności

Pedagogika II stopnia SAN Świdnica - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Pedagogika II stopnia w Świdnicy w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, by prawidłowo definiować potrzeby rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Specjalność ta pozwoli na podejmowanie działań na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dziecka i osób dorosłych, inicjowanie i koordynowanie współpracy między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Wskazuje jaki wpływ innych ludzi może mieć na psychikę jednostek, ukazuje zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą ludzie w różnym wieku i o różnych potrzebach rozwojowych. Pozwala na nabycie umiejętności rozumienia, czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój podopiecznych i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Celem tej specjalności jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. Celem studiów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Poznanie różnorodnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci i młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), a także wykazującymi szczególne uzdolnienia oraz nauczeniem zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz sposobów ich leczenia. Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki, diagnozy i terapii trudności w uczeniu się. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą i są specjalistami w szerokim obszarze edukacyjnych trudności indywidualnego rozwoju.

Pedagogika resocjalizacyjna

Ta specjalność przygotowuje absolwentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Specjalność ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Celem specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Absolwent zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Pedagogika SAN Świdnica

Wykładowcy kierunku Pedagogika SAN Świdnica

dr Beata Ciupińska 
dr Ewa Przygońska
dr Eulalia Adasiewicz 
dr Bożena Zając
dr Dorota Nawrat
dr Adam Gogacz
Kariera

Pedagogika SAN Świdnica – praca

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach
w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
w placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
w poradniach pedagogiczno-psychologicznych
w urzędach pracy
w placówkach resocjalizacyjnych
w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
w organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
w innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy

Zarządzanie
Zarządzanie