Master of Business Administration MBA - dla samorządów i samorządowców
O kierunku

Czas trwania:
2 semestry

 

 

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

 

 

 

Język wykładowy:

język polski

Studia podyplomowe MBA stają się odpowiedzią na potrzeby samorządu i jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowym menadżerom/samorządowcom dają wiedzę o najlepszych polskich i światowych praktykach w dziedzinie rozwijania miast i regionów.

Program studiów Executive MBA dla samorządu pozwala zdobyć nowe kwalifikacje, poszerzyć horyzonty,  zrozumieć prawidłowości, mające wpływ na funkcjonowanie miasta, powiatu czy województwa.

 

Studia Master of Bussines Administration (MBA) skierowane do liderów samorządów to ukształtowanie profesjonalnych i nowoczesnych kadr menedżerów pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. Te nowe kompetencje dadzą efekt w postaci lepszej jakości zarządzania w samorządzie i na bardziej efektywny rozwój regionów. Program MBA dla samorządu odpowiada na specyficzne potrzeby samorządowców, samorządowych jednostek i spółek. Te potrzeby wciąż się zmieniają, co jest widoczne w zmianach związanych z pandemią COVID 19, który dotyczy również samorządów i  publicznej.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego samorządu, miast, regionów zarówno na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

 

Adresatami studiów są pracownicy i osoby zarządzające w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, miast oraz gmin, a także miejskich jednostkach (muzea, pomoc społeczna, szpital, dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji); menedżerowie spółek; radni miejscy i wojewódzcy, szczególnie przewodniczący rad miasta, gmin, powiatów, a także szefowie komisji obszarowych; przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze lokalno-regionalnej; liderzy i menedżerowie zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego (marszałkowie województwa oraz ich zastępcy, prezydenci i wiceprezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie wraz z zastępcami, sekretarze oraz pozostali członkowie zarządów JST, a także lokalni politycy.

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku MBA - dla samorządów i samorządowców

Aspekty prawne i praktycznego wykorzystywania prawa
Aspekty prawne i praktycznego wykorzystywania prawa
Kompetencje menadżerskie i protokół dyplomatyczny
Kompetencje menadżerskie i protokół dyplomatyczny
Przywództwo, negocjacje i mediacje
Przywództwo, negocjacje i mediacje
Zamówienia publiczne i finanse w samorządzie terytorialnym
Zamówienia publiczne i finanse w samorządzie terytorialnym
Umiejętności miękkie
Umiejętności miękkie

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 180.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

ybrane treści kształcenia realizowane na kierunku MBA dla samorządów i samorządowców

 • komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego
 • promocja miast i regionów
 • nadzór właścicielski i promocja regionów
 • praca menedżera w jednostkach samorządu terytorialnego
 • europejskie prawo administracyjne
 • prawo finansowe i sprawozdania finansowe
 • projektowanie i ewaluacja polityk i programów publicznych
 • case study - mediacje i sprawna komunikacja
 • rachunkowość i kontrola zarządcza
 • ład korporacyjny/Corporate Governance

Opinie absolwentów 

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Wykładowcy

Kadrę programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego.

dr Waldemar Szymański, prof. SAN
dr Waldemar Szymański, prof. SAN

Prokurator, specjalista prawa karnego, zajmuje się badaniami naukowymi obejmującymi szeroko rozumianą ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawno-karnej oraz ochrony zabytkowych nieruchomości, prawno-karną ochroną znaków pieniężnych, w szczególności dolarów amerykańskich w ujęciu ich zabytkowego charakteru oraz aktualnej ochrony przed fałszowaniem a także badaniami dotyczącymi motywów i pobudek towarzyszących sprawcom czynów zabronionych.

dr Piotr Mikołajczyk
dr Piotr Mikołajczyk

Radca prawny, prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, a także prawa administracyjnego w kontekście prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej administracji publicznej (w tym prawa żywnościowego, dostępu do informacji publicznej) oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z umowami zawieranymi zarówno na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jak i w reżimie prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących dziedziczenia, zwłaszcza gospodarstw rolnych oraz szeroko pojmowanego statusu notariusza, roli organów administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz kwestiach odpowiedzialności podmiotów leczniczych za szeroko pojmowany błąd w sztuce lekarskiej.

mgr Beata Janik
mgr Beata Janik

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Tomaszowie Mazowieckim obsługującą zarówno podmioty samorządowe, przedsiębiorców prywatnych, jak i osoby fizyczne. Zakres usług kancelarii to obsługa prawna, jak i zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji. Wcześniej gromadziła liczne doświadczenia w pracy, w spółce z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkach komunalnych, pełniąc między innymi funkcję prokurenta. Wykładowca akademicki, nauczyciel mianowany, egzaminator w zawodzie technik ekonomista, trener szkoleń unijnych, Inspektor Ochrony Danych, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, recenzent pytań do standaryzacji z zakresu przedsiębiorczości. Autorka kliku publikacji z zakresu prawnych aspektów administracji rządowej i samorządowej, zamówień publicznych i przedsiębiorczości.
Praktyka zawodowa oraz zainteresowania naukowe i prawne obejmują szeroko rozumiane prawo samorządowe, a także prawo pracy, w tym samorządowe prawa pracy, prawo zamówień publicznych, nieruchomości, obsługa deweloperska, prawo z zakresu ochrony danych osobowych, prawo i postępowanie administracyjne, zarządzanie kadrami w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, prof. SAN
dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, prof. SAN

Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zajmuje się badaniami w zakresie prawa administracyjnego procesowego, materialnego i ustrojowego, procedur sądowo-administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji. Uczestniczka konferencji i autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

MBA - dla samorządów i samorządowców- opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia 

 • opłata jednorazowa - 11000 zł 
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Master of Bussines Administration MBA?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.