MBA Zarządzanie cyberbepieczeństwem
O kierunku

Czas trwania:
2 semestry

 

 

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

 

 

 

Język wykładowy:

język polski

Program studiów MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem ma na celu wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności zapewnienia podległym instytucjom bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji prawnej incydentu cyfrowego i wskazania instytucji właściwej do podjęcia dalszych działań.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu i zarządzania instytucjami publicznymi (centralnymi i samorządowymi).

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
Unormowania dla biznesu
Unormowania dla biznesu
Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbezpieczeństwa)
Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbezpieczeństwa)
Trendy cyberprzestępczości
Trendy cyberprzestępczości
Socjotechnika cyberprzestępczości
Socjotechnika cyberprzestępczości
Prawno- karne aspekty cyberprzestępczości
Prawno- karne aspekty cyberprzestępczości

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 180.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrane treści kształcenia realizowane na kierunku MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

 • Istota przestępstwa komputerowego w rozumieniu polskich regulacji karno i cywilnoprawnych
 • Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przestępczość gospodarcza w cyberprzestrzeni
 • Przestępczość kryminalna w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Obrona przed cyberatakami
 • Działania sektora prywatnego i naukowego w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego
 • Profil cyberprzestępcy
 • Usługi świadczone przez podziemie cyfrowe
 • Obrona przed atakiem socjotechnicznym
 • Współpraca międzynarodowa Policji
 • Strategia cyberbezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie mieniem państwowym oraz kadrami w spółkach skarbu państwa
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Psychologia zarządzania
 • Prawo spółek handlowych

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Wykładowcy
kom. dr Michał Podgórski
kom. dr Michał Podgórski

Funkcjonariusz Policji z wieloletnim stażem, wcześniej żołnierz zawodowy, wykładowca i nauczyciel policyjny, aktywny działacz w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej, absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej, praktyk w obszarze cyberprzestępczości oraz funkcjonowania europejskich baz danych w zakresie współpracy policyjne.

kom. Rafał Bielicki
kom. Rafał Bielicki 

Były ekspert Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP, radca prawny Komendy Głównej Policji, Wydziału Pomocy prawnej Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, autor publikacji poruszających temat broni palnej oraz pracy pt. „Młodociani i nieletni sprawcy zabójstw”.

podkom. Maciej Litwin
podkom. Maciej Litwin

Absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, koordynator ds. zwalczania przestępczości około-bankomatowej oraz oszustw popełnianych metodą „na wnuczka i policjanta”, uczestnik licznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa seniorów, były członek Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach.

podkom. Łukasz Olenderek
podkom. Łukasz Olenderek

Koordynator czynności dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze trans-granicznym w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert krajowy Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom Przestępczością Kryminalną, mówca na szkoleniach organizowanych przez CEPOL w Narodowej Akademii FBI w Quantico (USA), autor publikacji na temat fałszowania pieniędzy, handlu ludźmi i przemytu broni palnej.

*wizerunki prowadzących nie są ujawnione ze względu na pełnione przez nich stanowiska w służbach państwowych

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia - tylko do 15.11.2023 r.

 • opłata jednorazowa - 11000 zł  9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 1375 zł x 8 (11.000 zł)
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem MBA Zarządzanie cyberbezpieczeństwem?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.