Executive MBA
O kierunku

Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Czas trwania:
2 semestry

 

Liczba godzin dydaktycznych:

300 h

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

Język wykładowy:

język polski

 

 

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

Studia w trybie MBA prowadzone są przez Społeczną Akademię Nauk w trybie studiów podyplomowych zgodnie z wymogami:

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

- z art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

- z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), Społeczna Akademia Nauk wydaje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru uczelni.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125), kandydatem na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa może być osoba, która poza spełnieniem pozostałych warunków określonych przepisem, ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA).

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (Kwiecień 2024)

SAN - Executive MBA - studia MBA - Społeczna Akademia Nauk
Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku Executive MBA

Regulacje prawne dla biznesu
Regulacje prawne dla biznesu
Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem danych
Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem danych
Finanse korporacji
Finanse korporacji
Procesy produkcyjne XXI w.
Procesy produkcyjne XXI w.
Umiejętności miękkie
Umiejętności miękkie
Biznes w przestrzeni wirtualnej
Biznes w przestrzeni wirtualnej

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrane treści kształcenia realizowane na kierunku Executive MBA

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Opinie absolwentów 

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Wykładowcy

Kadrę programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

dr Łukasz Prysiński, prof. SAN
dr Łukasz Prysiński, prof. SAN

Psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. 

dr Bogusława Dobrowolska
dr Bogusława Dobrowolska

Dr Bogusława Dobrowolska od 20 lat pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu opodatkowania konsumpcji,  determinant i skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz metod pomiaru jakości życia. Od 2021 roku jest redaktorem statystycznym w czasopiśmie Studia Prawno-Ekonomiczne. Od 2013 roku jest akredytowanym szkoleniowcem IBM SPSS Polska (Predictive Solutions) do prowadzenia zająć dydaktycznych ze statystyki z wykorzystaniem oprogramowania SPSS (PS IMAGO). Bogusława Dobrowolska jest współautorką podręcznika do statystyki „Podstawy statystyki” oraz monografii „Praktyczne aspekty analizy danych w biznesie”.

dr Artur Niedźwiecki
dr Artur Niedźwiecki

Radca prawny (ŁD-2077) i menedżer związany zawodowo od ponad 15 lat z instytucjami finansowymi. Wykładowca akademicki w zakresie m.in. ładu korporacyjnego, systemu podatkowego, zarządzania mieniem państwowym, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród jego zainteresowań zawodowych wyróżnić można prawo handlowe, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy.

dr Błażej Mielczarek
dr Błażej Mielczarek

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończone studia podyplomowe o specjalności: zarządzanie produkcją. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywności PŁ. Od 2005 r. pracownik BKPPT Sp. z o.o., obecnie Dyrektor Pionu Rozwoju, Doradztwa, Transferu Technologii i Inkubatora Technologicznego, Pełnomocnik ds. Jakości. Kieruje zespołem pracowników, świadczy usługi doradczo– szkoleniowe dla przedsiębiorców, samorządów, osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, uczelni (m.in. w zakresie pozyskiwania zewnętrznego - opracowania wniosku o dofinansowanie, audytu technologicznego w zakresie wdrożenia innowacji w firmie, opracowania założeń do wdrożenia innowacji procesowych w firmie), prowadzi działania związane z prowadzeniem Funduszu Kapitałowego BKPPT, planuje rozwój relacji z inwestorami. Jest przewodniczącym jak i członkiem Rad Nadzorczych w pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Anna Krupa Cristescu
Anna Krupa Cristescu

Menadżer z niemal 20-letnią praktyką zawodową w obszarze sprzedaży, marketingu i komunikacji. Specjalizuję się w takich obszarach jak: zarządzanie marką, tworzenie i realizacja strategii marketingowych, określenie roli marketingu w organizacji, nowoczesna i zintegrowana komunikacja, marketing doświadczeń, zastosowanie wskaźników i mierników w marketingu. 

 

Doświadczenie zdobywała w różnych branżach, głównie hotelowej, turystycznej i energetycznej. Tworzyła strategię marketingowe zarówno dla marek polskich i międzynarodowych. Przeprowadziła kompleksowy rebranding polskiej marki na międzynarodową. Zarządzała komunikacją i działaniami PR w jednym z najbardziej znanych hoteli w Polsce w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej. Stworzyła i wdrożyła Księgę Identyfikacji dla sieci sprzedaży znanej polskiej marki.  

 

Ukończyła studia magisterskie na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Turystyką. Absolwentka studiów Executive Master of Business Administration. Posiada międzynarodowy certyfikat DIMAQ w dziedzinie Digital Marketing Professional. Ukończyła wiele prestiżowych kursów i szkoleń z obszaru marketingu m. in: „Undestand the psychology of customers „– Condrad N. Hilton College, czy „Ecommerce” - Peter O`Connor z Conrad N. Hilton College the University of Houston 

 

W czasie swojej kariery zawodowej, zdobyła wiele nagród i wyróżnień m in: Odznaczenie Ministerialne,  Nagrodę za projekt modernizacji Biur Obsługi Klienta BOK 2.0., I miejsce w  konkursie na najlepszą reklamę internetową w kategorii „Usługi internet”. 

Wiedzą praktyczną dzieli się na swoich mediach społecznościowych:   

Linkedin: /www.linkedin.com/in/annakrupacristescu/ 

Julian Malaka
Julian Malaka

Doktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Bankowej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Justyna Kurek
Justyna Kurek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, administracja i ekonomia, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kieruje pracami założonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego oraz działu prawnego w spółce prawa handlowego. Od blisko 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną szczególnie podmiotów z branży IT, retail, finansowej, farmaceutycznej oraz budowlanej, sprawując nadzór korporacyjny nad procesami, przebiegającymi w spółkach prawa handlowego i wdrażając procedury compliance. Radca prawny Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na głównym parkiecie GPW (w tym nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie raportowania) oraz spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Pani Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywana i przeprowadzania wieloaspektowych transakcji finansowych, w tym również z udziałem funduszy inwestycyjnych, obejmujących również restrukturyzację zobowiązań, jak również sprzedaż przedsiębiorstw. Radca prawny Justyna Kurek jest członkiem rad nadzorczych, w tym szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, pełniąc w nich funkcję przewodniczącej.

Łukasz Kubiak
Łukasz Kubiak

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, na stanowiskach: Branch Manager, Senior Manager ds. Kluczowych Projektów, Manager ds. Zaawansowanych Rozwiązań oraz Program Manager. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu   (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników, której głównym kapitałem jest talent, zaświadcza, ze zrównoważony postęp, to dopiero początek sukcesu. Największą jego pasją jest rodzina i możliwości rozwoju, a energię do tego zapewnia mu koszykówka i akcje społeczne pod hasłem Mocni Razem. Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe : "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

Hubert Adamczyk
Hubert Adamczyk

Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Związany z Platformą Przemysłu Przyszłości (instytucją rządową odpowiedzialną za wspieranie procesów związanych z transformacją cyfrową gospodarki) na stanowisku Dyrektora Marketingu. Odpowiada między innymi za marketing całej organizacji oraz komunikację zewnętrzną oraz wewnętrzną. W pracy realizuje ponadto zadania z zakresu stosunków międzynarodowych, jak i współpracy regionalnej. Wcześniej doradca w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego oraz eksperta w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaangażowany w liczne samorządowe projekty społeczne i konsultacyjne. Autor kampanii wizerunkowych i reklamowych o zasięgu ogólnopolskim.

Marek Skomorowski
Marek Skomorowski

Head of (Senior Manager) Business Unit C2C & Allegro Lokalnie, gdzie odpowiada za rozwój segmentu sprzedaży nieprofesjonalnej i ogłoszeń na platformie Allegro, włączając w to działania komercyjne, rozwój platformy, zarządzanie marką oraz technologią. W przeszłości CRM & Customer Insights Manager w AmRest, konsultant strategiczny w Bain & Co., project manager w mBanku i Syniverse Technologies w Chicago. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu MBA na Kellogg School of Management. 

Piotr Mielczarek
Piotr Mielczarek

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na kierunku „Zastosowanie Informatyki  i Technologie Informacyjne” oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”.

Pan Piotr Mielczarek posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi działania edukacyjne związane z kształceniem młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz przekwalifikowaniem kadry pracowniczej PGE oraz spółek zależnych.

Dariusz Nowak
Dariusz Nowak

Doświadczony psycholog i pedagog, wieloletni kurator sądowy, coach, trener, mediator, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi i nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu i SAN w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu komunikacji, terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych, projektów unijnych, w tym w obszarze wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół polskich.

Kierownictwo studiów MBA

Dyrektor studiów MBA

dr Łukasz Prysiński, prof. SAN

e-mail: lprysiński@san.edu.pl 

Koordynator studiów MBA

Mirosław Olszewski

e-mail: molszewski@san.edu.pl 

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Executive MBA - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia 

 • opłata jednorazowa -11000 zł 
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 
 • VIII wpłaty ratalne -1750 zł x 8 (14000 zł) 

Baza Usług Rozwojowych

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

 

W ramach programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego 2021-2027 jest możliwość uzyskania dofinansowania na wybrane usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Osoby dorosłe uczące się z własnej inicjatywy mogą otrzymać dotację w wysokości 80%, a nawet 100 %.

 

Lista operatorów i szczegółowe informacje

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

 

Prowadzisz firmę i zatrudniasz do 10 osób? Możesz uzyskać nawet 100% dofinansowania na studia MBA lub studia podyplomowe dla siebie oraz Twoich pracowników!

Jeśli Twój pracodawca nie wie o takiej możliwości – poinformuj go!

 

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie trać czasu – nabory są krótkie i odbywają się rzadko!

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Executive MBA?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Biuro Administracji

mba@san.edu.pl  

Zbigniew Pyszka

e-mail: zpyszka@san.edu.pl

tel. 42 664 22 55

Katarzyna Żywicka

e-mail: kzywicka@san.edu.pl

tel. 44 788 46 22

Joanna Grabowska

e-mail: jgrabowska@san.edu.pl

tel. 43 823 25 10