« wróć...SAN uzyskała międzynarodową akredytację jakości kształcenia- CEEMAN IQA Accreditation

 

 

W dniu 23 maja 2023 uczelnia otrzymała międzynarodową akredytację -CEEMAN IQA Accreditation na okres sześciu lat do 23 maja 2029 roku. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w Europie w obszarze edukacji menadżerskiej oraz biznesowej. 

 

Stowarzyszenie CEEMAN, którego SAN jest członkiem ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje i kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez uczelnie wysokich standardów jakości kształcenia, badań naukowych oraz efektywnej organizacji studiów. 

 

Proces uzyskania akredytacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.