Kierunek lekarski
O kierunku

Czas trwania studiów:
6 lat (12 semestrów)

Typ:
jednolite magisterskie

 

Wydział:

Wydział Lekarski

Forma:
stacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Lekarz


Limit miejsc:
100 osób*
* Limit przyjęć będzie obowiązywał pod warunkiem, że będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na rok 2024/2025.

Collegium Medicum

kierunek-lekarski-spoleczna-akademia-nauk-lodz
Zajęcia w laboratorium i prosektorium na Kierunku lekarskim w SAN

Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych kierunków studiów. Przygotowuje studentów do zawodu lekarza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i rozwijają umiejętności kliniczne.

 • Studia na tym kierunku trwają 6 lat.

 • Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza. 

 • Po ukończeniu studiów, w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu, wymagane jest ukończenie 13-miesięcznego stażu podyplomowego i uzyskanie pozytywnego wyniku Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

 • Następnie lekarz może kontynuować swoją edukację, wybierając specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. chirurgii, pediatrii, neurologii, kardiologii itp.

 • Specjalizacje trwają zazwyczaj od 4 do 6 lat, w zależności od wybranej dziedziny.

Kierunek lekarski - Społeczna Akademia Nauk - koncepcja kształcenia

Koncepcja kierunku zakłada kształcenie w szczególności uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wiedzy szczegółowej z zakresu dyscypliny nauki medyczne dotyczącej rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i nieprawidłowych, objawów i przebiegu chorób, sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych, planowania postępowania diagnostycznego, profilaktyki i leczenia pacjentów oraz rozpoznawania stanów zagrażających życiu i wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Ponadto zakłada wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego oraz rozwijania umiejętności krytycznego oceniania wyników badań naukowych i odpowiedniego uzasadniania własnego stanowiska w tym zakresie.

Dodatkowo koncepcja kształcenia na Kierunku lekarskim w społecznej Akademii Nauk zakłada rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz przekazywania niekorzystnych informacji na temat stanu zdrowia i rokowań oraz zawierania w swoich poradach elementów edukacji prozdrowotnej, a także nabywanie umiejętności jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę w gronie specjalistów.

Studenci nabywają także umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz współdziałania w imię dobra pacjenta oraz kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej, a więc gotowość do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych, do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także przygotowanie do dzielenia się wiedzą ze współpracownikami w zespole.

“W dobie postępujących chorób cywilizacyjnych, nowotworowych oraz coraz nowszych odmian kolejnych groźnych wirusów, niezwykle istotną kwestią jest szeroki dostęp do profesjonalnej wiedzy medycznej. Pragniemy podkreślić, że Kierunek lekarski to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wysoka jakość realizowanych studiów w oparciu o doskonale wyposażone oraz zaawansowane zaplecze badawcze i naukowe.” 

Dziekan Kierunku lekarskiego dr hab. Adam Fronczak, prof. SAN

Absolwenci Kierunku lekarskiego nabędą ważne kompetencje społeczne, w tym profesjonalne zachowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz postawę nakierowaną na nawiązywanie i utrzymywanie głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywanie zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych.

Zasady kwalifikacji na kierunek lekarski

Kwalifikacja na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim na kierunku lekarskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej SAN wyłącznie dla obywateli Polski i następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na kierunku lekarskim jest egzamin maturalny zdany przez kandydata z wymaganych przedmiotów.

 • biologia (przedmiot obowiązkowy) egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym, 
 • chemia lub matematyka lub fizyka (jeden przedmiot do wyboru) na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów zostanie wzięty pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka nowożytnego. Określone zostały odrębne kryteria dla kandydatów legitymujących się egzaminem dojrzałości, tzw. starą maturą oraz maturą zagraniczną. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu maturalnego z języka nowożytnego komisja wskazuje ocenę z języka nowożytnego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w pliku.

Kierunek lekarski SAN - baza dydaktyczna

Społeczna Akademia Nauk na kierunku lekarskim dysponuje nowoczesnymi salami dydaktycznymi i pracowniami, które są w pełni wyposażone, aby wspierać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty nauczania. Studenci mają do dyspozycji pracownie naukowe, w tym pracownię anatomii prawidłowej, pracownię biologii medycznej i genetyki z mikroskopami, oraz pracownię cytofizjologii, histologii i embriologii również wyposażoną w mikroskopy. Dostępne są również specjalistyczne pracownie do badań w dziedzinie chemii i biochemii, patomorfologii i patofizjologii, jak również pracownia biofizyki.

Dodatkowo, uczelnia oferuje zaawansowane pracownie specjalistyczne takie jak sala do kinezyterapii, pracownia fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych, pracownia fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, pracownia fizjoterapii pediatrycznej, oraz pracownie biomechaniki i kinezjologii.

Kierunek lekarski w SAN wyposażony jest również w pracownię fizjologii ogólnej i klinicznej, pracownię fizjologii wysiłku, pracownię pierwszej pomocy, a także pracownię podstawowych procedur medycznych i pracownię badań fizykalnych. Uczelnia dysponuje także pracownią fizjologii zmysłów, pracownią USG oraz pracownią laparoskopii, co umożliwia studentom praktyczne zgłębianie różnych aspektów medycyny.

Prosektorium - Kierunek lekarski - SAN Łódź

Prosektorium w Społecznej Akademii Nauk to zaawansowane i nowoczesne centrum nauki anatomii, stanowiące kluczowy element kształcenia przyszłych lekarzy. Jest wyposażone w najnowsze technologie i narzędzia, które umożliwiają studentom dokładne badanie i analizę struktur anatomicznych.

 

Wnętrze prosektorium zaprojektowano z myślą o maksymalnej efektywności i bezpieczeństwie. Przestrzeń jest obszerna i dobrze oświetlona, co zapewnia rewelacyjne warunki do nauki. Dodatkowo, wszystkie stanowiska pracy są wyposażone w odpowiednią wentylację, co jest niezbędne ze względu na specyfikę pracy z materiałami biologicznymi.

Kluczowym aspektem prosektorium są dostępne materiały biologiczne, które obejmują zarówno preparaty stałe, jak i płyny konserwujące. Dzięki temu studenci mogą obserwować różnorodne przypadki medyczne i zjawiska anatomiczne w różnych stadiach, co jest nieocenione w głębokim zrozumieniu ludzkiego ciała.

 

Nowoczesne prosektorium w SAN jest również miejscem, gdzie można prowadzić zaawansowane badania naukowe. Dostęp do szerokiej gamy materiałów biologicznych oraz najnowszych technologii pozwala na przeprowadzanie precyzyjnych eksperymentów i badań, które są integralną częścią nauk medycznych.

W ramach pracy w prosektorium, studenci uczą się również odpowiedzialności za bezpieczną i etyczną pracę z materiałami biologicznymi, co jest istotnym elementem ich edukacji medycznej. Wszystko to składa się na kompleksowe przygotowanie do przyszłej praktyki lekarskiej, pozwalając studentom na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie studiów.

W SAN stale rozwijamy nasze obiekty edukacyjne, a nowoczesne laboratoria i pracownie przy ulicy Gdańskiej są doskonałym przykładem naszych starań. Sale i zaawansowany sprzęt medyczny jest dostępny nie tylko dla studentów Kierunku lekarskiego, ale również dla przyszłych fizjoterapeutów i innych specjalistów nauk o zdrowiu. To integralna część naszej misji, by dostarczać edukację na najwyższym poziomie, wspierającą zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty nauki. 

dr n.med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Zobacz, jak wyglądają zajęcia na Kierunku lekarskim - laboratorium i prosektorium

Kierunek lekarski - materiały wideo

Dlaczego warto studiować kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk?

Studia na kierunku lekarskim są niezwykle wartościowe z wielu powodów. Oto kilka z nich, dla których warto rozważyć podjęcie nauki na tym kierunku w Społecznej Akademii Nauk: 

 • Pomoc innym ludziom: Praca lekarza jest pełna wyzwań, ale również daje możliwość pomagania innym i przynoszenia ulgi pacjentom w ich chorobach i cierpieniu. Jest to jedno z najbardziej satysfakcjonujących aspektów zawodu. Lekarze mają szansę pomagać pacjentom, diagnozować i leczyć choroby, co pozwala im pomagać ludziom w powrocie do zdrowia i polepszaniu jakości życia. Ten aspekt pracy lekarza jest niezwykle satysfakcjonujący i daje poczucie spełnienia. 

 • Wysoka satysfakcja zawodowa: Praca lekarza może być bardzo satysfakcjonująca emocjonalnie. Zobaczenie poprawy stanu zdrowia pacjenta, pokonanie trudności medycznych lub udzielenie pilnej pomocy w sytuacjach kryzysowych może przynieść ogromną radość i satysfakcję zawodową. 

 • Stałe uczenie się i rozwój: Medycyna to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Praca lekarza wymaga ciągłego uczenia się, aktualizowania wiedzy i śledzenia najnowszych odkryć medycznych. Każdy pacjent i każda sytuacja medyczna mogą być wyzwaniem, które wymaga od lekarza elastyczności, analitycznego myślenia i zdolności do podjęcia decyzji. Proces nauki trwa przez całą karierę zawodową, co zapewnia ciągły rozwój intelektualny. 

 • Różnorodność specjalizacji: Lekarze mają szeroki zakres specjalizacji do wyboru. Można się specjalizować w dziedzinach takich jak chirurgia, pediatria, neurologia, onkologia, psychiatria i wiele innych. Daje to możliwość znalezienia obszaru, który najbardziej Cię interesuje i w którym chciałbyś się specjalizować. 

 • Możliwość donacji: Jeden z najszlachetniejszych aktów altruizmu, który przyczynia się do postępu medycyny i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy. To niezwykły dar, który pozostawia trwały ślad, uczestnicząc w szlachetnej misji ratowania i poprawy życia innych. Jest to wyraz naszego wspólnego zaangażowania w naukę i szacunku dla zdumiewającej złożoności ludzkiego organizmu.  
Pomoc innym ludziom
Pomoc innym ludziom
Wysoka satysfakcja zawodowa
Wysoka satysfakcja zawodowa
Stałe uczenie się i rozwój
Stałe uczenie się i rozwój
Różnorodność specjalizacji
Różnorodność specjalizacji
Nowoczesne sale dydaktyczne
Nowoczesne sale dydaktyczne
Wykładowcy praktycy
Wykładowcy praktycy
Opłaty

Kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk posiada dwie formy płatności, semestralną oraz ratalną. Na pierwszym roku studiów czesne jest płatne z góry za cały semestr, od trzeciego semestru czesne może być również płatne w 5 ratach w semestrze. Osoby studiujące kierunek lekarski mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. 

Kredyt na studia medyczne

Z kredytu możesz skorzystać jeśli masz polskie lub obce obywatelstwo, już studiujesz lub chcesz rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

 

Kredytem opłacisz czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

Sprawdź, czy możesz skorzystać

Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię

Suma ta nie może być wyższa, niż wysokość kredytu ustalona w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia w przeliczeniu na 1 semestr nauki.

Obecnie jest to:

 • 22 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2023/2024
 • 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023
 • 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej (kwota transzy obowiązuje przez cały okres studiów).

  Kredyt wypłacimy w transzach na rachunek bankowy uczelni wskazany w zaświadczeniu.

Okres kredytowania dopasowany do Twoich potrzeb

 

Okres kredytowania obejmuje:

 • wypłatę transz kredytu w okresie studiów maksymalnie 6 lat,

 • karencję tj. okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu maksymalnie 12 lat,

 • spłatę kredytu - maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia na wniosek kredytobiorcy.

Oprocentowanie zmienne

 

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oprocentowanie jest zmienne i na dzień 8.08.2022 r. wynosi 10,16 % w skali roku.

Wniosek o kredyt złożysz w każdym oddziale naszego banku PEKAO S.A.

Wniosek możesz złożyć do 21. dnia od rozpoczęcia semestru.

Oprócz wniosku potrzebne będą jeszcze: 

 • dokument tożsamości,

 • zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że studiujesz na płatnym kierunku lekarskim.

Możliwość umorzenia kredytu na studia medyczne

 

Kredyt może umorzyć w całości:

 • minister ds. zdrowia, jeśli:

  • przepracujesz 10 lat w publicznej służbie zdrowia w Polsce (w ciągu 12 lat od ukończenia studiów) oraz w tym czasie uzyskasz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub

  • trwale utracisz zdolność do spłaty zobowiązań

 • bank, w przypadku:

  • braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub

  • śmierci kredytobiorcy

 

Kredyt może umorzyć częściowo minister ds. zdrowia, jeśli:

 • znajdziesz się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

 • nie ukończysz szkolenia specjalizacyjnego  lub nie uzyskasz tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie niezależnych.

Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat.

 

Tabela opłat

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK25000 zł  

25000 zł  

II ROK26000 zł26000 zł
III ROK28000 zł 28000 zł
IV ROK 30000 zł 30000 zł 
V ROK32000 zł 32000 zł 
VI ROK32000 zł32000 złCzesne płatne w 10 ratach (od II roku studiów)


ROK NAUKIRATA
I ROKnie dotyczy
II ROK5400 zł
III ROK5800 zł
IV ROK6200 zł 
V ROK6600 zł 
VI ROK6600 zł
Program

Wybrane zajęcia na kierunku lekarskim w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 • Anatomia
 • Histologia z embriologią
 • Biofizyka
 • Biochemia
 • Chemia ogólna
 • Cytofizjologia
 • Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
 • Biologia molekularna
 • Biostatystyka i metodologia prowadzenia badań naukowych
 • Informatyka i technologie informacyjne
 • Genetyka
 • Genetyka kliniczna
 • Patomorfologia
 • Patofizjologia
 • Farmakologia z toksykologią
 • Immunologia
 • Immunologia kliniczna
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Mikrobiologia diagnostyczna
 • Dietetyka
 • Etyka lekarska
 • Historia medycyny
 • Socjologia medycyny
 • Psychologia lekarska
 • Podstawowe procedury medyczne
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Neonatologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia z diabetologią
 • Kardiologia
 • Onkologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pulmonologia
 • Geriatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby zakaźne
 • Farmakologia kliniczna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Rehabilitacja
 • Medycyna paliatywna
 • Reumatologia
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia

 

 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby wewnętrzne
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Pediatria
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Chirurgia
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Ginekologia i położnictwo
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Psychiatria
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna ratunkowa
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna rodzinna
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Specjalność wybrana przez studenta
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Ginekologia i położnictwo
 • Urologia
 • Otolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neurochirurgia
 • Transplantologia
 • Higiena i epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Prawo medyczne
 • Medycyna sądowa 
 • Opieka nad chorym
 • Podstawowa opieka zdrowotna (Medycyna rodzinna)
 • Pomoc doraźna
 • Choroby wewnętrzne
 • Intensywna terapia
 • Pediatria
 • Chirurgia
 • Ginekologia i położnictwo
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne/lub Medycyna w perspektywie międzynarodowej
 • Telemedycyna /lub Podstawy ekonomii
 • Organizacje pozarządowe a zdrowie/lub Podstawy hodowli komórkowych
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży/ lub Choroby cywilizacyjne
 • Żywienie w stanach ekstremalnych/ lub Medycyna sportowa
 • Psychiatria konsultacyjna/ lub Diagnostyka prenatalna
 • Interdyscyplinarne leczenie bólu/ lub Psychospołeczne wsparcie dla osób przewlekle chorych, umierających i ich bliskich
 • Wykłady ogólnouczelniane (do wyboru):
 • Systemy operacyjne w zarządzaniu podmiotem leczniczym lub Organizacja i prowadzenie projektów naukowych
Pobierz sylabus
Format: pdf
3 MB
program-studiow-kierunek-lekarski-san-lodz
Wyposażenie Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum Społecznej Akademii Nauk
Wykładowcy

Dziekan Wydziału lekarskiego Społecznej Akademii Nauk

Dziekan Kierunku lekarskiego w SAN w Łodzi. Prowadzi badania naukowe z zakresu farmakologii, ochrony zdrowia, onkologii i hematologii.

Od 2000 r. do chwili obecnej brał udział w 12 projektach badań klinicznych. Ponadto, w latach 2014 – 2015 był głównym badaczem w projekcie firmy Amgen w zakresie Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolucumab on Congnitive Function in Patients with Clinically Evident Cardiovascular Diseases and Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy. 

 

Czytaj więcej...

Opiekun kierunku lekarskiego SAN Łódź

Specjalistka fizjoterapii. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół fizykoterapii i fizjoterapii pooperacyjnej i pourazowej.

 

czytaj więcej

Kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna na kierunku lekarskim

Przedmiot: Historia medycyny

Prowadzi badania w zakresie historii medycyny, historii regionalnej i historii wojskowości w XX w. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Anatomia

Specjalizuje się w ultrastrukturze i funkcji jądra komórkowego, morfologicznych metod badania transkrypcji, wizualizacji kwasów nukleinowych, wpływu związków toksycznych na strukturę narządów, a także w zakresie anatomii rozwojowej oraz struktury i funkcji chrząstki.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Fizjologia

Prowadzi badania w zakresie biologii. Tematyka badawcza dotyczy fizjologicznych i genetycznych podstaw reaktywności stresowej u zwierząt modelowych i hodowlanych indukowanych działaniem czynników zakłócających wewnątrzustrojową homeostazę.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Histologia z embriologią

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

 

czytaj więcej

Przedmiot: Podstawowe procedury medyczne

Anestozjolog od ponad 20 lat zajmujący się prawie wyłącznie intensywną terapią i powiązaną z nią problemami układowej reakcji zapalnej, sepsy, wstrząsu septycznego oraz dysfunkcji wielonarządowej. 

 

czytaj więcej

Przedmiot: Biochemia

Były pracownik Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku lekarskim prowadzący wykłady z przedmiotu „chemia bioorganiczna” oraz „biochemia”.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Nauki farmaceutyczne

Pracuje w firmie biotechnologicznej Polbionica Sp. z. o o. zajmującą się biodrukiem tkanek w technologii 3D. Specjalizuje się w prowadzeniu badań opartych na terapii genowej wykorzystującej wektory wirusowe oraz niewirusowe. 

 

czytaj więcej

Przedmiot: Chemia ogólna

Zajmuje się badaniami z zakresu syntezy, ustalenia budowy i właściwości bioaktywnych naturalnych związków min. benzopiranów i innych związków heterocyklicznych (azoli), posiada duże doświadczenie w zakresie prognozowania i syntezy związków organicznych, ustalaniem ich bioaktywności. Posiada również duże doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym, opanowane techniki analizy klasycznej i metod chromatograficznych: HLPC, GC i innych.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Biofizyka

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na wczesnej profilaktyce i diagnostyce chorób kardiometabolicznych.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Histologia

Embriolog i diagnosta laboratoryjny, specjalizujący się w analizie semiologicznej ludzkich gamet męskich. Obecnie pracownik laboratorium kliniki in vitro.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Przedsiębiorczość

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, silver economy, polityka senioralna. Wykładowca, szkoleniowiec, członek zespołu wdrażającego metodę zarządzania ryzykiem „czarnych punktów” w szpitalach. Współautorka i koordynatorka Projektu InterDoktorMen, pierwszych w Polsce studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia. 

 

czytaj więcej

Przedmiot: Anatomia

W swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce anatomii prawidłowej i topograficznej oraz bólu i jego leczenia, a w szczególności dolegliwości związanych z chorobami kręgosłupa.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Biologia molekularna

Biolog molekularny. Obecnie zajmuje się głównie zagadnieniami skażenia mikrobiologicznego powietrza.

 

czytaj więcej

Przedmiot: Histologia z embriologią

Zawodowo oraz naukowo zajmuje się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań polimerowych dla uwalniania substancji w żywności, substancji leczniczych czy stosowanych w zaawansowanych pomiarach sensorycznych.

 

czytaj więcej

Kadra badawczo - naukowa na kierunku lekarskim SAN

Prowadzi gabinet lekarski jako lekarz rodzinny, a w swej pracy naukowej podejmuje problematykę badawczą roli płytek krwi w wybranych jednostkach chorobowych: chorobie niedokrwiennej serca, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych i stanach zapalnych.

 

czytaj więcej

Od 1996 r. pracuje w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich – Dermed, gabinet Dermatologii, Dermatochirurgii i Dermatologii Estetycznej, zaś zainteresowania naukowo - badawcze profesora dotyczą fizjologii wysiłku fizycznego, wpływu ograniczonej aktywności ruchowej na procesy metaboliczne w stanach fizjologii i patologii.

 

czytaj więcej

Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w Klinice Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (od 1992) oraz Gabinecie okulistycznym Oculo-Med. w Warszawie i Contact-Med. w Łodzi.

 

czytaj więcej

Dermatolog, wenerolog. Realizuje prace badawcze i przeglądowe w zakresie dermatologii. Czynny lekarz dermatolog w MEDKOS Łódź (od 2013), Katedrze i Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002 – 2013) oraz Katedrze i Klinice Dermatologii WAM (do 2002).

 

czytaj więcej

Prowadził badania pn. Zaburzenia stresowe pourazowe. Badania dotyczą między innymi - problemu szeroko rozumianej duchowości w medycynie, w szczególności w psychiatrii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

czytaj więcej

Jego zainteresowania naukowe związane są z nowoczesnymi metodami leczenia chorób neurochirurgicznych: wewnątrznaczyniowych tętniaków, przetok tętniczno-żylnych, naczyniaków mózgu i rdzenia kręgowego, leczenia bólu, nowotworów mózgu i rdzenia oraz nowotworów kręgosłupa z zastosowaniem implantów.

 

czytaj więcej

W swej pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie szeroko rozumianym zarządzaniem w jednostkach ochrony zdrowia oraz poziomem jakości świadczonych usług medycznych, a także rozwijania krajowych zasobów standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. 

 

czytaj więcej

Jest doświadczonym okulistą specjalizującym się w chirurgii refrakcyjnej rogówki i soczewki oka. Jego dorobek naukowy obejmuje 11 publikacji w czasopismach recenzowanych posiadających impact factor oraz 26 publikacji czasopismach recenzowanych bez impact factor.

 

czytaj więcej

Specjalista fizjoterapii, ekspert w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i terapii zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego. Aktualnie pracuje w Klinice Rehabilitacji Medycznej dla Dorosłych w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi (od 2016 r.).

 

czytaj więcej

Internista oraz kardiolog. W 1984 roku wraz z prof. Andrzejem Żebrowskim stworzył przy Klinice (Klinika Chorób Wewnętrznych IMW A.M w Łodzi) Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zespół implantujący stymulatory serca.

 

czytaj więcej

Dorobek naukowy dr Chudzika oscyluje wokół różnych zagadnień neurologicznych dotyczących pracy mózgu. Jest współtwórcą Centralnego Szpitala Weteranów. To były wieloletni dyrektor i dyrektor medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 WAM w Łodzi, a obecnie prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

 

czytaj więcej

Biolog, diagnosta, specjalizujący się w diagnostyce patomorfologicznej na poziomie ultrastruktury komórki. Jego praca zawodowa i naukowa skupia się w obszarze patologii m.in. nerek, mięśni i serca na poziomie mikroskopii elektronowej.

 

czytaj więcej

Prowadzi badania związane z nieinwazyjnym leczeniem raka pęcherza moczowego. Jego długoletnie doświadczenie zawodowe powiązane jest z pracą na Oddziale Urologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie (od 2021).

 

czytaj więcej

Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Poddębickim Centrum Zdrowia (od 2016 roku), a także konsultant w Poradni Onkologicznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MediCenter, czy też w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

 

czytaj więcej

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy. Wykonuje zabiegi w zakresie chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy, również metodami laparoskopowymi. 

 

czytaj więcej

Od 2020 roku prowadzi badania poświęcone równowadze i koordynacji ciała człowieka. Badania te pozwoliły na powstanie dwóch monografii oraz 9 artykułów, które opublikowała w wysoko punktowanych czasopismach. 

 

czytaj więcej

Prowadzi badania nad skutecznością leczenia pacjentów z kręgozmykiem Iº lub IIº po zastosowaniu dwóch 4-tygodniowych programów rehabilitacji. W badaniach uczestniczyły 33 kobiety i 25 mężczyzn w wieku 60-75 lat. 

 

czytaj więcej

Uzyskał specjalizację z dermatologii i rozwija dorobek naukowo – zawodowy w tymże obszarze. Aktualnie pracuje jako specjalista dermatologii i wenerologii w Profilaktyka i Zdrowie w Łodzi oraz GAMED w Ozorkowie.

 

czytaj więcej

Od 20 lat prowadzi badania naukowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (cytologia, histologia i biochemia). Współpracuje z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Uczestniczy w wymianach naukowych w ramach programu Erasmus plus jako Visiting Profesor.

 

czytaj więcej

Kadra zagraniczna na kierunku lekarskim Społecznej Akademii Nauk

Jest profesorem na Wydziale Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie w Turynie (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino). Pracuje w szpitalu klinicznym w Turynie jako dyrektor działu prewencji infekcji.

 

czytaj więcej

Jest wykładowczynią zarządzania opieką zdrowotną na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji, Włochy, ponadto ściśle współpracuje ona z naukowcami z obszaru medycyny klinicznej różnych uniwersytetów i instytucji.

 

czytaj więcej

Profesor chirurgii ogólnej na Uniwersytecie w Pawii. Pracuje jako chirurg ogólny na Oddziale Chirurgii Ogólnej 1 Szpitala IRCCS San Matteo w Pawii.

 

czytaj więcej

Praktyka i staże
praktyka-i-staze-kierunek-lekarski-san-lodz
Model anatomiczny wykorzystywany podczas zajęć z anatomii człowieka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum SAN

Kierunek lekarski wymaga od studentów nie tylko dużej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. Z tego powodu niezwykle istotną częścią kształcenia na kierunku lekarskim jest właśnie praktyka w jednostkach szpitalnych oraz innych placówkach medycznych. Studenci kierunku lekarskiego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mają wówczas możliwość obserwowania pracy lekarzy, uczestniczenia w przeprowadzanych przez nich zabiegach medycznych i zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego w różnych dziedzinach medycyny. 

 

Społeczna Akademia Nauk nawiązała współpracę z następującymi placówkami:

 

 • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
 • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 • Centrum Kardiologii SCANMED
 • SALVE Szpital
 • SALVE MEDICA
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED
 • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
 • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
 • Pabianickie Centrum Medyczne
 • Poddębickie Centrum Zdrowia
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim istnieje wiele różnych ścieżek, które można podjąć. Oto kilka możliwości: 

Staż i specjalizacja

Po ukończeniu studiów lekarskich, większość absolwentów rozpoczyna staż, który jest praktycznym szkoleniem w szpitalu lub innej placówce medycznej. Następnie wielu lekarzy decyduje się na specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. w pediatrii, chirurgii, kardiologii, neurologii i wielu innych.

Praktyka kliniczna

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, można podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, gdzie mogą rozwijać swoją karierę i nabyć doświadczenia zawodowego.

 Praktyka prywatna

Lekarze mogą otwierać i prowadzić własne gabinety lekarskie i kliniki, oraz świadczyć usługi medyczne.

Praca naukowa

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na kontynuację nauki i zaangażowanie się w badania naukowe. Mogą pracować w akademickich instytucjach medycznych, uniwersytetach, lub w instytutach i ośrodkach badawczych, zajmując się badaniami nad chorobami, czy nowymi metodami leczenia. 

Dydaktyka

Niektórzy lekarze decydują się na karierę akademicką i angażują się w nauczanie i szkolenie przyszłych lekarzy. Mogą pracować jako wykładowcy na uczelniach medycznych lub prowadzić szkolenia i kursy dla studentów medycyny i lekarzy.  

Praca w organizacjach międzynarodowych

 Lekarze mogą podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNICEF, Czerwony Krzyż itp. Mogą pracować nad projektami zdrowotnymi, pomagać w krajach rozwijających się i w sytuacjach kryzysowych. 

 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Istnieje możliwość pracy w ochronie zdrowia na różnych szczeblach. Lekarze mogą być zaangażowani w zarządzanie różnymi placówkami medycznymi, jak ośrodki ochrony zdrowia, kliniki, czy szpitale na stanowisku menedżera lub dyrektora.

Warto zauważyć, że wybór konkretnej ścieżki zawodowej po studiach lekarskich zależy od zainteresowań, umiejętności i ambicji każdego absolwenta. Istnieje również możliwość łączenia różnych ścieżek i rozwijania wielu kompetencji w ramach kariery lekarskiej. 

Donacje
donacje-kierunek-lekarski-san

Donacje to jeden z najszlachetniejszych aktów altruizmu, który przyczynia się do postępu medycyny i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy.

To niezwykły dar, który pozostawia trwały ślad, uczestnicząc w szlachetnej misji ratowania i poprawy życia innych.

Jest to wyraz naszego wspólnego zaangażowania w naukę i szacunku dla zdumiewającej złożoności ludzkiego organizmu. 

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem lekarskim?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Psychologia
Psychologia
Fizjoterapia
Fizjoterapia