Kierunek lekarski
O kierunku

Czas trwania studiów:
6 lat (12 semestrów)

Typ:
jednolite magisterskie

Wydział:

Wydział Nauk Medycznych

Forma:
stacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Lekarz


Limit miejsc:
60 osób 


Collegium Medicum

kierunek-lekarski-spoleczna-akademia-nauk-lodz
Model serca wykorzystywany podczas zajęć z anatomii człowieka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum SAN

Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych kierunków studiów. Przygotowuje studentów do zawodu lekarza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i rozwijają umiejętności kliniczne.

  • Studia na tym kierunku trwają 6 lat.

  • Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza. 

  • Po ukończeniu studiów, w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu, wymagane jest ukończenie 13-miesięcznego stażu podyplomowego i uzyskanie pozytywnego wyniku Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

  • Następnie lekarz może kontynuować swoją edukację, wybierając specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. chirurgii, pediatrii, neurologii, kardiologii itp.

  • Specjalizacje trwają zazwyczaj od 4 do 6 lat, w zależności od wybranej dziedziny.

Podczas studiów lekarskich studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych. Pierwsze lata skupiają się głównie na nauce przedmiotów przedklinicznych, takich jak: anatomia, histologia, fizjologia, patofizjologia, biochemia, mikrobiologia i immunologia, czy farmakologia. Studenci zdobywają wówczas także pierwsze umiejętności kliniczne, takie jak zdolność do zbadania pacjenta, prowadzenia z nim komunikacji oraz odpowiedniego prowadzenia jego dokumentacji medycznej. W późniejszych etapach nauki studenci przechodzą do bardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych przedmiotów klinicznych, takich jak m.in. chirurgia, pediatria, interna, patomorfologia, ginekologia, czy psychiatria.

 

Studenci kierunku lekarskiego w Społecznej Akademii Nauk odbywają również liczne praktyki kliniczne, podczas których zdobywają wiedzę, w jaki sposób diagnozować i leczyć różne jednostki i zespoły chorobowe pod nadzorem doświadczonych lekarzy z długoletnim stażem.

“W dobie postępujących chorób cywilizacyjnych, nowotworowych oraz coraz nowszych odmian kolejnych groźnych wirusów, niezwykle istotną kwestią jest szeroki dostęp do profesjonalnej wiedzy medycznej. Pragniemy podkreślić, że Kierunek lekarski to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wysoka jakość realizowanych studiów w oparciu o doskonale wyposażone oraz zaawansowane zaplecze badawcze i naukowe.” 

Dziekan Kierunku lekarskiego dr hab. Adam Fronczak, prof. SAN

Zasady kwalifikacji na kierunek lekarski

Kwalifikacja na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim na kierunku lekarskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej SAN wyłącznie dla obywateli Polski i następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 


Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na kierunku lekarskim jest egzamin maturalny zdany przez kandydata na poziomie rozszerzonym z każdego z wymaganych przedmiotów. Za wymagane przedmioty przyjmuje się: 

  • biologię na poziomie rozszerzonym, 
  • chemię na poziomie rozszerzonym oraz
  • jeden wybrany z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: fizyka lub matematyka. 


Kandydaci przyjmowani są na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych podczas procesu rekrutacyjnego od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów zostanie wzięty pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka nowożytnego. Określone zostały odrębne kryteria dla kandydatów legitymujących się egzaminem dojrzałości, tzw. starą maturą oraz maturą zagraniczną. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu maturalnego z języka nowożytnego komisja wskazuje ocenę z języka nowożytnego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w pliku.

 

Dlaczego warto studiować kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk?

Studia na kierunku lekarskim są niezwykle wartościowe z wielu powodów. Oto kilka z nich, dla których warto rozważyć podjęcie nauki na tym kierunku w Społecznej Akademii Nauk: 

  • Pomoc innym ludziom: Praca lekarza jest pełna wyzwań, ale również daje możliwość pomagania innym i przynoszenia ulgi pacjentom w ich chorobach i cierpieniu. Jest to jedno z najbardziej satysfakcjonujących aspektów zawodu. Lekarze mają szansę pomagać pacjentom, diagnozować i leczyć choroby, co pozwala im pomagać ludziom w powrocie do zdrowia i polepszaniu jakości życia. Ten aspekt pracy lekarza jest niezwykle satysfakcjonujący i daje poczucie spełnienia. 

  • Wysoka satysfakcja zawodowa: Praca lekarza może być bardzo satysfakcjonująca emocjonalnie. Zobaczenie poprawy stanu zdrowia pacjenta, pokonanie trudności medycznych lub udzielenie pilnej pomocy w sytuacjach kryzysowych może przynieść ogromną radość i satysfakcję zawodową. 

  • Stałe uczenie się i rozwój: Medycyna to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Praca lekarza wymaga ciągłego uczenia się, aktualizowania wiedzy i śledzenia najnowszych odkryć medycznych. Każdy pacjent i każda sytuacja medyczna mogą być wyzwaniem, które wymaga od lekarza elastyczności, analitycznego myślenia i zdolności do podjęcia decyzji. Proces nauki trwa przez całą karierę zawodową, co zapewnia ciągły rozwój intelektualny. 

  • Różnorodność specjalizacji: Lekarze mają szeroki zakres specjalizacji do wyboru. Można się specjalizować w dziedzinach takich jak chirurgia, pediatria, neurologia, onkologia, psychiatria i wiele innych. Daje to możliwość znalezienia obszaru, który najbardziej Cię interesuje i w którym chciałbyś się specjalizować. 

  • Możliwość donacji: Jeden z najszlachetniejszych aktów altruizmu, który przyczynia się do postępu medycyny i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy. To niezwykły dar, który pozostawia trwały ślad, uczestnicząc w szlachetnej misji ratowania i poprawy życia innych. Jest to wyraz naszego wspólnego zaangażowania w naukę i szacunku dla zdumiewającej złożoności ludzkiego organizmu.  
Pomoc innym ludziom
Pomoc innym ludziom
Wysoka satysfakcja zawodowa
Wysoka satysfakcja zawodowa
Stałe uczenie się i rozwój
Stałe uczenie się i rozwój
Różnorodność specjalizacji
Różnorodność specjalizacji
Nowoczesne sale dydaktyczne
Nowoczesne sale dydaktyczne
Wykładowcy praktycy
Wykładowcy praktycy
Opłaty

Kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk posiada dwie formy płatności, semestralną oraz ratalną. Na pierwszym roku studiów czesne jest płatne z góry za cały semestr, od trzeciego semestru czesne może być również płatne w 5 ratach w semestrze. Osoby studiujące kierunek lekarski mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. 

Kredyt na studia medyczne

Z kredytu możesz skorzystać jeśli masz polskie lub obce obywatelstwo, już studiujesz lub chcesz rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

 

Kredytem opłacisz czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

Sprawdź, czy możesz skorzystać

Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię

Suma ta nie może być wyższa, niż wysokość kredytu ustalona w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia w przeliczeniu na 1 semestr nauki.

Obecnie jest to:

  • 22 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2023/2024
  • 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023
  • 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej (kwota transzy obowiązuje przez cały okres studiów).

    Kredyt wypłacimy w transzach na rachunek bankowy uczelni wskazany w zaświadczeniu.

Okres kredytowania dopasowany do Twoich potrzeb

 

Okres kredytowania obejmuje:

  • wypłatę transz kredytu w okresie studiów maksymalnie 6 lat,

  • karencję tj. okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu maksymalnie 12 lat,

  • spłatę kredytu - maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia na wniosek kredytobiorcy.

Oprocentowanie zmienne

 

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oprocentowanie jest zmienne i na dzień 8.08.2022 r. wynosi 10,16 % w skali roku.

Wniosek o kredyt złożysz w każdym oddziale naszego banku PEKAO S.A.

Wniosek możesz złożyć do 21. dnia od rozpoczęcia semestru.

Oprócz wniosku potrzebne będą jeszcze: 

  • dokument tożsamości,

  • zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że studiujesz na płatnym kierunku lekarskim.

Możliwość umorzenia kredytu na studia medyczne

 

Kredyt może umorzyć w całości:

  • minister ds. zdrowia, jeśli:

    • przepracujesz 10 lat w publicznej służbie zdrowia w Polsce (w ciągu 12 lat od ukończenia studiów) oraz w tym czasie uzyskasz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub

    • trwale utracisz zdolność do spłaty zobowiązań

  • bank, w przypadku:

    • braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub

    • śmierci kredytobiorcy

 

Kredyt może umorzyć częściowo minister ds. zdrowia, jeśli:

  • znajdziesz się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

  • nie ukończysz szkolenia specjalizacyjnego  lub nie uzyskasz tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie niezależnych.

Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat.

 

Tabela opłat

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK25000 zł  23000 zł

25000 zł  23000 zł

II ROK26000 zł26000 zł
III ROK28000 zł 28000 zł
IV ROK 30000 zł 30000 zł 
V ROK32000 zł 32000 zł 
VI ROK32000 zł32000 złCzesne płatne w 10 ratach (od II roku studiów)


ROK NAUKIRATA
I ROKnie dotyczy
II ROK5400 zł
III ROK5800 zł
IV ROK6200 zł 
V ROK6600 zł 
VI ROK6600 zł
Program

Wybrane zajęcia na kierunku lekarskim w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

  • Anatomia
  • Histologia z embriologią
  • Biofizyka
  • Biochemia
  • Chemia ogólna
  • Cytofizjologia
  • Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
  • Biologia molekularna
  • Biostatystyka i metodologia prowadzenia badań naukowych
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Genetyka
  • Genetyka kliniczna
  • Patomorfologia
  • Patofizjologia
  • Farmakologia z toksykologią
  • Immunologia
  • Immunologia kliniczna
  • Mikrobiologia i parazytologia
  • Mikrobiologia diagnostyczna
  • Dietetyka
  • Etyka lekarska
  • Historia medycyny
  • Socjologia medycyny
  • Psychologia lekarska
  • Język angielski
  • Podstawowe procedury medyczne
  • Pediatria
  • Choroby wewnętrzne
  • Neonatologia
  • Alergologia
  • Endokrynologia z diabetologią
  • Kardiologia
  • Onkologia
  • Diagnostyka laboratoryjna
  • Pulmonologia
  • Geriatria
  • Dermatologia i wenerologia
  • Choroby zakaźne
  • Farmakologia kliniczna
  • Nefrologia
  • Neurologia
  • Psychiatria
  • Seksuologia
  • Rehabilitacja
  • Medycyna paliatywna
  • Reumatologia
  • Medycyna rodzinna
  • Chirurgia

 

  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby wewnętrzne
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Pediatria
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Chirurgia
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Ginekologia i położnictwo
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Psychiatria
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna ratunkowa
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna rodzinna
  • Praktyczne nauczanie kliniczne - Specjalność wybrana przez studenta
  • Pierwsza pomoc medyczna
  • Medycyna ratunkowa
  • Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgia onkologiczna
  • Ortopedia
  • Diagnostyka obrazowa
  • Ginekologia i położnictwo
  • Urologia
  • Otolaryngologia
  • Okulistyka
  • Neurochirurgia
  • Transplantologia
  • Higiena i epidemiologia
  • Zdrowie publiczne
  • Prawo medyczne
  • Medycyna sądowa 
  • Opieka nad chorym
  • Podstawowa opieka zdrowotna (Medycyna rodzinna)
  • Pomoc doraźna
  • Choroby wewnętrzne
  • Intensywna terapia
  • Pediatria
  • Chirurgia
  • Ginekologia i położnictwo
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne/lub Medycyna w perspektywie międzynarodowej
  • Telemedycyna /lub Podstawy ekonomii
  • Organizacje pozarządowe a zdrowie/lub Podstawy hodowli komórkowych
  • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży/ lub Choroby cywilizacyjne
  • Żywienie w stanach ekstremalnych/ lub Medycyna sportowa
  • Psychiatria konsultacyjna/ lub Diagnostyka prenatalna
  • Interdyscyplinarne leczenie bólu/ lub Psychospołeczne wsparcie dla osób przewlekle chorych, umierających i ich bliskich
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Przygotowanie biblioteczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Przedsiębiorczość i kultura pracy
  • Wykłady ogólnouczelniane (do wyboru):
  • Systemy operacyjne w zarządzaniu podmiotem leczniczym lub Organizacja i prowadzenie projektów naukowych

 

  • W ramach zajęć anatomii, zajęcia w prosektorium planowane są od pierwszej połowy listopada.
program-studiow-kierunek-lekarski-san-lodz
Wyposażenie Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum Społecznej Akademii Nauk
Wykładowcy

Dziekan Wydziału lekarskiego Społecznej Akademii Nauk

Dziekan Kierunku lekarskiego w SAN w Łodzi od 2023 r. Kierownik Oddziału Reumatologii w WWCOiT w Łodzi od 2022 r. i koordynator zabezpieczenia szpitala podczas pandemii COVID-19. Były członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, od 2014 kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2014 główny badacz w projekcie firmy Amgen „Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolucumab on  Congnitive Function in Patients with Clinically Evident Cardiovascular Diseases And Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy”. W 2012 koordynator merytoryczny Programu Strategicznego Profilaka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – Strategmed NCBR. Kierownik Pionu Niezabiegowego w Szpitala im M. Kopernika Łodzi. Były dyrektor i ordynator oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, wieloletni pracownik Klinki Hematologii, Zakładu Farmakologii Klinicznej (w tym w latach 2002-2005 Kanclerz) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Czytaj więcej...

Opiekun kierunku lekarskiego SAN Łódź

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii

Kadra dydaktyczna na pierwszym semestrze I roku na Kierunku lekarskim

prof. dr hab. Andrzej Felchner

Historia medycyny
prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Anatomia
dr hab. Jolanta Klusek, prof. SAN

Fizjologia
prof. dr hab. n. med Hanna Kubiak

Histologia z embriologią
dr hab. n. med. Mariusz Piechota, prof. SAN

Podstawowe procedury medyczne
dr hab. n. med. Maciej Rutkowski, prof. SAN

Biochemia
dr n. farm. Milena Czajka

Nauki farmaceutyczne
dr Roman Modranka, prof. SAN

Chemia ogólna
dr inż. Tadeusz Nawarycz

Biofizyka
dr n. med. Arkadiusz Samojedny

Histologia
dr. Anna Staszewska

Przedsiębiorczość
dr Paweł Trippner, prof. SAN

Bezpieczeństwo i higiena pracy
dr Andrzej Żytkowski, prof. SAN

Anatomia
dr Małgorzata Jędrzejczak

Biologia molekularna
dr n. chem. Ewelina Zabost

Histologia z embriologią
mgr Łukasz Bartczak

Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Kaflińska

Język angielski
mgr Agnieszka Nita

Przygotowanie biblioteczne
mgr Magdalena Sobocińska

Język angielski

Kierunek lekarski - kadra zagraniczna

prof. Fabrizio Bert
dr prof. SAN Francesca Dal Mas
prof. Lorenzo Cobianchi
Praktyka i staże
praktyka-i-staze-kierunek-lekarski-san-lodz
Model anatomiczny wykorzystywany podczas zajęć z anatomii człowieka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum SAN

Kierunek lekarski wymaga od studentów nie tylko dużej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. Z tego powodu niezwykle istotną częścią kształcenia na kierunku lekarskim jest właśnie praktyka w jednostkach szpitalnych oraz innych placówkach medycznych. Studenci kierunku lekarskiego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mają wówczas możliwość obserwowania pracy lekarzy, uczestniczenia w przeprowadzanych przez nich zabiegach medycznych i zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego w różnych dziedzinach medycyny. 

 

Społeczna Akademia Nauk nawiązała współpracę z następującymi placówkami:

 

  • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
  • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
  • Centrum Kardiologii SCANMED
  • SALVE Szpital
  • SALVE MEDICA
  • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED
  • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
  • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
  • Pabianickie Centrum Medyczne
  • Poddębickie Centrum Zdrowia
  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia
  • Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim istnieje wiele różnych ścieżek, które można podjąć. Oto kilka możliwości: 

Staż i specjalizacja

Po ukończeniu studiów lekarskich, większość absolwentów rozpoczyna staż, który jest praktycznym szkoleniem w szpitalu lub innej placówce medycznej. Następnie wielu lekarzy decyduje się na specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. w pediatrii, chirurgii, kardiologii, neurologii i wielu innych.

Praktyka kliniczna

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, można podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, gdzie mogą rozwijać swoją karierę i nabyć doświadczenia zawodowego.

 Praktyka prywatna

Lekarze mogą otwierać i prowadzić własne gabinety lekarskie i kliniki, oraz świadczyć usługi medyczne.

Praca naukowa

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na kontynuację nauki i zaangażowanie się w badania naukowe. Mogą pracować w akademickich instytucjach medycznych, uniwersytetach, lub w instytutach i ośrodkach badawczych, zajmując się badaniami nad chorobami, czy nowymi metodami leczenia. 

Dydaktyka

Niektórzy lekarze decydują się na karierę akademicką i angażują się w nauczanie i szkolenie przyszłych lekarzy. Mogą pracować jako wykładowcy na uczelniach medycznych lub prowadzić szkolenia i kursy dla studentów medycyny i lekarzy.  

Praca w organizacjach międzynarodowych

 Lekarze mogą podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNICEF, Czerwony Krzyż itp. Mogą pracować nad projektami zdrowotnymi, pomagać w krajach rozwijających się i w sytuacjach kryzysowych. 

 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Istnieje możliwość pracy w ochronie zdrowia na różnych szczeblach. Lekarze mogą być zaangażowani w zarządzanie różnymi placówkami medycznymi, jak ośrodki ochrony zdrowia, kliniki, czy szpitale na stanowisku menedżera lub dyrektora.

Warto zauważyć, że wybór konkretnej ścieżki zawodowej po studiach lekarskich zależy od zainteresowań, umiejętności i ambicji każdego absolwenta. Istnieje również możliwość łączenia różnych ścieżek i rozwijania wielu kompetencji w ramach kariery lekarskiej. 

Donacje
donacje-kierunek-lekarski-san

Donacje to jeden z najszlachetniejszych aktów altruizmu, który przyczynia się do postępu medycyny i kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy.

To niezwykły dar, który pozostawia trwały ślad, uczestnicząc w szlachetnej misji ratowania i poprawy życia innych.

Jest to wyraz naszego wspólnego zaangażowania w naukę i szacunku dla zdumiewającej złożoności ludzkiego organizmu. 

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem lekarskim?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Psychologia
Psychologia
Kosmetologia
Kosmetologia
Fizjoterapia
Fizjoterapia