Kierunek lekarski
O kierunku

Czas trwania studiów:
6 lat (12 semestrów)

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Lekarz

Limit miejsc:
60 osób OSTATNIE MIEJSCA


Kierunek lekarski jest jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych studiów, które przygotowuje studentów do zawodu lekarza. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i rozwijają umiejętności kliniczne.

 • Studia na tym kierunku trwają 6 lat.
 • Absolwent wydziału lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza. 
 • Po ukończeniu studiów, w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu, wymagane jest ukończenie 13-miesięcznego stażu podyplomowego i uzyskanie pozytywnego wyniku Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).
 • Następnie lekarz może kontynuować swoją edukację, wybierając specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. chirurgii, pediatrii, neurologii, kardiologii itp.
 • Specjalizacje trwają zazwyczaj od 4 do 6 lat, w zależności od wybranej dziedziny.

Podczas studiów lekarskich studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych. Pierwsze lata skupiają się głównie na nauce przedmiotów przedklinicznych, takich jak anatomia, histologia, fizjologia, patofizjologia, biochemia, mikrobiologia i immunologia, czy farmakologia. Studenci zdobywają wtedy również pierwsze umiejętności kliniczne, takie jak badanie pacjenta, komunikacja z pacjentem i prowadzenie dokumentacji medycznej. 

Później studenci przechodzą do bardziej zaawansowanych przedmiotów klinicznych, takich jak chirurgia, pediatria, interna, patomorfologia, ginekologia, psychiatria i wiele innych.

Studenci odbywają również praktyki kliniczne, podczas których uczą się diagnozować i leczyć różne choroby i zespoły chorobowe pod nadzorem doświadczonych lekarzy.

Zasady rekrutacji na kierunku lekarskim

Rekrutacja na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim na kierunku lekarskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej SAN wyłącznie dla obywateli Polski i następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na kierunku lekarskim jest egzamin maturalny zdany przez kandydata na poziomie rozszerzonym z każdego z wymaganych przedmiotów. Za wymagane przedmioty przyjmuje się: 

 • biologię na poziomie rozszerzonym, 
 • chemię na poziomie rozszerzonym oraz
 • jeden wybrany z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: fizyka lub matematyka. 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych podczas procesu rekrutacyjnego od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów zostanie wzięty pod uwagę wynik egzaminu maturalnego (lub ekwiwalentu) z języka nowożytnego. Określone zostały odrębne kryteria dla kandydatów legitymujących się egzaminem dojrzałości, tzw. starą maturą oraz maturą zagraniczną. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu maturalnego z języka nowożytnego komisja wskazuje ocenę z języka nowożytnego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w pliku.

 

Najważniejsze terminy

05.10.2023 - zamknięcie rekrutacji 

 

Dlaczego warto studiować kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk?

Studia na kierunku lekarskim są niezwykle wartościowe z wielu powodów. Oto kilka z nich, dla których warto rozważyć podjęcie nauki na tym kierunku: 

 • Pomoc innym ludziom: Praca lekarza jest pełna wyzwań, ale również daje możliwość pomagania innym i przynoszenia ulgi pacjentom w ich chorobach i cierpieniu.  Jest to jedno z najbardziej satysfakcjonujących aspektów zawodu. Lekarze mają szansę pomagać pacjentom, diagnozować i leczyć choroby, co pozwala im pomagać ludziom w powrocie do zdrowia i polepszaniu jakości życia. Ten aspekt pracy lekarza jest niezwykle satysfakcjonujący i daje poczucie spełnienia. 
 • Wysoka satysfakcja zawodowa: Praca lekarza może być bardzo satysfakcjonująca emocjonalnie. Zobaczenie poprawy stanu zdrowia pacjenta, pokonanie trudności medycznych lub udzielenie pilnej pomocy w sytuacjach kryzysowych może przynieść ogromną radość i satysfakcję zawodową. 
 • Stałe uczenie się i rozwój: Medycyna to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Praca lekarza wymaga ciągłego uczenia się, aktualizowania wiedzy i śledzenia najnowszych odkryć medycznych. Każdy pacjent i każda sytuacja medyczna mogą być wyzwaniem, które wymaga od lekarza elastyczności, analitycznego myślenia i zdolności do podjęcia decyzji. Proces nauki trwa przez całą karierę zawodową, co zapewnia ciągły rozwój intelektualny. 
 • Różnorodność specjalizacji: Lekarze mają szeroki zakres specjalizacji do wyboru. Można się specjalizować w dziedzinach takich jak chirurgia, pediatria, neurologia, onkologia, psychiatria i wiele innych. Daje to możliwość znalezienia obszaru, który najbardziej Cię interesuje i w którym chciałbyś się specjalizować. 
Pomoc innym ludziom
Pomoc innym ludziom
Wysoka satysfakcja zawodowa
Wysoka satysfakcja zawodowa
Stałe uczenie się i rozwój
Stałe uczenie się i rozwój
Różnorodność specjalizacji
Różnorodność specjalizacji
Nowoczesne sale dydaktyczne
Nowoczesne sale dydaktyczne
Wykładowcy praktycy
Wykładowcy praktycy

Kierunek lekarski - Atuty

Kierunek lekarski ma wiele atutów, które przyciągają wielu studentów. Oto niektóre z najważniejszych atutów tego kierunku: 

 • Stabilność zawodowa: Zawód lekarza jest powszechnie uznawany za jedno z najbardziej stabilnych i perspektywicznych zatrudnień. Wzrost populacji i postęp technologiczny sprawiają, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych lekarzy stale rośnie.
 • Wysokie zarobki: Praca lekarza często idzie w parze z wysokimi zarobkami. Wynagrodzenie jest często uzależnione od specjalizacji, doświadczenia, miejsca pracy i innych czynników, niemniej lekarze mają tendencję do zarabiania znacznie powyżej przeciętnego dochodu.
 • Prestiż i szacunek społeczny: Lekarze cieszą się wysokim prestiżem i szacunkiem w społeczeństwie. Zawód lekarza jest uważany za jeden z najważniejszych i najszlachetniejszych, a ich praca jest uważana za ważną i niezwykle wartościową dla społeczeństwa.

 

Warto jednak pamiętać, że studia na kierunku lekarskim są wymagające i długotrwałe. Wymagają zaangażowania, determinacji oraz wysiłku intelektualnego i emocjonalnego. 

Kierunek lekarski - baza dydaktyczna

Wykaz sprzętów na kierunku lekarskim
Format: pdf
590 KB
Opłaty

Kierunek lekarski w Społecznej Akademii Nauk posiada dwie formy płatności, semestralną oraz ratalną. Na pierwszym roku studiów czesne jest płatne z góry za cały semestr, od trzeciego semestru czesne może być również płatne w 5 ratach w semestrze. Osoby studiujące kierunek lekarski mogą ubiegać się o dofinansowanie w postaci Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. 

Kredyt na studia medyczne

Sprawdź czy możesz skorzystać

Z kredytu możesz skorzystać jeśli masz polskie lub obce obywatelstwo, już studiujesz lub chcesz rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

 

Kredytem opłacisz czesne za płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

 

Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię

Suma ta nie może być wyższa, niż wysokość kredytu ustalona w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia w przeliczeniu na 1 semestr nauki.
Obecnie jest to:

 • 22 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2023/2024
 • 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023
 • 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej (kwota transzy obowiązuje przez cały okres studiów).
  Kredyt wypłacimy w transzach na rachunek bankowy uczelni wskazany w zaświadczeniu.

Okres kredytowania dopasowany do Twoich potrzeb

Okres kredytowania obejmuje:

 • wypłatę transz kredytu w okresie studiów maksymalnie 6 lat,
 • karencję tj. okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu maksymalnie 12 lat,
 • spłatę kredytu - maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia na wniosek kredytobiorcy

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Oprocentowanie jest zmienne i na dzień 8.08.2022 r. wynosi 10,16 % w skali roku.

Wniosek o kredyt złożysz w każdym oddziale naszego banku PEKAO S.A.

Wniosek możesz złożyć do 21. dnia od rozpoczęcia semestru.

Oprócz wniosku potrzebne będą jeszcze: 

 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że studiujesz na płatnym kierunku lekarskim.

Możliwość umorzenia kredytu

Kredyt może umorzyć w całości:

 • minister ds. zdrowia, jeśli:
  • przepracujesz 10 lat w publicznej służbie zdrowia w Polsce (w ciągu 12 lat od ukończenia studiów) oraz w tym czasie uzyskasz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub
  • trwale utracisz zdolność do spłaty zobowiązań
 • bank, w przypadku:
  • braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub
  • śmierci kredytobiorcy

Kredyt może umorzyć częściowo minister ds. zdrowia, jeśli:

 • znajdziesz się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
 • nie ukończysz szkolenia specjalizacyjnego  lub nie uzyskasz tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie niezależnych

Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. 
Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat.

 

Więcej informacji

Strona gov.pl

Bank Pekao S.A.

Tabela opłat

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK25000 zł  23000 zł

25000 zł  23000 zł

II ROK26000 zł26000 zł
III ROK28000 zł 28000 zł
IV ROK 30000 zł 30000 zł 
V ROK32000 zł 32000 zł 
VI ROK32000 zł32000 złCzesne płatne w 10 ratach (od II roku studiów)


ROK NAUKIRATA
I ROKnie dotyczy
II ROK5400 zł
III ROK5800 zł
IV ROK6200 zł 
V ROK6600 zł 
VI ROK6600 zł
Program

Wybrane zajęcia na kierunku lekarskim w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 • Anatomia
 • Histologia z embriologią
 • Biofizyka
 • Biochemia
 • Chemia ogólna
 • Cytofizjologia
 • Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
 • Biologia molekularna
 • Biostatystyka i metodologia prowadzenia badań naukowych
 • Informatyka i technologie informacyjne
 • Genetyka
 • Genetyka kliniczna
 • Patomorfologia
 • Patofizjologia
 • Farmakologia z toksykologią
 • Immunologia
 • Immunologia kliniczna
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Mikrobiologia diagnostyczna
 • Dietetyka
 • Etyka lekarska
 • Historia medycyny
 • Socjologia medycyny
 • Psychologia lekarska
 • Język angielski
 • Podstawowe procedury medyczne
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Neonatologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia z diabetologią
 • Kardiologia
 • Onkologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pulmonologia
 • Geriatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby zakaźne
 • Farmakologia kliniczna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Rehabilitacja
 • Medycyna paliatywna
 • Reumatologia
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia

 

 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby wewnętrzne
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Pediatria
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Chirurgia
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Ginekologia i położnictwo
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Psychiatria
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna ratunkowa
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Medycyna rodzinna
 • Praktyczne nauczanie kliniczne - Specjalność wybrana przez studenta
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Ginekologia i położnictwo
 • Urologia
 • Otolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neurochirurgia
 • Transplantologia
 • Higiena i epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Prawo medyczne
 • Medycyna sądowa 
 • Opieka nad chorym
 • Podstawowa opieka zdrowotna (Medycyna rodzinna)
 • Pomoc doraźna
 • Choroby wewnętrzne
 • Intensywna terapia
 • Pediatria
 • Chirurgia
 • Ginekologia i położnictwo
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne/lub Medycyna w perspektywie międzynarodowej
 • Telemedycyna /lub Podstawy ekonomii
 • Organizacje pozarządowe a zdrowie/lub Podstawy hodowli komórkowych
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży/ lub Choroby cywilizacyjne
 • Żywienie w stanach ekstremalnych/ lub Medycyna sportowa
 • Psychiatria konsultacyjna/ lub Diagnostyka prenatalna
 • Interdyscyplinarne leczenie bólu/ lub Psychospołeczne wsparcie dla osób przewlekle chorych, umierających i ich bliskich
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Przygotowanie biblioteczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedsiębiorczość i kultura pracy
 • Wykłady ogólnouczelniane (do wyboru):
 • Systemy operacyjne w zarządzaniu podmiotem leczniczym lub Organizacja i prowadzenie projektów naukowych

 

Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Iwona StelmachOpiekun kierunku
prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
Opiekun kierunku

Zajmuje się naukowo różnego typu alergiami u dzieci i chorobami płuc. Uczestniczyła jako wykonawca i jako kierownik w projektach badawczych w zakresie: powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci w wieku szkolnym – określenie częstości występowania, osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka oraz poszukiwanie mechanizmu zapalnego (2013 – 2016); wpływu ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na stan zdrowia i rozwój neurobehawioralny dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2015 – 2018); wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na rozwój astmy oskrzelowej i nowych uczuleń u dzieci w wieku szkolnym (2018 – 2022). Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w czasopismach o łącznej punktacji 2857 pkt oraz współautorką w 10 rozdziałach polskojęzycznych o wartości 18 pkt. i 1 rozdziału anglojęzycznego.

prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Wybitny specjalista w zakresie histologii, anatomii i medycyny klinicznej. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących m.in. badania jądra komórkowego.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj

Autor i współautor ponad 350 publikacji naukowych, także o zasięgu międzynarodowym. W pracy badawczej zajmuje się problematyką roli płytek krwi w wybranych jednostkach chorobowych: chorobie niedokrwiennej serca, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych i stanach zapalnych.

prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel

Wybitny embriolog i histolog. Autor wielu publikacji oraz współautor podręczników akademickich. Aktualnie zajmuje się problematyką Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).

prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Medycznej, Rady Naukowej Kwartalnika Medycyna Manualna, Rady Naukowej Kwartalnika Ortopedycznego. Zajmuje się tematyką fizjologii wysiłku fizycznego, wpływu ograniczonej aktywności ruchowej na procesy metaboliczne w stanach fizjologii i patologii, problemów związanych z wytwarzaniem reaktywnych form tlenowych oraz antyoksydacyjnymi mechanizmami obronnymi w stanach fizjologicznych i patologicznych.

prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki

Wykładowca akademicki, uczestnik wielu badań medycznych dotyczących m.in. chorób wewnętrznych oraz epidemiologii. Autor i współautor wielu publikacji także o zasięgu międzynarodowym.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Pomysłodawca i twórca założeń naukowych, technicznych oraz technologicznych Zakładu i Poradni Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Organizator Poradni Genetyki Klinicznej oraz Pracowni Cytogenetyki, Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Zakładu Genetyki Medycznej, Zakładu Genetyki Klinicznej, Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej UM w Łodzi.

dr hab. n. med. Mariusz Piechota
dr n. med. Mateusz Jobczyk
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
dr n. med. Zofia Gerlicz
dr n. med. Wiesław Chudzik

Od 2008 r. Przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami neurologicznymi dotyczącymi pracy mózgu.

dr n. med. Andrzej Kałużyński

Autor licznych publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów.

dr hab. Andrzej Cader,
prof. SAN

Dorobek naukowy dr hab. Andrzeja Cadera odnosi się m.in. do informatyki medycznej, informatycznych systemów zarządzania, zarządzania opieką zdrowotną, systemów sztucznej inteligencji, klasyfikacji i predykcji. Był Członkiem Rady do spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu oraz Członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ds. Szkolnictwa Wyższego.

dr Andrzej Żytkowski
Praktyka i staże

Kierunek lekarski wymaga od studentów nie tylko dużej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych, dlatego ważną częścią kształcenia na kierunku lekarskim jest właśnie praktyka w szpitalach i innych placówkach medycznych. Studenci mają możliwość obserwować pracę lekarzy, uczestniczyć w zabiegach medycznych i zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach medycyny. 

 

Społeczna Akademia Nauk nawiązała współpracę z następującymi placówkami:

 • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
 • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 • Centrum Kardiologii SCANMED
 • SALVE Szpital
 • SALVE MEDICA
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.
 • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
 • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
 • Pabianickie Centrum Medyczne
 • Poddębickie Centrum Zdrowia
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim istnieje wiele różnych ścieżek, które można podjąć. Oto kilka możliwości: 

Staż i specjalizacja

Po ukończeniu studiów lekarskich, większość absolwentów rozpoczyna staż, który jest praktycznym szkoleniem w szpitalu lub innej placówce medycznej. Następnie wielu lekarzy decyduje się na specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, np. w pediatrii, chirurgii, kardiologii, neurologii i wielu innych.

Praktyka kliniczna

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, można podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach i klinikach, gdzie mogą rozwijać swoją karierę i nabyć doświadczenia zawodowego.

 Praktyka prywatna

Lekarze mogą otwierać i prowadzić własne gabinety lekarskie i kliniki, oraz świadczyć usługi medyczne.

Praca naukowa

Niektórzy absolwenci kierunku lekarskiego decydują się na kontynuację nauki i zaangażowanie się w badania naukowe. Mogą pracować w akademickich instytucjach medycznych, uniwersytetach, lub w instytutach i ośrodkach badawczych, zajmując się badaniami nad chorobami, czy nowymi metodami leczenia. 

Dydaktyka

Niektórzy lekarze decydują się na karierę akademicką i angażują się w nauczanie i szkolenie przyszłych lekarzy. Mogą pracować jako wykładowcy na uczelniach medycznych lub prowadzić szkolenia i kursy dla studentów medycyny i lekarzy.  

Praca w organizacjach międzynarodowych

 Lekarze mogą podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNICEF, Czerwony Krzyż itp. Mogą pracować nad projektami zdrowotnymi, pomagać w krajach rozwijających się i w sytuacjach kryzysowych. 

 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Istnieje możliwość pracy w ochronie zdrowia na różnych szczeblach. Lekarze mogą być zaangażowani w zarządzanie różnymi placówkami medycznymi, jak ośrodki ochrony zdrowia, kliniki, czy szpitale na stanowisku menedżera lub dyrektora.

Warto zauważyć, że wybór konkretnej ścieżki zawodowej po studiach lekarskich zależy od zainteresowań, umiejętności i ambicji każdego absolwenta. Istnieje również możliwość łączenia różnych ścieżek i rozwijania wielu kompetencji w ramach kariery lekarskiej. 

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem lekarskim?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna