Ubezpieczenia

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o ubezpieczeniach NFZ zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia 

Kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Do 26 roku życia studenci są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców (o ile rodzic jest ubezpieczony i dopełnił obowiązku zgłoszenia dzieci do NFZ).

 

Jeśli student nie jest ubezpieczony jako członek rodziny powinien poinformować o tym uczelnię, która zgłosi go do NFZ i będzie opłacać za niego składki. Po ukończeniu 26 roku życia student powinien poinformować uczelnię o chęci skorzystania z ubezpieczenia przez uczelnię, jeśli nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako pracownik).

 

Szczegóły: www.pacjent.gov.pl

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców

Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą go zgłosić do ubezpieczenia rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa.

 

Odstępstwa:

  • Student z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności jest zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez rodziców bez względu na wiek;
  • Student, który zawarł związek małżeński, w pierwszej kolejności powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez małżonka, o ile małżonek posiada własne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę

Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia).

Zgłoszenie przez uczelnię

Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z wyżej wymienionych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, sam musi zgłosić się w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

 

Wniosek można otrzymać po wcześniejszym kontakcie:

e-mail: place@san.edu.pl
tel.: 42 664 66 12
tel.: 42 664 66 90

UWAGA!

Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji na umowę o pracę uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony, co może mieć konsekwencje związane z koniecznością opłaty za leczenie.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów obcokrajowców

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej. Jeśli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu i umowę zawartą z NFZ przedłożył na uczelni opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne studenta zrealizuje uczelnia.

 

Obcokrajowiec zainteresowany ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie dokumentów:

  • paszportu wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wiza, Karta Pobytu),
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni),
  • oraz jeśli jest to osoba niepełnoletnia pozwolenie od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie wygasa w przypadku:

  • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta – np. zmiana pracy przez rodzica studenta. Dlatego ważne jest, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci – do ubezpieczenia;
  • zaprzestania kontynuowania nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia;
  • ukończenia 26 lat;
  • skreślenia z listy studentów między 18. a 26. rokiem życia;
  • uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. student zostaje zatrudniony na umowę o pracę, podejmuje działalność gospodarczą).

 

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Jak sprawdzić, że jest się ubezpieczonym?

Od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach”, sprawdzi jaki jest jego aktualny status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r.

Login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w IKP można uzyskać zgłaszając się z dowodem osobistym do oddziału NFZ lub logując się za pomocą bankowości elektronicznej lub profilem zaufanym.

 

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie studiów w krajach UE

Studenci, którzy udają się do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, aby tam studiować, powinni zabrać ze sobą Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Więcej informacji dotyczących EKUZ można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl