Dokumenty do pobrania

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów do 7 dni od momentu zarejestrowania się. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

 

Dokumenty takie jak kwestionariusz osobowy oraz umowa o warunkach odpłatności dostępne są na profilu kandydata w systemie rekrutacyjnym. Poniżej znajdziesz wzory ogólnych dokumentów, które mogą, ale nie muszą dotyczyć Twojej aplikacji. 

 

Pełna lista dokumentów wymaganych do rejestracji dostępna jest na stronie

Dokumenty dla osób z obywatelstwem polskim oraz posiadaczy Karty Polaka

Oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów - jako osoba niepełnoletnia możesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Jeżeli w dniu zapisu na studia nie masz ukończonych 18 lat do Biura Rekrutacji musisz dostarczyć wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie. Dokument należy w oryginale dostarczyć do Biura Rekrutacji. 

 

Oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów - jeżeli podczas trwania procesu rekrutacyjnego chcesz zrezygnować z podjęcia studiów musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji. Dokument można dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Rekrutacji. 

Oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów
Format: pdf
97 KB
Oświedczenie o rezygnacji z podjęcia studiów
Format: pdf
95 KB
Dokumenty dla kandydatów z zagranicy

Pełnomocnictwo dla kandydatów rekrutujących przez agencję - jeżeli aplikujesz na studia poprzez agencję musisz wypełnić i podpisać pełnomocnictwo, dzięki któremu wskazany przez Ciebie pracownik agencji będzie mógł otrzymywać informacje o Twojej aplikacji.

 

Zaświadczenie o poddaniu się nostryfikacji - jeżeli posiadasz zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły, które nie zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym musisz poddać swój dokument procesowi nostryfikacji. Jeżeli przy rekrutacji nie posiadasz jeszcze nostryfikacji dyplomu wystarczy, że dostarczysz do Biura Rekrutacji podpisane zaświadczenie o poddaniu się nostryfikacji.

 

Lista państw oraz rodzaje dokumentów, które nie wymagają procesu nostryfikacji. 

 

Oświadczenie o znajomości języka polskiego - jednym z dokumentów potrzebnych przy rekrutacji na studia jest certyfikat znajomości języka polskiego (nie dotyczy kandydatów aplikujących na kierunek Filologia). Jeżeli składając dokumenty nie posiadasz takiego dokumentu możesz najpierw złożyć podpisane oświadczenie o znajomości języka polskiego, a certyfikat dostarczysz później. Dokument należy w oryginale dostarczyć do Biura Rekrutacji. 

 

Oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów - jeżeli podczas trwania procesu rekrutacyjnego chcesz zrezygnować z podjęcia studiów musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji. Dokument można dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Rekrutacji. 

 

Oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów -  jako osoba niepełnoletnia możesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Jeżeli w dniu zapisu na studia nie masz ukończonych 18 lat do Biura Rekrutacji musisz dostarczyć wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie. Dokument należy w oryginale dostarczyć do Biura Rekrutacji. 

Oswiadczenie o znajomości języka polskiego
Format: pdf
132 KB
Pełnomocnictwo dla kandydatów rekrutujących przez agencję
Format: pdf
104 KB
Zaświadczenie o poddaniu się nostryfikacji
Format: pdf
112 KB
Oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów
Format: pdf
95 KB
Oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów
Format: pdf
123 KB