Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
200

Studia podyplomowe Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów.

Program koncentruje się na aktualnych tematach, z którymi na co dzień mierzą się lokalni interesariusze. Istotą studiów jest podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia wzajemnej współpracy i rozwoju kompetencji wśród pracowników, jest w tym poszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi (m.in. instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansujące, wyższe szczeble administracji publicznej), co przełoży się na wykreowanie liderów, którzy taką współpracę będą inicjowali, a następnie podtrzymywali i kontynuowali.

Blok ‘Geopolityka’

„Myśl globalnie działaj lokalnie” – ta powszechnie znana maksyma w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia. Nieprzewidziane i nagłe zdarzenia jak chociażby pandemia, wyraźnie wskazują, iż musimy być przygotowani i reagować aktywnie na ogólnoświatowe wydarzenia, zjawiska, procesy. Blok geopolityka to blok identyfikujący współczesne trendy i uwarunkowania ponadnarodowe i krajowe determinujące polityki lokalne i regionalne. Stanowi on punkt wyjścia do zagadnień przystosowania się gmin/miast/regionów do zmieniających się warunków, wykorzystania szans z nimi związanych oraz ograniczaniu ryzyka.


Blok ‘Zarządzanie’

koncentruje się na mechanizmach i instrumentach procesów Sprawiedliwej Transformacji. Obejmuje zagadnienia zarządzania m.in.: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem.. Ważnym jego elementem jest zarządzanie projektami oraz organizacji i finansowania projektów w tym projektów zintegrowanych.

Blok ‘Region, Miasta, Gminy’

to kompendium interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej 
i praktycznej o miastach, gminach i powiązaniach regionalnych. Współcześnie wyzwaniem dla miast/gmin jest zmiana kierunku rozwoju z uwzględnieniem zaistniałych lub przewidywanych uwarunkowań m.in. dekarbonizacji, restrukturyzacji gospodarczej. Pogłębiające się negatywne procesy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wskazują, iż kształtowanie odpornych i bezpiecznych miast/gmin jest zadaniem wyjątkowo pilnym. Dodatkowo blok porusza również tematy związane z Transformacją Cyfrową w ujęciu budowania konkurencyjności oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na efektywność wspólnych projektów.


Blok ‘Społeczeństwo’

akcentuje potrzebę upodmiotowienia procesu transformacji. Transformacja realizowana powinna być w procesie uspołecznionym, przy jak najszerszym zaangażowaniu społeczności regionu i zgodnie z jej potrzebami. Jednocześnie wymaga zaangażowania wielu aktorów tej zmiany – administracji i władz wszystkich szczebli, w tym zwłaszcza władz lokalnych, mieszkańców, biznesu, organizacji pozarządowych. Przede wszystkim wymaga szerokiej edukacji i wyposażenia kadr w różnorodne umiejętności z zakresu współdziałania i innowacji społecznych.

Studia podyplomowe Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacj - dla kogo?

Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów.

Absolwenci studiów podyplomowych staną się lokalnymi ekspertami oraz liderami procesu Sprawiedliwej Transformacji. Będą posiadali wiedzę i kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się w nowych uwarunkowaniach procesu przemian. Zdobyte umiejętności analityczne pozwolą integrować zachodzące procesy globalne z wiedzą praktyczną o regionalnych i lokalnych potencjałach i potrzebach. Ponadto studenci nabędą umiejętności planowania zintegrowanego, wdrażania innowacyjnych narzędzi polityki rozwoju oraz skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rozwojowe.

Cel główny: Zbudowanie wiedzy niezbędnej w procesie Sprawiedliwej Transformacji i uruchomienie aktywnej platformy współpracy, której efektem będą gminne i międzygminne projekty transformacyjne, wyznaczające nowe kierunki rozwoju.

 

Cele szczegółowe:
1. Rozwój umiejętności identyfikacji problemów i wyzwań stawianych w procesie Sprawiedliwej Transformacji oraz planowania i realizacji zintegrowanych projektów rozwojowych;
2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do sprawnego wdrażania procesów Sprawiedliwej Transformacji
3. Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie nawiązywania i efektywnej realizacji współpracy i współdziałania oraz inicjowania aktywności gospodarczych i społecznych.
4. Rozwijanie umiejętności budowania konkurencyjności poprzez cyfrową transformację, implementację mechanizmów współdziałania z wykorzystaniem narzędzi Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Zakres merytoryczny studiów podyplomowych obejmuje 4 bloki zagadnień (Geopolityka; Zarządzanie; Region, miasta, gminy; Społeczeństwo), ściśle ze sobą powiązane, stanowiące spójną logiczną całość. Obejmują one kluczowe determinanty procesów Sprawiedliwej Transformacji bezpośrednio i pośrednio wpływające na procesy rozwoju lokalnego i regionalnego. Integralnym elementem programu studiów jest praca projektowa o charakterze aplikacyjnym, będącą odpowiedzią na aktualne procesy zachodzące w konkretnym obszarze transformacji.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji

dr Agnieszka Rzeńca 

Dr ekonomii, mgr ochrony środowiska. Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.
W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w wymiarze lokalnym: zasobooszczędne gospodarowanie, polityka miejska, planowanie zintegrowane, współpraca w ochronie środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami, współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska.

Wykładowcy studiów podyplomowych Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska
dr Justyna Trippner-Hrabi
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
dr Agnieszka Sobol 
Program i realizacja

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów i projekt aplikacyjny.

Projekt aplikacyjny - praca dyplomowa

Praca dyplomowa ma charakter praktyczny, a jej temat dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy studiów z puli wypracowanych tematów istotnych z perspektywy transformacji regionu. Projekt aplikacyjny wykonywany w grupach koncentruje się na aktualnych i kluczowych problemach nurtujących samorządy lokalne Ponadto projekt ma być odpowiedzią na wyzwania ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne. Poprzez realizacje projektów aplikacyjnych słuchacze nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale mogą kreować rzeczywistość miast, gmin i regionu.

 

Przygotowanie projektu aplikacyjnego:
1. Praca w zespole 2-4 osobowym pod opieką naukową (promotorów spośród kadry)
2. Wymiar godzinowy – 40 godz.

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Blok: Geopolityka (ok. 30 godzin.)

1. Determinanty procesu Sprawiedliwej Transformacji – 2h
2. Megatrendy i kryzys klimatyczny – 6h
3. Zielony Ład – 6h
4. Polityki publiczne – 6h
5. Krajowa polityka miejska (KPM) – 6h

 

Blok: Zarządzanie (ok. 50 godz.)

1. Zarządzanie zmianą – 10h
2. Zarządzanie projektami – 10h
3. Finansowanie przedsięwzięć z funduszy krajowych i europejskich – 10h
4. Partnerstwo publiczno-prywatne – 10h
5. Innowacje w finansowaniu inwestycji – 10h

Blok: Region, Miasta, Gminy (ok. 40 godz.)

1. Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny – 10h
2. Transformacja gospodarcza lokalna i regionalna – 10h
3. Ekosystem innowacji – 10h
4. Gospodarka o obiegu zamkniętym (Zielony Przemysł) – 10h

 

Blok: Społeczeństwo (ok. 40 godz.)

1. Odpowiedzialne przywództwo – 4h
2. Metody i narzędzia współrządzenia – 6h
3. Partycypacja społeczna – 8h
4. Design Thinking – 6h
5. Innowacje społeczne – 6h

Zasady naboru

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)