Finanse i rachunkowość
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 90 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania finansami, a także rachunkowości i analizy finansowej 

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu podatków, finansów, rachunkowości i funkcjonowania instytucji finansowych. Bogata oferta zajęć praktycznych i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym dają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku finanse i rachunkowość przygotowanie absolwentów do rozwijania kariery zawodowej w ramach realizacji własnej przedsiębiorczości, indywidualnej i zespołowej, wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Program studiów jest elastyczny i uwzględnia zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.

Dlaczego warto studiować Finanse i rachunkowość I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Finanse i rachunkowość I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość daje możliwość pracy w wielu miejscach. Zaraz po studiach udało mi się znaleźć pracę w banku. Jeśli kogoś interesuje tematyka finansów, rachunkowości, bankowości to jest to kierunek dla niego.”

 

Adrian Szymczak

Program

Obszary realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach finansowych i kategoriach finansowych, systemie finansowym państwa, relacjach między podmiotami systemu ekonomicznego i społecznego, podmiotami gospodarczymi i instytucjami finansowymi. Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

●    Język obcy (do wyboru)
●    Filozofia 
●    Etyka 
●    Psychologia 
●    Socjologia 
●    Przedsiębiorczość 
●    Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej 
●    Technologie informacyjne 
●    Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy 
●    Wiedza o kulturze 
●    Wiedza o sztuce

●    Podstawy ekonomii 
●    Makroekonomia 
●    Metody ilościowe w zarządzaniu finansami 
●    Rachunkowość 
●    Prawo gospodarcze 
●    Finanse 
●    Ekonometria i badania operacyjne 
●    Kalkulacje finansowe 
●    Rachunkowość finansowa 
●    Analiza finansowa 
●    Rynki finansowe 
●    Finanse publiczne 
●    Finanse przedsiębiorstwa 
●    Bankowość 
●    Ubezpieczenia
●    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / System ubezpieczeń społecznych 
●    Sprawozdawczość finansowa / Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym 

●    Rachunek kosztów / Cost Accounting 
●    Polityka finansowania przedsiębiorstwa / Strategie finansowania przedsiębiorstw 
●    Metodyka badań w naukach finansowych / Wykład seminaryjno-metodologiczny 
●    Komputerowe wspomaganie rachunkowości / Systemy informatyczne w rachunkowości 
●    Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstwa / Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem 
●    Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości 
●    Finanse zakładów ubezpieczeń / Kapitał finansowy banku komercyjnego 
●    Rachunkowość międzynarodowa / Rachunkowość budżetowa
●    Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
●    Współczesne trendy w bankowości
●    Metody oceny zdolności kredytowe
●    Pośrednictwo finansowe
●    Operacje na rynkach walutowych
●    Ryzyko bankowe
●    Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
●    Ewidencja księgowa w sektorze finansów publicznych
●    Sprawozdawczość finansowa w sektorze publicznym
●    Sprawozdawczość budżetowa
●    Audyt wewnętrzny w finansach publicznych
●    Rachunkowość budżetowa wspomagana komputerowo
●    Ewidencja i sprawozdawczość MŚP
●    Ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw
●    Podatek VAT
●    Optymalizacja podatkowa
●    Prawno-karne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
●    Rachunkowość podatkowa wspomagana komputerowo

Specjalności

Finanse i rachunkowość I stopnia Warszawa - specjalności

Globalne rynki finansowe rozwijają się dziś wyjątkowo dynamicznie. Stąd konieczność kształcenia doskonale przygotowanych specjalistów, którzy w przyszłości zadbają o nasze bezpieczeństwo finansowe. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Rachunkowość i analiza finansowa

W ramach specjalności Rachunkowość i analiza finansowa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej oraz analizy finansowej. Celem tej specjalności jest wykształcenie świadomej postawy zawodowej absolwenta ukierunkowanej na pogłębianie zainteresowań specjalistycznych na dalszych etapach studiów związanych z rachunkowością, a także w praktyce zawodowej. Absolwent tej specjalności zna funkcjonowanie systemu rachunkowości, a także potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi narzędziami rachunkowości finansowej i zarządczej. Specjalność przygotowuje studentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i analitycznych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Dostarcza wiedzy z zakresu sposobów ewidencji i sprawozdawczości małych i średnich firm, a także uproszczonych form ewidencji działalności gospodarczej. Studenci zaznajamiani są również z podstawami rachunkowości podatkowej.
 
W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikowania przedsiębiorstwa z otoczeniem poprzez sprawozdanie – studenci pogłębiają wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych i kierunków ich wykorzystania. Studenci zaznajamiani są również ze sposobami wykorzystania wiedzy z zakresu rachunkowości do podejmowania decyzji finansowych. Studenci zapoznają się również z zagadnieniami finansów i rachunkowości behawioralnej, które nawiązując do psychologii i socjologii, wprowadzają do finansów i rachunkowości tematy związane z cechami, pobudkami, konsekwencjami zachowań człowieka, jego decyzjami, postawami i indywidulanymi uwarunkowaniami w podejmowaniu decyzji finansów-rachunkowych.
 
Program specjalności pozwala również na zdobycie przydatnych w praktyce umiejętności w zakresie obsługi programu księgowego Optima. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania sposobów wykorzystywania technologii IT wspomagających prace w działach księgowości. Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska finansowo-księgowe.

Finanse przedsiębiortsw

Specjalność Finanse przedsiębiorstw oferuje przyszłym absolwentom wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, alternatywnych form finansowania przedsiębiorstw, metod i technik oceny zdolności kredytowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, metod oceny zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem, pasywnych oraz aktywnych powiązań przedsiębiorstw z sektorem bankowym, a także finansów przedsiębiorstw w tym metod oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych podczas warsztatów komputerowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kalkulacji finansowych w przedsiębiorstwie, oceny rentowności instrumentów finansowych oraz podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
 
Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do współpracy z instytucjami bankowymi i finansowymi, w stopniu umożliwiającym mu świadomą i aktywną pracę w charakterze pracownika działu w pionie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa. Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i audytorskich. Absolwent posiada również podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bankowość i ryzyko finansowe

Specjalność Bankowość i ryzyko finansowe umożliwia zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro i mikroekonomicznej, zgłębienie najnowszych trendów w zakresie kształtowania nowoczesnego postrzegania pośrednictwa finansowego, w obszarach takich jak private banking, bankowość mobilna, bankowość internetowa, nowe usługi bankowe, bankowość inwestycyjna oraz rozwijający się sektor FinTech.
 
Specjalizacja przygotowuje wykwalifikowanych pracowników do pracy w bankach, firmach pośrednictwa finansowego oraz analityków posiadających umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych i sposobów jego ograniczania w pionie finansowym w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit oraz administracji państwowej i instytucjach regulacyjnych, domach maklerskich, spółkach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, korporacjach międzynarodowych, agencjach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Studenci zaznajamiani są z zagadnieniami dotyczącymi finansowej oceny projektów inwestycyjnych, ryzyka instrumentów rynku finansowego oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Studenci poznają kwestie jakości i bezpieczeństwa informacji bankowej oraz kapitału finansowego banków komercyjnych.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Finanse i rachunkowość SAN Warszawa

dr Teresa Mikulska
dr Teresa Mikulska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół źródeł finansowania działalności gospodarczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, kalkulacji finansowych, tendencji i zmian w zachowaniach konsumentów, ekonomii, ekonomiki turystyki i rekreacji, przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wykładowcy kierunku Finanse i rachunkowość SAN Warszawa

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr hab. Halina Sobocka-Szczapa, prof. SAN
dr Małgorzata Olszewska
mgr Dorota Nowak
Kariera

Finanse i rachunkowość SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w SAN w Warszawie przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą podjąć pracę w:

Firmach handlowych i usługowych
Bankach
Zakładach ubezpieczeń
Instytucjach finansowych
Jednostkach administracji rządowej i samorządowej
Biurach rachunkowych
Urzędach skarbowych
Firmach doradczych
Firmach audytorskich
Biurach maklerskich

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Finansów i rachunkowości SAN Warszawa mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Opłaty

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1

Grant Rekrutacyjny

studiuj od 310 zł/mies. i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY

Finanse i rachunkowość SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK12590 zł
III ROK10720 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2350 zł**

4130 zł  3330 zł**

II ROK2950 zł4130 zł
III ROK3600 zł3600 zł
   

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5680 zł**
II ROK7080 zł
III ROK7200 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 590 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

560 zł  460 zł*

II ROK12560 zł
III ROK10640 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2800 zł  2200 zł**

3920 zł  3120 zł**

II ROK2800 zł 3920 zł
III ROK3200 zł 3200 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6720 zł  5320 zł**
II ROK6720 zł
III ROK6400 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 560 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Finanse i rachunkowość?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka