Pedagogika
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 30 osób, niestacjonarne 80 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności analitycznych, diagnostycznych złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektowania działań na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego pedagoga.

"Wybitny pedagog potrafi obudzić i utrzymać w młodym człowieku wewnętrzną motywację do zgłębiania tajemnic świata."


Właśnie takich pedagogów pragniemy kształcić w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku Pedagogika. Program studiów jest tak ułożony, aby umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, a także poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Nowoczesne metody kształcenia
Nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Program studiów dostosowany do obecnych potrzeb rynku pracy
Program studiów dostosowany do obecnych potrzeb rynku pracy
Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych
Możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN

Pedagogika I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Studia pedagogiczne pomogły mi zrozumieć perspektywę …"

 

Anna Piątek

Opłaty

Pedagogika SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

550 zl  450 zł*

II ROK12550 zł
III ROK10660 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2750 zł  2150 zł**

 3850 zł  3050 zł**

II ROK2750 zł3850 zł
III ROK3300 zł3300 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6600 zl  5200zł**
II ROK6600 zł
III ROK6600 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 450 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

470zl  370 zł*

II ROK12470 zł
III ROK10590 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2350 zł  1750 zł**

3290 zł  2490 zł**

II ROK2350 zł3290 zł
III ROK2950 zł2950 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5640 zł  4240 zł**
II ROK5640 zł
III ROK5900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 370 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

W czasie studiów na kierunku Pedagogiką w SAN w Warszawie studenci nabywają umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, oceny przydatności typowych metod, procedur oraz dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z daną grupą wiekową. Ponadto uczą się wykorzystywania i doboru adekwatnych materiałów, środków i metod pracy edukacyjnej w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych) oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej, terapeutycznej, wspierające. Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy - j. angielski, j. niemiecki
 • Filozofia/etyka
 • Przedsiębiorczość / Prawno-ekonomiczne aspekty działalności zawodowej
 • Technologie informacyjne / Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Wychowanie fizyczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania
 • Socjologia wychowania / Socjology
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Projektowanie ścieżki edukacyjno -  zawodowej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Psychologia uczenia się
 • Metodyka pracy opiekuna wychowawcy
 • Media w edukacji
 • Metodologia badań pedagogicznych (kw)
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Trening umiejętności społecznych  
 • Profilaktyka społeczna 
 • Trening umiejętności społecznych 
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Podstawy genetyki 
 • Edukacja włączająca 
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Seminarium dyplomowe - projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowo - dyplomowe

Rekrutacja na kierunek Pedagogika I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Pedagogika” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) wiedza o społeczeństwie, historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Pedagogika” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Pedagogika I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Studenci kierunku Pedagogika w SAN Warszawa każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, by prawidłowo definiować potrzeby rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Specjalność ta pozwoli na podejmowanie działań na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dziecka i osób dorosłych, inicjowanie i koordynowanie współpracy między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Wskazuje jaki wpływ innych ludzi może mieć na psychikę jednostek, ukazuje zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą ludzie w różnym wieku i o różnych potrzebach rozwojowych. Pozwala na nabycie umiejętności rozumienia, czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój podopiecznych i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

W ramach nauki na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu nie tylko pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, ale również przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Specjalność ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa. Przygotowuje studentów do pracy w instytucjach wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym, w tym w służbach mundurowych zajmujących się profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Specjalność pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym jak też daje pełne podstawy do ubiegania się o uzyskanie kompetencji kuratora sądowego, socjoterapeuty.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Pedagogika SAN Warszawa

dr Mariola Badowska, prof. SAN
dr Mariola Badowska, prof. SAN

Edukator dorosłych, dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Zielonogórski 2014), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magister polityki społecznej 2002). Aktualnie profesor uczelniany Społecznej Akademii Nauk, prodziekan na Wydziale Nauk Stosowanych SAN Filii w Warszawie, koordynator kierunku pedagogika, psychologia i kosmetologia. Laureatka nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2022). Przez wiele lat prowadziła działalność biznesową w zakresie organizacji i realizacji szkoleń, a także usług turystycznych i in. Autorka monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywna uczestniczka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
Obszary zainteresowań naukowych: edukacja dorosłych, edukacja globalna, integracja społeczna, jakość życia. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Wykładowcy kierunku Pedagogika SAN Warszawa

dr Marta Bem
dr Marek Borowski
dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda
dr Iwona Jankowska
dr Nell Stolińska-Pobralska
dr Agnieszka Sojka
mgr Alicja Biała- Kalbarczyk
mgr Katarzyna Chotkowska
mgr Joanna Gruszczyńska
ppor. Ewa Rogalska
Kariera

Pedagogika SAN Warszawa – praca

Specjalności na kierunku Pedagogika w SAN w Warszawie przygotowują studentów m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. fundacji, indywidualnej praktyki czy placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz innych inicjatyw z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Absolwenci kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mogą podjąć pracę w:

placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach, przedszkolach
placówkach resocjalizacyjnych
Domach Pomocy Społecznej i na warsztatach zajęciowych
placówkach i instytucjach poradnictwa zawodowego i rodzinnego
organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
Urzędach Pracy
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
innych instytucjach wymagających wykształcenia pedagogicznego

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogiką I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka