« wróć...Szkoła Legii Akademickiej

Legia Akademicka

 

 

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP.

 

Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego oraz dwóch modułów - podoficerskiego i oficerskiego.

 

 

 

 

Dobiega końca termin składania przez STUDENTÓW wniosków o przyjcie do programu „SZKOŁA LEGII AKADEMICKIEJ”.

Do 31 grudnia br. każdy student zainteresowany kształceniem w ramach tego programu może złożyć wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji. Wnioski do modułu oficerskiego przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. Na terenie województwa łódzkiego dokumenty przyjmują:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Skierniewicach

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim

WYMAGANIA:

 • pełnoletność,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • status studenta.

Etap I – Kandydat powinien złożyć wniosek do dowolnie wybranego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II – Szef WCR powiadamia kandydata o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu oraz kieruje na badania lekarskie i psychologiczne.

Etap III – Kandydat stawia się na szkolenie zgodnie z decyzją administracyjną i po jego zakończeniu składa przysięgę wojskową.

Etap IV – Po złożeniu przysięgi wojskowej kandydat może kontynuować szkolenie w ramach kolejnych etapów programu Legia Akademicka oraz przystąpić do dodatkowych szkoleń specjalistycznych (szczegóły w WCR).

Moduł podoficerski składa się z dwóch części: teoretycznej realizowanej w uczelni i praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.

WYMAGANIA:

 • statusu studenta lub absolwenta*,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • status szeregowego rezerwy.

Etap I - Kandydat powinien złożyć wniosek do rektora uczelni, która uczestniczy w programie Legia Akademicka. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego status studenta, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II - Po zaliczeniu części teoretycznej, kandydat składa wniosek do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.

Etap III - Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.

Etap IV - Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.

* absolwent- osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

WYMAGANIA:

 • obywatelstwo polskie,
 • statusu studenta lub absolwenta*,
 • niekaralność,
 • status podoficera rezerwy,
 • potwierdzone dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Etap I - Kandydat powinien złożyć wniosek do Szefa CWCR za pośrednictwem dowolnie wybranego WCR. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kryptologii cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej lub innych, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Etap II - CWCR rozpatrzy wniosek i poinformuje kandydata o wynikach rekrutacji do modułu oficerskiego. Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu specjalistycznym będą podlegać dodatkowej weryfikacji.

Etap III - Po ukończeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera, zakwalifikowani kandydaci, przystąpią do szkolenia specjalistycznego.

*absolwent- osoba, która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

Załączniki

DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej
Format: pdf
526 KB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów
Format: pdf
167 KB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej
Format: pdf
360 KB