« wróć...Posiedzenie Senatu Społecznej Akademii Nauk

Podczas obrad Senatu Społecznej Akademii Nauk w dniu 27 kwietnia 2023 roku zostały nadane nominacje profesorskie SAN dla czterech wykładowców naszej Uczelni.
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nominację otrzymali:
 
dr Grzegorz Mazurkiewicz- doktor, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości, rok nadania: 2020, tytuł rozprawy: Transport a koherencja przedsiębiorstw współtworzących globalne łańcuchy dostaw. Rozprawa uzyskała wyróżnienie JM Rektora Społecznej Akademii Nauk. Dorobek naukowy to artykuły naukowe mieszczące się w szeroko pojętym zakresie zarządzania logistycznego oraz zarządzania transportem. Do głównych obszarów badawczych należy problematyka ekonomiki transportu, transportu i spedycji w handlu międzynarodowym, regulacji prawnych dotyczących transportu w szczególności procesów obsługi klienta oraz korzyści z wirtualizacji tego obszaru. Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada zakresowi prowadzonych zajęć dydaktycznych. Związany ze Społeczna Akademią Nauk od 2013 roku, początkowo na stanowisku wykładowcy, od 10.2018 asystenta-nauczyciela akademickiego, od 10.2020 na stanowisku adiunkta prowadzącego zajęcia z zakresu logistyki i transportu, także w formie kursów e-learningowych (PAO). Od 25 lat związany z branżą TSL jako praktyk, obecnie pełni stanowisko dyrektora i prokurenta w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym. Uzyskane doświadczenie zawodowe wykorzystuje w procesie dydaktycznym.Od 2020 roku reprezentuje Społeczną Akademię Nauk w Klastrze Lodzistics, pełniąc od 2022 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 
dr Maria Szymczak- specjalista w zakresie statystyki stosowanej w naukach społecznych oraz metodologii badań ilościowych. Autorka wielu publikacji naukowych, monografii, w których do opisywania problemów społecznych wykorzystuje wielowymiarowe analizy statystyczne. Od ponad trzydziestu lat uczy prawidłowego doboru metod statystycznych do problemów badawczych, używania ich w pakiecie statystycznym SPSS oraz ich interpretacji od strony statystyczno-merytorycznej. W swojej działalności dydaktyczno-naukowej łączy ekonometryczną wiedzę z metodologią badań społecznych. Związana jest ze Społeczną Akademią Nauk od wielu lat jako wykładowca oraz konsultant metodologiczno-statystyczny w wielu projektach.
 
dr Michał Tumielewicz- Od 2016 roku doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości, (ekonomia i finanse). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji europejskiej – specjalność administracja publiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 30 lat związany z Siłami Zbrojnymi RP gdzie pełnił służbę zawodową na różnych stanowiskach związanych z kierowaniem w obszarze logistyki wojskowej zarówno narodowej jak i NATO w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Ukończył kursy specjalistyczne w zakresie logistyki w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2016 roku związany z Społeczną Akademią Nauk jako wykładowca a od 2022 roku opiekun kierunku logistyka. Zainteresowania naukowe to ekonomia instytucjonalna, ekonomia sektora publicznego, logistyka miejska i regionalna, zrównoważony rozwój miast oraz przywództwo i strategie zarządzania.

 

dr Łukasz Prysiński- ekonomista i psycholog, - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, członek rady nadzorczej; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej oraz efektywności procesów inwestycyjnych w przemyśle. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, psychologii dzieci i młodzieży, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji popularno naukowych z dziedziny psychologii klinicznej. Od 2022 roku jest opiekunem kierunku psychologia w SAN, regularnie reprezentuje Uczelnię jako prelegent Akademii Profilaktyki na konferencjach skierowanych do pracowników oświaty. Jest wykładowcą rachunkowości, analizy finansowej oraz psychologii emocji oraz pomocy psychologicznej. Jest psychologiem oraz psychologiem dziecięcym, a także pełnomocnikiem do spraw jakości w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

 

Serdecznie gratulujemy!