Regulamin

Regulamin II Konkursu „Wspólna Przygoda”

1/ Organizatorzy

 • Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
 • Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • Miasto Bielawa
 • Miasto Dzierżoniów
 • Miasto Strzegom
 • Miasto Świdnica
 • Miasto Świebodzice
 • Miasto Żarów
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Marcinowice
 • Gmina Świdnica

 

Partnerzy

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 

2/ Adresat konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla seniorów z powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz wałbrzyskiego.

 

3/ Cele konkursu

 • Integracja i współpraca zespołowa, a przede wszystkim międzypokoleniowa, poprzez wspólne poszukiwanie cache (skrytki) i wykonywanie zadań.
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie poruszania się w terenie przy wykorzystaniu mapy GPS.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia tradycyjnej wyprawy terenowej z wykorzystaniem nowoczesnej techniki internetowej oraz GPS.
 • Rozwijanie umiejętności planowania, realizacji i dokumentacji wyprawy terenowej.

 

4/  Zasady ogólne konkursu

 1. Konkurs obejmuje indywidualne lub wspólne odnajdywanie pojemnika geocache – skrytek, skrzynek umieszczonych na terenie Polski lub innych krajów przez społeczność Geocachingową.
 2. Geocaching to gra terenowa z wykorzystaniem map internetowych i systemu GPS.
 3. Senior może wziąć udział w konkursie indywidualnie.
 4. Każdy uczestnik konkursu składa poniższe, pisemne oświadczenia:
 • Zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem II Konkursu „Wspólna Przygoda” i akceptuję jego treść.
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia w ramach Konkursu „Wspólna Przygoda” oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).            
 • Uczestnik Konkursu uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas Konkursu, do celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych.
 • Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, diagnostycznych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu Konkursu.
 1. Udział bez w/w oświadczeń nie będzie możliwy, a przesłane raporty nie będą oceniane.
 2. Raporty z przeprowadzonych poszukiwań oceniać będzie komisja w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów powodujących, że nie nadają się do publicznej prezentacji.

 

5/ Zadania dla uczestników

 • Zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy (przez placówkę senioralną lub prywatnie).
 • Zalogowanie w serwisie internetowym geocaching.com (darmowe).
 • Pobranie ze sklepu PLAY i zainstalowanie na smartfonie aplikacji c:geo.
 • Udział w warsztatach dotyczących zasad poszukiwania skrzynek geocachingowych (dobrowolne).
 • Poszukiwanie i odnajdywanie ukrytych skrytek.
 • Potwierdzenie odnalezienia w systemie Geocachingowym.
 • Dokumentowanie odnalezienia poprzez zapis w tabeli konkursowej oraz poprzez zdjęcia miejsca i osób uczestniczących).
 • Przesłanie wypełnionych tabel wraz z dokumentacją zdjęciową do organizatorów w wersji cyfrowej.
 • Udział w Gali Finałowej Konkursu.

 

6/ Zasady punktacji

 1. Kategorie punktacji
  1. Punkty za stopień trudności terenu (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
  2. Punkty za stopień ukrycia (zgodnie z poziomem Geocachingu) - 1-5 pkt.
  3. Punkty za rodzaj cache – zgodnie z nazwami Geocachingu
   • Tradycyjne – 1 pkt.
   • Multi – 3 pkt.
   • Zagadka – 5 pkt.
  4. Punkty za współpracę
   • Wyjście z innym seniorem – dodatkowe 5 pkt.
   • Wyjście międzypokoleniowe – dodatkowe 10pkt.
  5. Punkty z kategorii 1,a-d są sumowane
  6. Weryfikacja punktów na podstawie
   1. Aplikacja
   2. Tabela – zestawienie
   3. Zdjęcia

7/Terminy konkursu

do 30 maja 2023 r.

- Informowanie i rekrutacja seniorów.

30 czerwca 2023 r.

- Wysyłanie zgłoszeń do organizatora – Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy.

16 maja – 10 czerwca 2023 r.

- Warsztaty dla zainteresowanych (dobrowolne).

10 maja – 30 września 2023 r.

Gra terenowa – odnajdywanie cachy (skrytek) i bezpośrednie potwierdzanie w aplikacji Geocachingowej.

1-10 października 2023 r.

- Przygotowanie i przesłanie do organizatorów dokumentacji konkursowej (tabela i zdjęcia).

10-20 października 2023 r.

- Weryfikacja otrzymanej dokumentacji.

Do 31 października 2023 r.

- Gala Finałowa i rozdanie nagród.

 

8/      Nagrody

 1. Nagrody za największą liczbę punktów – 10 miejsc (średnia wartość ok. 300,00 zł)
 2. Nagrody za udział z poszczególnych powiatów
 3. Nagrody za udział w kategoriach wiekowych (60+; 70+; 80+)
 4. Możliwość zdobycia Odznaki PTTK – według zasad Geocachingu

9/ Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w stronie internetowej KOALICJI oraz SAN.
 2. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich postanowień tego regulaminu.
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z ewentualnymi, dodatkowymi kosztami związanymi z udziałem w przedsięwzięciu, np. dojazdem.
 5. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 6. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej KOALICJI oraz wywieszone do wiadomości publicznej.
 7. Strona internetowa: swidnica.san.edu.pl/wspolnaprzygoda
 8. Sekretariat konkursu: Społeczna Akademia Nauk Filiaw Świdnicy,
 9. Kozara-Słobódzkiego 21 (I piętro), 58 - 100 Świdnica.
 10. Email: wspolnaprzygoda@san.edu.pl
 11. Telefon: (74) 662 62 03
 12. Koordynator: dr Jarosław Szandurski (tel. 660 580 551)