Młody Medyk

Młody Medyk

Informacje organizacyjne związane z przebiegiem konkursu "Młody Medyk" 19 marca

Konkurs „Młody Medyk” odbędzie się 19 marca o godz. 10:00 w Auli 3 w budynku Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ulicy J. Kilińskiego 98.

 

Rejestracja uczestników: godzina 9.00.  Rejestracja będzie odbywać się na stanowiskach podzielonych alfabetycznie.

Wejście do auli będzie możliwe od godziny 9.30.

 

Rozpoczęcie konkursu „Młody Medyk” o godz. 10:00.

Prosimy o punktualne przybycie w celu sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z rejestracją uczestników konkursu. W celu identyfikacji uczestników, niezbędne będzie posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Niepełnoletnich uczestników konkursu prosimy o przyniesienie wypełnionych i podpisanych oświadczeń opiekunów prawnych (plik do pobrania).

Konkurs "Młody Medyk"

Społeczna Akademia Nauk zgodnie ze swoją misją aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania naukowe i edukacyjne, promującej ideę nowoczesnego nauczania z poszanowaniem wielowiekowej tradycji akademickiej, kształcąc studentów zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku. 

Od ponad 15 lat kształcimy studentów na kierunkach studiów związanych z dyscypliną nauki medyczne, tj. na Fizjoterapii i Kosmetologii. Trwająca od wielu lat współpraca ze szpitalami i placówkami medycznymi, kadra naukowa złożona ze specjalistów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także prowadzone badania oraz wydawane publikacje są potwierdzeniem potencjału badawczo-dydaktycznego i przygotowania Uczelni do prowadzenia kierunków medycznych. Wprowadzenie do oferty w zeszłym roku Kierunku lekarskiego jest kolejnym etapem w rozwoju całej Uczelni. 

Przygotowania do wprowadzenia kierunku lekarskiego w SAN wynikały z przyjętej Strategii Rozwoju Uczelni i trwały ponad 4 lata. W swojej wizji rozwoju SAN dąży do bycia rozpoznawalnym i cenionym na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkiem nowych trendów i twórczej myśli naukowej w wybranych dyscyplinach naukowych. Konsekwentnie realizujemy działania, które pozwalają na postrzeganie SAN jako prężnej szkoły wyższej otwierającej nowe kierunki studiów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i uzyskującej kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni. Jedną z najnowszych inicjatyw jest organizacja konkursu wiedzy medycznej „Młody Medyk” skierowanego do osób, które pragną rozwijać się i edukować w obszarze nauk o zdrowiu. 

Cele konkursu wiedzy medycznej "Młody Medyk"

Cele konkursu wiedzy medycznej

Celami konkursu wiedzy medycznej "Młody Medyk" organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi są:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych i promowanie wiedzy medycznej oraz edukacji zdrowotnej wśród młodzieży,

 • upowszechnienie wiedzy medycznej wśród uczniów szkół średnich,

 • wsparcie dla uczniów szkół średnich oraz pomoc w rozwijaniu ich umiejętności badawczych oraz zdobywaniu doświadczenia w dziedzinie medycyny,

 • wspieranie i wyróżnienie zdolnych uczniów, którzy przejawiają szczególne zainteresowanie i zaangażowanie w dziedzinie medycyny,

 • kreowanie współpracy międzyuczelnianej między różnymi instytucjami edukacyjnymi poprzez tworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń,

 • zachęcenie utalentowanej młodzieży do studiowania medycyny lub kierunków pokrewnych. 

Konkurs będzie odbywał się pod przewodnictwem Jury, w którym zasiadać będą wybitni eksperci z zakresu wiedzy o zdrowiu i ochronie zdrowia. 

Do kogo kierujemy konkurs wiedzy medycznej "Młody Medyk"?

Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas trzecich i czwartych szkół licealnych.

Przebieg konkursu "Młody Medyk" - SAN

przebieg konkursu

Konkurs "Młody Medyk" organizowany jest przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi i odbędzie się 19 marca 2024r. o godz. 10:00 w auli A-3 przy ul. Kilińskiego 98 w Łodzi. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 11 marca 2024r.


Konkurs polega na rozwiązaniu testu, który będzie się składał z czterech części obejmujących łącznie 43 pytania, za które można uzyskać maksymalnie 70 punktów:

 • część I - ogólna wiedza biologiczna (zoologia, botanika, genetyka, ekologia, ewolucjonizm) – 15 pytań (18 punktów)
 • część II - fizjologia i anatomia człowieka – 15 pytań (26 punktów)
 • część III - biochemia – 8 pytań (14 punktów)
 • część IV - wiedza akademicka - 5 pytań (12 punktów).

Na rozwiązanie testu konkursowego uczestnicy będą mieli 70 minut. W trakcie konkursu nie będą mogli korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych oprócz kalkulatora prostego.

Za każdą poprawną odpowiedź na teście uczestnik otrzyma maksymalną liczbę punktów, a zwycięzcą zostanie ten, kto zdobędzie ich najwięcej. 

Nagrodzimy dziesięciu uczestników konkursu z najwyższymi wynikami:

 • 1 miejsce – laptop o wartości 6 000,00 zł.

   

 • 2 miejsce – tablet o wartości 4 000,00 zł.

   

 • 3 miejsce – tablet o wartości 3 000,00 zł.

 

 • miejsca 4 - 10 - zwolnienie z opłaty wpisowej o wartości 2 500,00 zł na kierunek lekarski lub 400,00 zł na kierunek fizjoterapia podczas rekrutacji na studia w Społecznej Akademii Nauk lub nagroda książkowa:

  • miejsca od 4 do 6 – Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka tom 1-5 plus repetytorium, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, o wartości 720,78 zł
  • miejsca od 7 do 10 – Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, o wartości 154,98 zł.

 • miejsca 11 - 20 - wyróżnienie w postaci dyplomu.

Wyniki konkursu "Młody Medyk" zostaną ogłoszone 28 marca 2024r. na stronie internetowej naszej Uczelni, a wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali z okazji obchodów 30-lecia Społecznej Akademii Nauk w siedzibie Uczelni w Łodzi w dniu 24 kwietnia 2024r. o godz. 14:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu "Młody Medyk" znajdują się w regulaminie.

 

Regulamin konkursu "Młody Medyk"

Słownik pojęć wykorzystanych w Regulaminie konkursu "Młody Medyk"
Format: pdf
106 KB
Formularz przetwarzania danych osobowych
Format: pdf
392 KB
"Młody Medyk" - zgłoszenie do Konkursu wiedzy medycznej organizowanego przez SAN w Łodzi

W jaki sposób zgłosić swój udział w Konkursie? Nic prostszego! Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@san.edu.pl do dnia 11 marca 2024 r. włącznie.

Zgłoszenie ucznia, zwanego uczestnikiem konkursu, powinno zawierać:

 • imię ucznia
 • nazwisko ucznia
 • data urodzenia ucznia
 • nazwę szkoły uczestnika konkursu
 • numer telefonu kontaktowego.

 

W sprawach dotyczących konkursu, jego przebiegu, regulaminu i innych, prosimy o kontakt z panią dr n. med. Katarzyną Dudek, prof. SAN:

lub z Biurem Rektora:

* Przesłanie przez uczestnika zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@san.edu.pl jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość wglądu, aktualizowania lub poprawiania ich w dowolnym momencie. Szczegóły obowiązku informacyjnego dostępne są dla Uczestnika konkursu na stronie internetowej Uczelni w zakładce "Polityka Prywatności".

Konkurs wiedzy medycznej "Młody Medyk" - zakres

Konkurs wiedzy medycznej "Młody Medyk" złożony będzie z 43 pytań z zakresu wymagań konkursowych opisanych w Regulaminie. Wykładowcy kierunków o profilu medycznym w Społecznej Akademii Nauk przygotowali interesujący test dla uczestników obejmujący aż 4 obszary wiedzy, takie jak: ogólna wiedza biologiczna (zoologia, botanika, genetyka, ekologia, ewolucjonizm), fizjologia i anatomia człowieka, biochemia, wiedza akademicka. Nasi uczestnicy mogą pogłębić swoją wiedzę z tych zagadnień korzystając z podanych poniżej źródeł.

Co obejmuje zakres wymagań konkursowych?
Zakres wymagań naszego konkursu wiedzy medycznej "Młody Medyk" obejmuje:

 • wiedzę na poziomie rozszerzonej podstawy programowej z przedmiotu biologia. Materiałami do nauki mogą być wszystkie podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń do biologii dla II etapu edukacyjnego dopuszczone do użytku przez MEN.
 • wiedzę akademicką opanowaną na podstawie poniższego źródła:
  Zofia Ignasiak, Anatomia układu ruchu. Edra Urban & Partner, strony 13-24.
Uczestnikom życzymy powodzenia!
Młody Medyk - konkurs wiedzy medycznej dla licealistów - SAN