Młody Medyk

Młody Medyk

Konkurs "Młody Medyk"

Społeczna Akademia Nauk zgodnie ze swoją misją aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania naukowe i edukacyjne, promującej ideę nowoczesnego nauczania z poszanowaniem wielowiekowej tradycji akademickiej, kształcąc studentów zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku. 

Od ponad 15 lat kształcimy studentów na kierunkach studiów związanych z dyscypliną nauki medyczne, tj. na Fizjoterapii i Kosmetologii. Trwająca od wielu lat współpraca ze szpitalami i placówkami medycznymi, kadra naukowa złożona ze specjalistów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także prowadzone badania oraz wydawane publikacje są potwierdzeniem potencjału badawczo-dydaktycznego i przygotowania Uczelni do prowadzenia kierunków medycznych. Wprowadzenie do oferty w zeszłym roku Kierunku lekarskiego jest kolejnym etapem w rozwoju całej Uczelni. 

Przygotowania do wprowadzenia kierunku lekarskiego w SAN wynikały z przyjętej Strategii Rozwoju Uczelni i trwały ponad 4 lata. W swojej wizji rozwoju SAN dąży do bycia rozpoznawalnym i cenionym na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkiem nowych trendów i twórczej myśli naukowej w wybranych dyscyplinach naukowych. Konsekwentnie realizujemy działania, które pozwalają na postrzeganie SAN jako prężnej szkoły wyższej otwierającej nowe kierunki studiów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i uzyskującej kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni. Jedną z najnowszych inicjatyw jest organizacja konkursu wiedzy medycznej „Młody Medyk” skierowanego do osób, które pragną rozwijać się i edukować w obszarze nauk o zdrowiu. 

Cele konkursu wiedzy medycznej "Młody Medyk"

Cele konkursu wiedzy medycznej

Celami konkursu wiedzy medycznej "Młody Medyk" organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi są:

  • rozwijanie zainteresowań naukowych i promowanie wiedzy medycznej oraz edukacji zdrowotnej wśród młodzieży,
  • upowszechnienie wiedzy medycznej wśród uczniów szkół średnich,
  • wsparcie dla uczniów szkół średnich oraz pomoc w rozwijaniu ich umiejętności badawczych oraz zdobywaniu doświadczenia w dziedzinie medycyny,
  • wspieranie i wyróżnienie zdolnych uczniów, którzy przejawiają szczególne zainteresowanie i zaangażowanie w dziedzinie medycyny,
  • kreowanie współpracy międzyuczelnianej między różnymi instytucjami edukacyjnymi poprzez tworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń,
  • zachęcenie utalentowanej młodzieży do studiowania medycyny lub kierunków pokrewnych. 

Konkurs odbywa się pod przewodnictwem Jury, w którym zasiadają wybitni eksperci z zakresu wiedzy o zdrowiu i ochronie zdrowia. 

Do kogo kierujemy konkurs wiedzy medycznej "Młody Medyk"?

Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas trzecich i czwartych szkół licealnych.

Poprzednia edycja konkursu