Wznowienie studiów

Jak wznowić studia?

wznowienie-studiow-san-1

O wznowienie studiów może ubiegać się były student, który przerwał studia. Wniosek o wznowienie studiów może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

Wznowienie studiów odbywa się na kierunek i program studiów realizowany na Uczelni w chwili wznowienia. Wznowienie studiów nie jest możliwe w przypadku, gdy w Uczelni nie jest prowadzony dany kierunek studiów.

 

Wznowienie studiów następuje od początku semestru następującego po semestrze, na którym student został skreślony z listy studentów (np. student skreślony na trzecim semestrze może zostać wznowiony na semestr czwarty). Warunek ten nie dotyczy wznowień w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub nie zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

W celu wznowienia studiów wnioskujący składa do Dziekana podanie z uzasadnieniem w terminie nie później niż 14 dni po rozpoczętym semestrze. Po przeprowadzeniu oceny spełnienia przez osobę wznawiającą studia warunków wznowienia, ostateczną decyzję w sprawie wznowienia podejmuje Dziekan.