Bezpieczeństwo narodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne 

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 80 osób, niestacjonarne 120 osób

Kontynuowanie:
dostępne studnia II stopnia

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności analitycznych – organizacyjnych, komunikacyjnych, a także projektowania działań na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym posiada kompetencje zawodowe, jak i będąc specjalistą z zakresu bezpieczeństwa narodowego – współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań wpierających bezpieczeństwo narodowe zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, w tym ochrony infrastruktury krytycznej oraz obrony cywilnej, funkcjonowania instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotach gospodarczych, które to zajmują się bezpieczeństwem osób indywidualnych, prawnych i podmiotów gospodarczych w różnych wymiarach.  

Rozumie przyczyny i skutki procesów społeczno-politycznych oraz umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem państwa i zaznajomiony jest z problematyką obronności państwa w sposób kompleksowy, pozwalający na samodzielną diagnozę wrażliwych kwestii i znajdowania ich rozwiązań. Korzystając z wiedzy praktycznej i umiejętności analitycznych jest przygotowany do oceny zjawisk i procesów wynikające z przyczyn społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych mających związek z bezpieczeństwem narodowym. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego posiada umiejętności komunikacyjne pozwalające mu efektywnie współpracować w ramach prac zespołowych, podejmować działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, przy jednoczesnym planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów 
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie 
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie 
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk było najlepszym wyborem. Robię to, co od zawsze chciałam i to za godne wynagrodzenie”  

 

Natalia Jawor

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w SAN Łódź - mediateka

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

480 zł  380 zł*

II ROK12480 zł 
III ROK10600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2400 zł  1800 zł**

3360 zł  2560 zł**

II ROK2400 zł 3360 zł 
III ROK3000 zł 3000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5760 zł  4460 zł**
II ROK5760 zł 
III ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 380 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

460 zł  360 zł*

II ROK12460 zł 
III ROK10550 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2300 zł  1700 zł**

3220 zł  2420 zł**

II ROK2300 zł 3220 zł
III ROK2750 zł 2750 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5520 zł  4220 zł**
II ROK5520 zł
III ROK5500 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 360 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obiżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.
 
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Bezpieczeństwo narodowe uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Język obcy
 • Etyka społeczna
 • Psychologia / Socjologia
 • Przedsiębiorczość / Podstawy działalności biznesowej
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnych
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informacyjne / Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Filozofia
 • Historia
 • Geografia bezpieczeństwa
 • Ekonomia (mikro i makro)
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Administracja
 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • System penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Organizacja i zarządzanie
 • Współczesne systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Ochrona i obrona narodowa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Podstawy systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ekologiczne

Obszary zajęć do wyboru

 • Bezpieczeństwo informacji / Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 • Dowodzenie i techniki operacyjne / Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna / Warsztaty pomocy kryzysowej
 • Przestępczość gospodarcza i zorganizowana / Bezpieczeństwo przed. i wywiad gosp.
 • Społeczeństwo obywatelskie w ochronie bezpieczeństwa / Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

Bezpieczeństwo państwa:

 • Kryminologia
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • System penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego
 • Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
 • Projektowanie bezpieczeństwa lokalnego

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo:

 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • System zarządzania kryzysowego
 • Infrastruktura krytyczna państwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego - organizacja i zadania
 • Organizacja systemu ratownictw

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa:

 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Siły zbrojne wybranych państw
 • Podstawy bezpieczeństwa militarnego
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne – istota i przyczyny
 • Misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania
 • Wprowadzenie do prawa konfliktów zbrojnych
 • Współczesne zagadnienia taktyczne i operacyjne wybranych sił zbrojnych

Rekrutacja na kierunek Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Bezpieczeństwo narodowe”  tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia SAN Łódź - specjalności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 
Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. W Społecznej Akademii Nauk wiemy, że najlepiej chłonie się wiedzę przez doświadczenie i obserwowanie specjalistów, dlatego nie zabraknie też zajęć praktycznych pod okiem specjalistów. 

Bezpieczeństwo państwa

Przygotowuje studentów do skutecznego udziału w funkcjonowaniu służb bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym oraz centralnym oraz innych organizacji i instytucji powołanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa na szczeblu rządowym, samorządowym oraz współpracy organów i instytucji, a także zadań wykonywanych przez służby porządku publicznego i siły zbrojne, znajomość ustroju administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w instytucjach bezpieczeństwa państwa pozwalają na możliwość rozwoju zawodowego na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych, rządowych oraz służbach mundurowych i służbach specjalnych. Specjalność pozwala na zdobycie umiejętności analizowania i oceniania zjawisk i procesów w sytuacjach nadzwyczajnych, określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz analizy i oceny współczesnych form obrony i ochrony ludności cywilnej oraz informacji niejawnych, w zakresie struktury i zadań sił zbrojnych na rzecz obronności kraju oraz ich funkcji w systemie obronnym państwa. Specjalność ta umożliwia pracę w: służbach mundurowych, instytucjach administracji samorządowej i rządowej np. Wydziałach Bezpieczeństwa, działach ds. bezpieczeństwa lub podmiotach gospodarczych specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo 

Oferuje przyszłym absolwentom wiedzę w zakresie przepisów prawa i systemów standaryzacyjnych w sytuacjach kryzysowych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zagadnień z ochrony infrastruktury krytycznej oraz obrony cywilnej. Specjalność ma na celu wykształcenie świadomej postawy zawodowej absolwenta ukierunkowanej na pogłębianie zainteresowań specjalistycznych na dalszych etapach studiów związanych z bezpieczeństwem osób indywidualnych, prawnych i podmiotów gospodarczych w różnych wymiarach. Absolwent wykorzystuje w praktyce reguły i procesy wykorzystywane w zarządzaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi narzędziami, by rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania kryzysowego. Specjalność przygotowuje studentów do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w placówkach publicznych, organizacjach pożytku publicznego i firmach komercyjnych. W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikacji w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem – studenci poszerzają kwalifikacje zawodowe poprzez pogłębienie umiejętności miękkich. Program specjalności pozwala również na zdobycie umiejętności analitycznych poprzez wykorzystanie narzędzia dydaktycznego w postaci gier symulacyjnych, pozwalających absolwentom na właściwe zrozumienie, jakimi charakterystykami – wiedzą, umiejętnościami, ale także predyspozycjami psychicznymi – musi się odznaczać osoba kompetentnie reagująca na zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa. Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa - organów porządku publicznego, administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych, a także stanowi podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa

Studenci otrzymują wiedzę w zakresie dotyczącą zewnętrznych uwarunkowań obronnych RP, koncepcji obronności naszego kraju, sytemu obrony państwa, roli sił zbrojnych w systemie obronnym państwa, przygotowań obronnych Polski i kierunku transformacji jej systemu obronnego. Celem tej specjalności jest poznanie i zrozumienie problematyki obronności państwa w sposób kompleksowy, pozwalający na samodzielną diagnozę wrażliwych kwestii i znajdowania ich rozwiązań. Specjalność pozwala na zdobycie teoretycznych i praktycznych narzędzi pozwalających sprawnie poruszać się w tematyce obronności państwa. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa w okresie pokoju oraz jego obroną w czasie wojny. Po ukończeniu specjalności absolwent zyskuje kompetencje pozwalające na realizację planowych, skoordynowanych działań w sytuacjach największego zagrożenia. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach państwa zajmujących się szeroko pojętą obronnością, m.in. takich jak: w służbach mundurowych jak wojsko, straż graniczna, wywiad i kontrwywiad wojskowy oraz w administracji państwa i spółkach z zakresu przemysłu zbrojeniowego.

Wykładowcy

Opiekunowie kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański
nadkomisarz w stanie spoczynku
Sławomir Szymański
inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak
inspektor w stanie spoczynku
Paweł Karolak
nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak
nadinspektor w stanie spoczynku
Adam Maruszczak

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź

inspektor Paweł Karolak 
dr Jolanta Grębowiec-Baffoni 
dr Anna Rycaj-Pilipczuk
dr Grzegorz Robert Leśniewicz 
kom. dr Marcin Fiedukowicz 
dr Michał Podgórski
dr Michał Tumielewicz
dr Łukasz Wróbel
dr Magdalena Płachecka 
mł. insp. Joanna Kącka 
podinsp. Krzysztof Balcer 
nadkom. Katarzyna Kopycka 
mjr dr Janusz Szoblik 
Piotr Kinas 
dr inż. Wiesław Szot
mjr mgr inż. Daniel Jurewicz
mgr Stanisław Krasoń
kpt. mgr Łukasz Świątek
mgr Dariusz Walichnowski
Kariera

Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na Bezpieczeństwie narodowym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika