Pedagogika
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 60 osób, niestacjonarne 90 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Naukw Łodzi zdobędziesz wiedzę z obszaru pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacji z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną.

Absolwenci kierunku Pedagogika I stopnia znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, w urzędach pracy, w placówkach resocjalizacyjnych. 

"Wybitny pedagog potrafi obudzić i utrzymać w młodym człowieku wewnętrzną motywację do zgłębiania tajemnic świata."


Właśnie takich pedagogów pragniemy kształcić w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Pedagogika. Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Film zrealizowany przez studentów Dziennikarstwa w Łodzi

Pedagogika I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Studia pedagogiczne pomogły mi zrozumieć i wspierać rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych."

 

Milena Piątek

Opłaty

Pedagogika SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

500 zł 400 zł*

II ROK12530 zł
III ROK10580 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2500 zł 2000 zł*

3500 zł 2800 zł*

II ROK2650 zł3710 zł
III ROK2900 zł 2900 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6000 zł 4800 zł*
II ROK6360 zł
III ROK5800 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 400 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

440 zł  340 zł*

II ROK12460 zł
III ROK10520 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2200 zł 1700 zł*

3080 zł 2380 zł*

II ROK2300 zł3220 zł
III ROK2600 zł 2600 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5280 zł 4080 zł*
II ROK5520 zł
III ROK5200 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 340 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 1800 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Studia na kierunku Pedagogikaw Społecznej Akademii Nauk w Łodzi umożliwiają przekazanie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, a także szeroko pojętej humanistyki (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, resocjalizacji, prawa, kryminalistyki, profilaktyki i readaptacji społecznej) koniecznej do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia oraz kształtowanie krytycznego, rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z wychowaniem, opieką i nauczaniem. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku pedagogika uwzględnia przygotowanie absolwentów do rozwijania drogi zawodowej pedagogów w instytucjach wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i sprawnego wdrażania działań opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy - j. angielski, j. niemiecki
 • Filozofia/etyka
 • Przedsiębiorczość / Prawno-ekonomiczne aspekty działalności zawodowej
 • Technologie informacyjne / Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Wychowanie fizyczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Historia wychowania
 • Socjologia wychowania / Socjology
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Projektowanie ścieżki edukacyjno -  zawodowej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Projekty edukacyjny w pracy pedagoga
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego
 • Psychologia uczenia się
 • Metodyka pracy opiekuna wychowawcy
 • Media w edukacji
 • Metodologia badań pedagogicznych (kw)
 • Edukacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia
 • Trening umiejętności społecznych  
 • Profilaktyka społeczna 
 • Trening umiejętności społecznych 
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Podstawy genetyki 
 • Edukacja włączająca 
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Seminarium dyplomowe - projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowo - dyplomowe

Rekrutacja na kierunek Pedagogika I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Pedagogika” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) wiedza o społeczeństwie, historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Pedagogika” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Pedagogika I stopnia SAN Łódź - specjalności

Na kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi czynnie stosowana jest metoda projektów, która realizuje nowy paradygmat edukacji. Opiera się ona na podejściu konstruktywistycznym, którego walorami są motywacja, współpraca i możliwość przeniesienia nauczanych treści na rozwiązywanie problemów w praktyce. Umożliwia naukę w oparciu o interakcje ze środowiskiem, grupą współpracujących ze sobą osób. W oparciu o własne potrzeby i doświadczenia pozwala także na rozwój indywidualny. Budowanie wiedzy odbywa się poprzez pracę nad określonym problemem w środowisku rzeczywistym lub do niego zbliżonym.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W ramach specjalności „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza” studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
●    rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
●    projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
●    budowania, oceniania i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
●    współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej.

 

Studenci w ramach przedmiotów specjalnościowych mają możliwość rozwijania cech charakteru niezbędnych w pracy pedagoga takich jak:
●    komunikatywność,
●    kreatywność,
●    cierpliwość,
●    odpowiedzialność,
●    umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnajdywania się w sytuacjach trudnych,
●    zdolność do empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka,
●    umiejętność kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

 

Absolwenci kierunku „pedagogika” posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy opiekuńczej, wychowawczej zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, co umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Studia przygotowują do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dzieci, młodzieży oraz wychowywania i rozwijania osób dorosłych.

Resocjalizacja z prewencją kryminalną i kryminalistyką

Specjalność "Resocjalizacja z prewencją kryminalną i kryminalistyką" skupia się na zrozumieniu przyczyn i mechanizmów zachowań przestępczych oraz opracowywaniu strategii prewencyjnych i interwencyjnych mających na celu zapobieganie przestępczości i reintegrację osób już skazanych. Kryminalistyka w tej specjalności odgrywa istotną rolę poprzez zapewnienie umiejętności śledczych i analitycznych w celu identyfikacji, analizy oraz zrozumienia przestępczych zachowań oraz ich konsekwencji. Studenci uczą się zbierania, analizowania i interpretowania danych kryminalistycznych oraz stosowania technik detektywistycznych w celu wyjaśnienia przestępstw i pomocy w ściganiu sprawców. Rozumiejąc psychospołeczne i środowiskowe czynniki prowadzące do przestępczości, studenci mogą opracowywać programy prewencyjne, interwencyjne oraz resocjalizacyjne, które mają na celu zmniejszenie wskaźników przestępczości i poprawę funkcjonowania społecznego osób dotkniętych tym problemem.

 

Studenci specjalizujący się w tym obszarze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, prawa oraz kryminalistyki oraz szeregu przedmiotów specjalnościowych, m.in.:

 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • elementy medycyny sądowej,
 • podstawy kryminalistyki,
 • interwencje kryzysowe i poradnictwo w sytuacji przestępstwa,
 • prawo karne i wykroczeń z postępowaniem karnym,
 • podstawy profilowania kryminalnego,
 • projektowanie prospołeczne,
 • metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej,
 • techniki kryminalistyczne,
 • pragmatyki służb mundurowych,
 • metody i strategie prowadzenia czynności procesowych,
 • przestępczość zorganizowana i gospodarcza,
 • pedagogika penitencjarna z metodyką pracy w zakładzie karnym.

 

Specjalność "Resocjalizacja z prewencją kryminalną i kryminalistyką" przygotowuje studentów do pracy w obszarze zarówno zapobiegania przestępczości, jak i interwencji w przypadku wystąpienia przestępstw, przy jednoczesnym dbaniu o reintegrację osób dotkniętych problemem kryminalnym w społeczeństwie. Absolwenci po ukończeniu tej specjalności mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • na stanowisku wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny),
 • na stanowisku wychowawcy w placówkach postpenitencjarnych - ośrodki adaptacji społecznej,
 • na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - policyjna izba dziecka, świetlica socjoterapeutyczna,
 • na stanowisku funkcjonariusza służby więziennej,
 • na stanowisku funkcjonariusza policji. 
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Pedagogika SAN Łódź

dr Bożena Zając, prof. SAN
dr Bożena Zając, prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

 • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
 • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowcy kierunku Pedagogika SAN Łódź

dr Eulalia Adasiewicz
dr hab. Teresa Wejner-Jaworska
dr hab. Beata Jachimczak prof. SAN 
dr Nell Stolińska-Pobralska 
dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda 
dr Iwona Jankowska 
dr Marek Borowski 
mgr Joanna Gruszczyńska 
inspektor mgr Paweł Karolak 
nadkomisarz w st. spocz. mgr Sławomir Szymański 
mgr Dariusz Nowak 
Kariera

Pedagogika SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Pedagogika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mogą podjąć pracę w:

placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach, przedszkolach
placówkach resocjalizacyjnych
Domach Pomocy Społecznej i na warsztatach zajęciowych
placówkach i instytucjach poradnictwa zawodowego i rodzinnego
organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
Urzędach Pracy
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
innych instytucjach wymagających wykształcenia pedagogicznego

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka