Informacje ogólne – zasady

SAN-doktoryzowanie-1

Społeczna Akademia Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i prowadzi postępowania doktorskie:

  • W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie "Nauki o zarządzaniu i jakości", od roku 2006,
  • W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie "Informatyka techniczna i telekomunikacja", od roku 2012.

Postępowania doktorskie są prowadzone w formie eksternistycznej. Stopień doktora nadawany jest przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej powinno być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie w zakresie stosowania wyników własnych badań naukowych. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawowana jest przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być też osoba niespełniająca tych warunków, będąca pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Postępowania doktorskie
Zasady postępowań doktorskich SAN
Format: pdf
1.17 MB
Regulations of conducting doctoral proceedings
Format: pdf
2.85 MB
Oświadczenie uczestnictwa w publicznej obronie
Format: docx
15 KB

Postępowanie habilitacyjne w SAN

san-doktoryzowanie-habilitacja-1

W roku  2022 Społeczna Akademia Nauk, w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2021, uzyskała kategorie naukowe uprawniające do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i  ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem znaczącej aktywności badawczo-publikacyjnej naszych pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej naszej uczelni.

 

Postępowania habilitacyjne w Społecznej Akademii Nauk dotyczą dwóch dyscyplin naukowych:

  • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie "Nauki o zarządzaniu i jakości",
  • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie "Informatyka techniczna i telekomunikacja".

Seminarium doktorskie

SAN-doktoryzowanie-2

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Posiadanie stopnia doktora, dla osób planujących karierę akademicką, stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom i ekspertom pozwala na wyróżnienie się w branży zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Podczas seminarium doktorskiego w Społecznej akademii Nauk uczestnicy pozyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników. Realizowany program pozwala na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. Oprócz tego realizowany jest blok specjalizacyjny, w ramach którego słuchacz może rozwijać indywidualne zainteresowania naukowe i przygotowywać rozprawę doktorską w wybranej problematyce naukowej. Indywidualne podejście zapewnia komfortowe warunki rozwoju kwalifikacji.

 

Seminarium doktorskie, które w Społecznej Akademii Nauk kończy się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych, zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy oraz kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

 

Celem 2-letniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

Prowadzone w Społecznej Akademii Nauk postępowania doktorskie dotyczą dwóch dyscyplin naukowych:

  • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie "Nauk o zarządzaniu i jakości",
  • Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie "Informatyka techniczna i telekomunikacja".