Dział nauki

dzial-nauki-san-1

Dział Nauki Społecznej Akademii Nauk jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy zajmują się przede wszystkim:

  • informowaniem podejmujących zadania badawcze o trybie, zasadach planowania, ubiegania się o dotację, rozliczenia środków i formach finansowania działalności badawczej,
  • przyjmowaniem, sprawdzaniem pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej i kierowanie wniosków do MNiSW oraz innych instytucji wspomagających działalność badawczą,
  • prowadzeniem ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający dokonywanie analizy ponoszonych kosztów,
  • przygotowywaniem raportów dla Władz Uczelni dotyczących działań z zakresu nauki,
  • wykonywaniem czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników SAN konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.

Wnioski i deklaracje

Deklaracja dotycząca najważniejszych osiągnięć
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej
Wniosek o udział w konferencji
Wniosek o finansowanie wyjazdu zagranicznego
Wniosek o finansowanie publikacji naukowej
Wniosek o finansowanie zakupu literatury
Wniosek o zlecenie agregacji/analizy/ interpretacji danych z badań naukowych
Wniosek o finansowanie tłumaczenia lub proofreading pracy naukowej
Wniosek o dofinansowanie działań/ projektu na rzecz nauki