O DZIALE

Biuro Projektów Strukturalnych powołane zostało w celu pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych we współpracy ze wszystkimi jednostkami Społecznej Akademii Nauk na działania wzmacniające funkcjonowanie Społecznej Akademii Nauk w obszarach kluczowych dla jej rozwoju. W okresie jego istnienia opracowano, zrealizowano oraz wdrożono kilkadziesiąt projektów współfinansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe zadania Działu Projektów Strukturalnych

  • wyszukiwanie zewnętrznego finansowania na cele związane ze statutową działalnością Społecznej Akademii Nauk oraz jej Strategią rozwoju,
  • inicjowanie projektów wraz z Władzami Uczelni,
  • opracowywanie dokumentacji projektów oraz koordynacja prac we współpracy z jednostkami, w których będą one wdrażanie,
  • współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi przy negocjacjach projektu, podpisywaniu umów o dofinansowanie i zarządzaniem podczas całego cyklu życia projektów,
  • przygotowywania okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, przyznanych środków i postępie rzeczowym i finansowym realizowanych projektów,
  • wdrażanie projektów zgodnie z prawodawstwem krajowym, unijnym, we współpracy z poszczególnymi jednostkami Społecznej Akademii Nauk oraz umową o dofinansowanie.

Realizowane projekty swoim zakresem obejmują, proces umiędzynarodowienie kształcenia, rozwój Akademickiego Biura Karier, działania podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje studentów, kadry zarządzającej i administracyjnej, pracowników naukowo-dydaktycznych, współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie organizacji staży, wizyt studyjnych, wykładów branżowych, targów pracy, opracowywania elementów praktycznych programów kształcenia, wdrażania informatycznych narzędzi do zarządzania procesem kształcenia i funkcjonowania Uczelni, prowadzenia badań nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego, dostosowania uczelni w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz społeczności pozaakademicki w zakresie III misji Uczelni oraz Uniwersytetu dziecięcego.