PROJEKTY

Realizowane projekty

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.09.2023

 

Celem projektu  jest uwrażliwienie studentów kierunków technicznych, pedagogicznych i ochrony zdrowia na różne potrzeby osób w społeczeństwie poprzez uwzględnienie dostępności w programach kształcenia na kierunkach Informatyka, Pedagogika, Kosmetologia i Grafika oraz podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Społecznej Akademii Nauk w obszarze projektowania uniwersalnego poprzez uczestnictwo w kursach pozwalających im na opracowanie kart przedmiotu i prowadzenie zajęć dodatkowych z tego obszaru.

 

Wsparciem zostanie objętych 200 (148K,52M) studentów oraz 12 (8K, 4M) nauczycieli akademickich. Na kierunkach: Pedagogika, Grafika, Kosmetologia, Informatyka przewidziane jest opracowanie i wdrożenie modelowych przedmiotów w zakresie projektowania uniwersalnego. Projekt inicjuje w Społecznej Akademii Nauk proces zwiększania możliwości Osób z Niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu części społeczeństwa. Działania adresowane do nauczycieli akademickich i studentów SAN stanowią wezwanie do wspólnego działania na rzecz budowania dla wszystkich obywateli U.E., Europy bez barier.

Projektowanie uniwersalne - dane uczestnika
Format: doc
103 KB
Projektowanie uniwersalne - deklaracja uczestnika - pedagogika
Format: doc
84 KB
Projektowanie uniwersalne – deklaracja uczestnika - grafika
Format: doc
84 KB
Projektowanie uniwersalne – deklaracja uczestnika - informatyka
Format: doc
84 KB
Projektowanie uniwersalne – deklaracja uczestnika – kosmetologia
Format: doc
84 KB
Projektowanie uniwersalne – weryfikacja kryteriów
Format: doc
74 KB
Projektowanie uniwersalne – oświadczenie uczestnika
Format: doc
103 KB

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.10.2023

 

 

Celem projektu jest dostosowanie funkcjonowania Społecznej Akademii Nauk do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami, w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej, informatycznej oraz metod i procedur kształcenia.

Projekt przewiduje podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni zarówno dydaktycznej, jak i administracyjnej z zakresu niepełnosprawności, a także opracowanie materiałów dydaktycznych w formie wideo dostosowanych dla osób niesłyszących 
i słabosłyszących.

Organizowane szkolenia podnoszące świadomość i kompetencje kadry SAN z zakresu niepełnosprawności:

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej oraz pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie podnoszenia świadomości na temat potrzeb Osób 
  z Niepełnosprawnościami i działań wynikających z rekomendowanych lub wprowadzonych zmian w procedurach wewnętrznych.
 • Szkolenie dla administratorów budynków w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z Niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.
 • Szkolenie dla kadry administracyjnej i dydaktycznej dotyczące bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.
 • Szkolenia dla pracowników dydaktycznych w zakresie edukacji włączającej.
Uczelnia dostępna - oświadczenie
Format: docx
68 KB
Uczelnia dostępna - dane uczestnika - kadra
Format: doc
103 KB
Uczelnia dostępna - deklaracja uczestnika - kadra SAN
Format: doc
92 KB

Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 549 w tym 379 kobiet i 170 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia z udziałem profesorów wizytujących, wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznego narzędzia (platforma e-learningowa), tworzenie otwartych zasobów edukacyjnychzarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształceniawykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regioniedziałania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr administracyjnych, zarządczych i pracowników dydaktycznych 108(65K/43M) osób w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.07.2019 do 31.12.2022.

 

Strona projektu: nowajakosc.san.edu.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zasady konkurencyjności o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy w zakresie: ZAKUP USŁUG PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO W STANDARDZIE VCC LUB RÓWNOWAŻNYM, w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość. 
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu wspinaczki wysokogórskiej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk, filia w Kielcach oraz filia w Tarnobrzegu, w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
usługę przeprowadzenia kursu wspinaczki wysokogórskiej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk, filia w Kielcach oraz filia w Tarnobrzegu, w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk - Filia w Kielcach oraz w Tarnobrzegu w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prognoz zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych wśród 340 pracodawców na kluczowych kierunkach kształcenia dla Społecznej Akademii Nauk na terenie województwa łódzkiego niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu PNF ( Priorioceptive Neuromuscular Facilitation) – torowanie nerwowo-mięśniowe dla studentów z kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk  
w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia praktycznych zajęć ze Studentami Społecznej Akademii Nauk z wykorzystaniem gry symulacyjnej MARKETPLACE  dla 26 grup Studentów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SAN-  nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla 26 grup Studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu nurkowania dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk Filia w Kielcach w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w tym opracowanie wstępnego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość” 
Dokumenty do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę oprogramowania edukacyjnej platformy e-learningowej niezbędnego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

Projekty archiwalne

Program "Teaching and learning centere" dla nauczycieli akademickich SAN
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-1

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.
Kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosiła 596 800,00zł i obejmowała:

 • środki europejskie 502 983,04 zł co wynosi 84,28% wyd. kwal.,
 • dotacja celowa 71 376,96 zł,
 • wkład własny (środki prywatne): 22 440,00 zł.
Kompetencje Absolwentów SAN - Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-2

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy wśród Studentek i Studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka oraz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Projekt realizowany był od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Strona projektu: projekt.binf.san.edu.pl

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • podniesienie umiejętności adaptacyjnych na rynku pracy, identyfikacji swoich zasobów i predyspozycji oraz dostosowania ich do wymagań pracodawców,
 • rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu realizowane były:

 • indywidualne Bilanse Kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • szkolenia certyfikowane: indywidualnie wybrane zgodnie z potrzebami poszczególnych osób oraz szkolenia warsztatowe z umiejętności miękkich w małych grupach certyfikowane egzaminami zewnętrznymi,
 • warsztaty, zajęcia dodatkowe z pracodawcami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej.
Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-3

Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród Studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne. Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz Studentów. Projekt realizowany był od 01.04.2016 do 31.07.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 –Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Strona projektu: projekt.zdrowie.san.edu.pl

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • podniesienie umiejętności adaptacyjnych na rynku pracy, identyfikacji swoich zasobów i predyspozycji oraz dostosowania ich do wymagań pracodawców,
 • rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu realizowane były:

 • indywidualne Bilanse Kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • szkolenia certyfikowane: indywidualnie wybrane zgodnie z potrzebami poszczególnych osób oraz szkolenia warsztatowe z umiejętności miękkich w małych grupach certyfikowane egzaminami zewnętrznymi,
 • warsztaty, zajęcia dodatkowe z pracodawcami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej.
Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-4

Projekt realizowany był od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych oraz w  zakresie przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, wśród łącznie 100 studentów oraz studentek kształcących się w Społecznej Akademii Nauk na ostatnich IV semestrach  studiów I-go stopnia oraz II-go stopnia, a także aktywny udział pracodawców w kreowaniu i realizacji programów podnoszenia kompetencji, poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne i dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej.

 

Strona projektu: prk-zarzadzanie.san.edu.pl

Dzięki udziałowi w projekcie Studenci:

 • nabyli specjalistyczne kompetencje zawodowe poszukiwane na rynku pracy,
 • zidentyfikowali swoje zasoby kompetencji i predyspozycji oraz wyznaczyli sposoby ich dostosowania do wymagań pracodawców.

 

W projekcie wzieło udział:

 • 100 studentów kierunku Zarządzanie, w tym 54 kobiety i 45 mężczyzn.
Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-5

Przedmiotem projektu było stworzenie innowacyjnej platformy e-usług skierowanych do studentów i środowiska akademickiego, a także do instytucji publicznych i przedsiębiorców. Platforma wykorzystywała technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi procesów związanych z edukacją w celu podniesienia dostępności oraz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia w regionie.

 

Strona projektu: projekt.euslugi.san.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Link: http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane-pliki/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk
Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 1054 studentów, w tym 674 kobiet i 380 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (szkolenia, staże, rozwój ABK), wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania SANtworzenie otwartych zasobów edukacyjnychzarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształceniadziałania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.05.2018 do 30.04.2022.

 

Strona projektu: zintegrowany.san.edu.pl 

 

Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk oraz Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" w ramach realizowanego projektu: „III Misja Społecznej Akademii Nauk zapraszają osoby z Ukrainy powyżej 45. roku życia, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku do realizacji poszczególnych działań:  

 • Kurs języka polskiego w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik. 
 • Doradztwo zawodowe z zakresu budowania ścieżki kariery zawodowej na polskim rynku pracy - konsultacje indywidualne w wymiarze 5 godzin dydaktycznych. 
 • Warsztaty z zakresu manicure i pedicure lub warsztaty pn. „Bądź atrakcyjną w każdym wieku”- zajęcia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych. 

 

Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w budynkach Społecznej Akademii Nauk (Kilińskiego 98 i Gdańska 121). Osoba zapisująca się do udziału w projekcie zobligowana jest do wzięcia udziału we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach wsparcia. 

 

Projekt Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T147/18 - Tytuł projektu Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk.

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
ABK-SAN-DZIAL-PROJEKTOW-STRUKTURALNYCH-1

Społeczna Akademia Nauk w ramach działalności Akademickiego Biura Karier zaprasza studentów do udziału w projekcie:

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W ramach projektu studenci SAN będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na runku pracy.

 

Działania podejmowane w projekcie będą obejmowały:

 1. Poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym, min.:
 • badanie kompetencji pod okiem doradcy zawodowego,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • aspekty mowy ciała na rozmowie kwalifikacyjnej,
 • formy selekcji i rekrutacji na drodze do zatrudnienia,
 • elementy rynku pracy i jego specyfika
 1. Uczestnictwo w wybranych warsztatach tematycznych:
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • wizerunek autoprezentacyjny,
 • sztuka podejmowania decyzji,
 • rola asertywności w sytuacjach zawodowych,
 • inteligencja emocjonalna itd.)
 1. Korzystanie z wirtualnej platformy, gdzie dostępne będą e-usługi min. z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy (oferty pracy) jak również oferty staży i praktyk - już niebawem.
 2. Uczestnictwo w organizowanych branżowych wizytach studyjnych u pracodawców, targi pracy, konferencje z udziałem WUP, PUP i NGO.