Wydawnictwo

wydawnictwo-san-1

Świadectwem aktywności Społecznej Akademii Nauk w zakresie badań naukowych, konferencji i pracy dydaktycznej jest jej dorobek publikacyjny. W celu zintensyfikowania działalności publikacyjnej środowiska naukowego skupionego wokół SAN w 1999 roku utworzono wydawnictwo naukowe, które stopniowo rozszerzało zakres tematyczny publikowanych prac oraz umacniało swoją pozycję na rynku wydawniczym. W Wydawnictwie Społecznej Akademii Nauk jak dotąd ukazało się kilkaset publikacji naukowych, m.in. czasopism, podręczników akademickich, publikacji pokonferencyjnych, monografii, wydawanych w następujących seriach: „Studia i Monografie”, „Publicystyka i Prace Studentów”,  „Dyskursy o kulturze” (która to seria przerodziła się potem w czasopismo naukowe).

 

Obecnie w Społecznej Akademii Nauk wydawanych jest sześć czasopism naukowych, z których cztery znajdują się w wykazie czasopism punktowanych.

Są to:

 • Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (140 punktów),
 • Discourses on Culture. Dyskursy o Kulturze” (20 punktów),
 • Journal of Intercultural Management” (20 punktów),
 • Journal of Health Study and Medicine” (20 punktów).

 

Wydawnictwo spełnia naukowe standardy wydawnicze, stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE), mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym,.

Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom
Format: pdf
180 KB

Discourses on Culture

dyskursy-i-kulturze-san-1

Czasopismo „Discourses on Culture” to anglojęzyczny półrocznik prezentujący zagadnienia z takich dyscyplin, jak nauki o zarządzaniu i jakości, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia oraz historia. W ostatnich trzech latach redakcja „Discourses on Culture” podjęła szereg działań mających na celu wprowadzenie czasopisma w międzynarodowy obieg wydawniczy, takich jak umiędzynarodowienie zespołu redakcyjnego, zespołu recenzentów i komitetu naukowego, położenie nacisku na interdyscyplinarność, pozyskanie wielu znanych i cenionych w środowisku naukowym autorów z zagranicy.

Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo ma 20 punktów.

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://dyskursy.san.edu.pl/

Journal of Intercultural Management

Journal-of-Intercultural-Management-san-1

Kwartalnik „Journal of Intercultural Management” jest wydawany od 2009 roku, od początku wyłącznie w języku angielskim. Jest to jedno z pierwszych polskich czasopism skierowanych do szerokiego grona odbiorców poświęconych tematyce zarządzania międzykulturowego. „Journal of Intercultural Management” (JoIM) skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem globalnymi przedsiębiorstwami, zarówno w kontekście praktycznym, jak i teoretycznym. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy, o czym m.in. świadczy znaczny odsetek artykułów z zagranicy wśród publikowanych prac.

 

W latach 2019–2020 czasopismo było objęte programem ministerialnym „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a od 2022 – uczestniczy w programie „Rozwój czasopism naukowych”.

 

Szczegółowe informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronach: http://joim.pl/ oraz https://sciendo.com/pl/journal/JOIM. 

 

Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo ma 20 punktów.

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

Journal-of-Artificial-Intelligence-and-Soft-Computing-Research-san-1

„Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research” (JAISCR) –anglojęzyczny kwartalnik o zasięgu międzynarodowym z dziedziny informatyki; jedno z niewielu czasopism poświęconych zarówno tradycyjnym metodom sztucznej inteligencji, jak i nowym technikom, tzw. soft computing.

 

Liczba punktów: 140

 

Szczegółowe informacje o czasopiśmie można znaleźć na stronach: http://jaiscr.eu  oraz https://sciendo.com/pl/journal/JAISCR

Journal of Health Study and Medicine

Journal-of-Health-Study-and-Medicine-san-1

Journal of Health Study and Medicine” (JHSM) to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe oparte na badaniach własnych, metaanalizy oraz prace kazuistyczne z obszaru nauk o zdrowiu, medycyny, biologii medycznej i nauk pokrewnych. Od 2019 roku w czasopiśmie wydawane są wyłącznie artykuły w języku angielskim.

 

W latach 2019–2020 czasopismo było objęte programem ministerialnym „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a od 2022 uczestniczy w programie "Rozwój czasopism naukowych". 

 

Zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo ma 20 punktów.

 

Szczegółowe informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasadach publikacji można znaleźć na stronach: http://jhsm.san.edu.pl/ oraz https://sciendo.com/pl/journal/JHSM

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Przedsiebiorczosc-i-Zarzadzanie-san-1

Przedsiębiorczość i Zarządzanie” jest kwartalnikiem o długiej historii – istniejącym od 1999 roku. W latach 2009–2019 czasopismo ukazywało się jako miesięcznik w trzech częściach (rocznie wydawanych było 36 zeszytów). Od początku swego istnienia „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dyscypliną zarządzania.

 

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące takich obszarów zarządzania, jak zarządzanie publiczne, humanistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w logistyce, prawie, ochronie zdrowia, zarządzanie międzykulturowe, a ponadto prace z zakresu finansów, marketingu, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej itp. Czasopismo jest otwarte także na publikowanie prac studentów, którzy próbują swoich sił w pracy naukowej.

 

Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje o czasopiśmie, jego redakcji i zasady publikacji: http://przedsiebiorczoscizarzadzanie.san.edu.pl/ 

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy

Pedagogika-Rodziny-Family-Pedagogy-san-1

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” to czasopismo wydawane od 2011 roku (do 2021 – jako kwartalnik, natomiast od roku 2022 – jako półrocznik).

 

W „Pedagogice Rodziny” publikowane są komunikaty z badań i recenzje książek oraz artykuły poruszające szeroko pojętą problematykę nauk pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rodziny.

 

Czasopismo prezentuje dorobek naukowy badaczy rodziny, ale jest także otwarte na prace studentów, stawiających pierwsze kroki w pracy naukowej.

 

Strona internetowa: http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl 

Seria „Studia i Monografie

Seria-Studia-i-Monografie-san-1

Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, ekonomią, marketingiem i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze nie podręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z zagranicy.

 

Główne zagadnienia prezentowane w monografiach:
 • Spojrzenie na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, z położeniem akcentu na zasoby finansowe oraz zasoby ludzkie.
 • Problematyka przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i globalnym, marketingu i zarządzania logistycznego.
 • Zagadnienia rachunkowości zarządczej i analizy finansowej podmiotów gospodarczych, rynku finansowego w Polsce.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Problematyka psychologii w zarządzaniu (psychologia zarządzania organizacją – rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, psychologia ekonomiczna, inwestowanie, zachowania konsumenckie, zachowania racjonalne; psychologia doradztwa zawodowego).
 • Pedagogika, zdrowie i rodzina.

 

Każda monografia naukowa podlega procedurze recenzowania, zalecanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Procedura recenzowania:
 • Autorzy, przysyłając pracę do publikacji, wyrażają zgodę na proces recenzji.
 • Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Kolegium Wydawnicze zapoznaje się ze spisem treści monografii i podejmuje decyzję o jej odrzuceniu lub też o przekazaniu do recenzentów.
 • Następnie monografia zostaje skierowana do dwóch recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłana monografia, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),i niebędących członkami Redakcji pisma.
 • Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy, oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 • Recenzja dokonywana jest na formularzu recenzji.
 • Prace recenzowane są na zasadach blind review. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, wyrażają w formularzu recenzji swoją jednoznaczną opinię, która powinna być brana pod uwagę przez Redakcję: czy monografia nadaje się do publikacji w obecnej postaci, czy też po wprowadzeniu poprawek, czy wymaga powtórnej recenzji lub w ogóle nie nadaje się do publikacji.
 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 • W przypadku sprzecznych recenzji możliwe jest skierowanie pracy do kolejnego niezależnego recenzenta.
 • Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 • Autor jest informowany o wyniku recenzji, ewentualnych uwagach bądź kwalifikacji tekstu do druku. W przypadku odrzucenia pracy Redakcja nie zwraca otrzymanych od autora materiałów.
 • Recenzje są archiwizowane w Wydawnictwie SAN.

 

http://monografie.san.edu.pl/