« wróć...Psychologia dla licencjatów i magistrów

Istnieje możliwość realizacji studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia w krótszym czasie - np. 3,5 roku (zależy to od ukończonego wcześniej kierunku studiów).

 

Możliwość ta dostępna jest dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na innych kierunkach. Po uznaniu przez Uczelnię dotychczasowego wykształcenia i wyznaczeniu ew. różnic programowych, kandydaci mogą rozpocząć naukę od wyższego semestr studiów w ramach indywidualnie przygotowanej ścieżki kształcenia.

 

Decyzja o możliwości skrócenia studiów i zaliczenia dotychczasowego wykształcenia podejmowana jest indywidualnie dla każdego kandydata przez kierownika danego kierunku studiów oraz Dziekana.

 

Studiowanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi systemie „skróconym” umożliwia zaliczenie niektórych przedmiotów na podstawie dyplomu oraz suplementu ukończonych studiów wyższych. Przyjęcie następuje (z reguły) na 3 semestr, z obowiązkiem zaliczenia różnic programowych.

 

Różnice programowe należy zaliczyć w sesji egzaminacyjnej (zimowej, bądź letniej). Do egzaminu można się przygotować uczęszczając na zajęcia. Ponadto, na stronie internetowej Instytutu Psychologii Stosowanej SAN znajdują się materiały pomocnicze do poszczególnych przedmiotów (dostępne po zalogowaniu). Studenci przyjęci w ramach systemu "skróconego" mają możliwość wcześniejszego ukończenia studiów (już po 9 semestrze), o ile zrealizują cały program studiów. Informacje na temat procedury przyjęcia w systemie "skróconym" dostępne są w Dziekanacie.

Zasady rekrutacji

 • O przyjęcie na wyższy semestr na kierunkach Prawo i Psychologia może ubiegać się absolwent studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich po dowolnym kierunku
 • Podania o przyjęcie na wyższy semestr studiów można składać przed rozpoczęciem każdego semestru bieżącego roku akademickiego
 • Decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan

Procedura

ETAP I – wstępna weryfikacja

Wstępna weryfikacja odbywa się poprzez dostarczenie dyplomu oraz suplementu do właściwego Dziekanatu SAN, który zajmuję się obsługą Studentów wybranego kierunku.

 

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 20 - Dziekanat nr 1
tel.: 42 664 66 35 - Dziekanat nr 2
e-mail: dziekanatlodz@san.edu.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00
sobota - niedziela (zjazdowa) 
8:00-16:00

ETAP II – złożenie dokumentów

Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną poproszone o złożenie  kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie do Dziekana - pobierz
 • formularz rekrutacyjny
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w przypadku podjęcia nauki na wyższych semestrach studiów w wysokości 400 zł.

 

Opłatę wpisową należy uiścić na jedno z kont bankowych Uczelni:

 

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

ETAP III – decyzja o przyjęciu

Decyzję o przyjęciu Studenta na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia.

 

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.