O ABK

Akademickie Biuro Karier jest jednostką działającą na rzecz Studentów i Absolwentów Społecznej Akademii Nauk w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżek karier.

 

W ramach swojej działalności oferujemy uczestnictwo w bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych oraz targach pracy, wsparcie w poszukiwaniu staży, praktyk i zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Wspieramy także przedsiębiorczość akademicką i rozwój talentów naszych Studentów i Absolwentów, poprzez tworzenie przestrzeni do ich wykorzystania i eksponowania. 

Cele Akademickiego Biura Karier

Kluczowym celem działalności, a zarazem misją Akademickiego Biura Karier w Łodzi jest maksymalizacja zatrudnialności studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk poprzez podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem formalnych i nieformalnych form kształcenia.

 

Cel ten realizowany jest poprzez:

  • podnoszenie wiedzy studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk na temat rynku pracy poprzez udostępnianie publikacji tematycznych, realizowanie konsultacji doradczych, organizowanie konferencji, seminariów naukowo-metodycznych, prowadzenie szkoleń i warsztatów;
  • wspieranie procesu podejmowania decyzji zawodowych studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk poprzez świadczenie usług z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego;
  • podnoszenie samoświadomości studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk w zakresie kompetencji i predyspozycji zawodowych poprzez realizowanie diagnostyki doradczej;
  • propagowanie idei równości szans na rynku pracy poprzez szczególne wsparcie studentów i absolwentów zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym na skutek np. niepełnosprawności;
  • wspieranie relacji pomiędzy pracodawcami a studentami i absolwentami Społecznej Akademii Nauk poprzez organizowanie i udział w targach pracy;
  • pomoc w projektowaniu atrakcyjnego wizerunku studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku pracy poprzez bezpośrednią pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w doborze szkoleń i kursów zawodowych oraz wspierających rozwój kompetencji społecznych;
  • wzmacnianie postawy proaktywnej studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk poprzez propagowanie idei samozatrudnienia;
  • wspieranie organizacji praktyk i staży studenckich poprzez współpracę z Biurem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, będącym łącznikiem pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucjami i przedsiębiorstwami, oferującymi zatrudnienie studentom i absolwentom Społecznej Akademii Nauk;
  • wzmacnianie współpracy Uczelni z lokalnym środowiskiem i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk poprzez uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego.