Poradnik krok po kroku

 1. Przede wszystkim pozostawaj w kontakcie mailowym z erasmus@san.edu.pl. Zacznij od prostego maila gdzie się przedstawisz i dasz znać gdzie i kiedy chcesz jechać. Wybierz uczelnię, w której chcesz studiować. Pełną listę miejsc, z którymi ściśle współpracujemy w ramach obustronnych umów międzynarodowych znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie. Drogi studencie, nie czuj się ograniczony listą dostępnych uczelni, możesz kontaktować się z prawie każdą uczelnią w Europie i pytać czy zgodzą się podpisać umowę z naszą uczelnią i przyjąć Ciebie na studia w ramach programu Erasmus+.

 

 1. Zapoznaj się z procedurami rekrutacyjnymi oraz dokumentami do pobrania, najczęściej zadawanymi pytaniami i przeczytaj podanie do Dziekana.

 

 1. Wypełnij formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej. W przypadku praktyk wypełnij Program Praktyk. Dokumenty wyślij mailem na erasmus@san.edu.pl

 

 

 1. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, skontaktuj się z uczelnią, do której udało Ci się zakwalifikować i zdobądź informacje o wymaganych przez nią dokumentach (np. podanie o akademik), a także o dostępnych w danym semestrze przedmiotach.

 

 1. Wypełnij „Learning agrement” i zdobądź akceptację Dziekana oraz przedstawiciela partnerskiej uczelni (w porozumieniu, maile DW erasmus@san.edu.pl). Poproś także uczelnię, do której wyjeżdżasz o „Letter of Acceptance” – dokument potwierdzający zakończoną przez Ciebie procedurę rekrutacyjną.

Dodatkowe informacje

 • Do podania należy załączyć propozycję „Learning Agreement” – czyli wykaz przedmiotów, które dana osoba planuje studiować za granicą. „Learning Agreement” musi być zaakceptowane przez studenta, uczelnię przyjmującą oraz Dziekana lub koordynatora kierunku. Wybrane i przedstawione w wykazie przedmioty muszą łącznie dawać minimum 30 punktów ECTS na semestr (czasami zostaną różnice programowe do zaliczenia w Polsce, a zagranicą student będzie realizował mniej niż 30 punktów). Liczba przedmiotów w wykazie jest zatem zmienna – zazwyczaj jest w nim od pięciu do siedmiu przedmiotów na semestr. Przedmioty wykazane w „Learning Agreement” powinny maksymalnie odpowiadać przedmiotom, które dana osoba studiowałaby w danym semestrze w Polsce, gdyby nie wyjeżdżała. Jeżeli nie odpowiadają one w pełni przedmiotom realizowanym w SAN, Dziekan może podjąć decyzję o konieczności zaliczenia przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego danego kierunku.

 

 • Stypendia wynoszą of 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się wyjeżdża.
  Szczegóły znajdują się poniżej.

Podsumowując, w procesie rekrutacji najważniejsze jest terminowe składanie dokumentów i motywacja studentów. Dokładamy starań żeby każdy chętny student mógł wyjechać. Na około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością co do dnia. Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia! Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i Rektora.

 

 

 • Sposób wypłaty stypendium określa umowa finansowa.

 

 • Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie. Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Wypłata stypendium nastąpi zgodnie z umową finansową.
 • Okres pobytu za granicą jest obliczana na podstawie tzw. „Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni partnerskiej z określonymi datami pobytu. Studenci, którzy wyjeżdżają na semestr zimowy mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni. W tym celu należy:
 1. uzyskać zgodę uczelni macierzystej (Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego);
 2. uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
 3. sporządzić Learning Agreement na II semestr.

 

Okres ten może być finansowany z budżetu programu Erasmus+ pod warunkiem posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy            przedłużający pobyt i ewentualne przyznanie dodatkowych środków finansowych.