ETYKA - nauczanie etyki w szkole - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 semestry

Forma:
hybrydowy system kształcenia: zajęcia w trybie zaocznym w wybrane soboty i niedziele w siedzibie Uczelni oraz zajęcia on-line na platformie Microsoft Teams. 

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
350h zajęć + 90h praktyki zawodowej w szkole

Studia w zakresie merytorycznego i dydaktycznego przygotowania do nauczania przedmiotu „etyka” obejmują swoim zakresem całość zagadnień merytorycznych i dydaktycznych zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Proponowana oferta studiów posiada starannie opracowany program zajęć. Profil kształcenia ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym kadrę specjalistów praktyków.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkołach branżowych, liceach i technikach).

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, mających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do nauczania etyki w szkole. 

Osoba legitymująca się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Nauczanie etyki w szkole” potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem filozofii i etyki i przekazywać wiedzę zgodną z podstawą programową przedmiotu w przystępny i ciekawy sposób.

Absolwenci studiów to nauczyciele wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje do nauczania przedmiotu „etyka” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczelnia zapewnia przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia z uczniami zajęć dotyczących kształtowania postaw i światopoglądu dzieci i młodzieży.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji i Nauki od 1 września 2023 r. uczniów polskich szkół obejmie obowiązek wyboru etyki lub religii jako obowiązkowego przedmiotu szkolnego. W obecnym stanie prawnym szkoły organizują nauczanie etyki na życzenie rodziców uczniów lub samych uczniów (pełnoletnich). Praktyka wykazuje braki kadrowe w zakresie nauczycieli przygotowanych do nauczania etyki.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Etyka - nauczanie etyki w szkole

dr hab., prof. SAN Grzegorz Ignatowski 

Doktor habilitowany i profesor w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie etyką i etyką zawodową, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zagadnieniami związanymi ze znaczeniem religii w życiu zawodowym. W Społecznej Akademii Nauk pełni funkcję dziekana oraz przewodniczącego Komisji ds. Etyki. Jest recenzentem licznych prac naukowych z zakresu etyki zawodowej i społecznej.

Wykładowcy studiów podyplomowych Etyka - nauczanie etyki w szkole

mgr Anna Szczęsna 
Program i realizacja

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.) jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć i praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Program studiów podyplomowych na kierunku Etyka - nauczanie etyki w szkole 

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

 • wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu „etyka”;
 • wiedzę dotyczącą przygotowania dydaktycznego (metodyki nauczania) przedmiotu „etyka” na danym etapie edukacyjnym;
 • wiedzę praktyczną, zdobytą poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń i konfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Przedmioty:
Historia filozofii i myśli etycznej (30h)

Etyka ogólna z aksjologią (30h)

Etyka społeczna i polityczna (20h)

Etyka zrównoważonego rozwoju (10h)

Etyka zawodowa nauczycieli (10h)

Problemy etyki praktycznej (20h)

Psychologia moralności (20h)

Etyczne problemy systemów religijnych (20h)

Problemy moralne w literaturze i sztuce (20h)

Współczesne kierunki etyczne (20h)

Zagadnienia bioetyczne (20h)

Wprowadzenie do estetyki (20h)

Etyka dziennikarska i problemy mediów społecznościowych (20h)

Dydaktyka etyki w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (60h)

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. Praca z uczniem o specjalnych problemach edukacyjnych (15h)

Nowoczesne technologie w nauczaniu etyki. Ochrona własności intelektualnej (15h)

PRAKTYKA ZAWODOWA – 90h 

Egzamin końcowy

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów:

 • ukończenie studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48  666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)