Menadżer kultury ze sztuką kreacji
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne (w tym 65 godzin zajęć przewidzianych w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams)

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
220h (dodatkowo - odbycie praktyk w okresie lipiec-wrzesień (festiwale, wydarzenia cykliczne z zakresu kultury i sztuki, centra kultury) (90h))

Planowanie i organizacja działalności artystycznej to jedne z najistotniejszych umiejętności jakie powinien posiadać każdy menedżer zarządzający instytucją kultury lub realizator projektu z zakresu animacji kultury i sztuki.

 

Interdyscyplinarny charakter działań zobowiązuje taką osobę do posiadania wszechstronnej wiedzy, jak i umiejętności do kierowania zespołami, zarządzania projektami:

 • festiwale, 
 • eventy artystyczne, 
 • spotkania twórcze, 
 • koncerty, 
 • benefisy, 
 • spektakle,
 • pozyskiwania wsparcia finansowego i rozliczania wydatkowanych środków oraz planowanie i organizacja przeprowadzanego wydarzenia, nagłaśnianie, kontaktowanie się z mediami, reklamowanie i dbanie o zabezpieczenie praw autorskich.

 

Kultura i Sztuka jest ponad podziałami i nie ma granic, dlatego Studia Podyplomowe Akademia Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji będą działać na zasadzie eksperckiego mentoringu mającego na celu przygotowanie do samodzielnych, kreatywnych działań liderów, którzy poprzez pozyskane umiejętności wpłyną na podnoszenie poziomu kultury na terenie kraju.

Akademia Menadżera Kultury ze Sztuką Kreacji kieruje swoją ofertę w szczególności do:

 • Pracowników administracji samorządowych:
  - gminy,
  - powiaty,
  - województwa;
 • Pracowników Instytucji Kultury 
  - muzea, 
  - centra kultury, 
  - domy kultury, 
  - biblioteki, 
  - świetlice, 
  - galerie, 
  - teatry, opery,
  - kina;
 • Organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą i sztuką (NGO)
  - festiwale,
  - plenery,
  - wydawnictwa,
  - pozyskiwanie grantów,
  - sympozja,
  - targi;
 • Stowarzyszeń i artystycznych grup twórczych;
 • Edukatorów i animatorów kultury;
 • oraz Wszystkich, których interesuje praca w sektorze kultury i sztuki.

Pozyskane kompetencje związane z Akademią Menadżera kultury ze sztuką kreacji są nie tylko inwestycją w przyszłość pracownika czy instytucji / firmy / organizacji, jest to także gwarancja podnoszenia jakości, która ma się przełożyć na kreatywne i niestandardowe wykonywanie postawionych zadań.

Akademia Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji w Społecznej Akademii Nauk- to jedyne w swoim rodzaju certyfikowanie absolwentów i ukierunkowanie przez wybitnych specjalistów znanych nie tylko w Polsce.

Organizacja zajęć w nietypowej formule mentoringu, gdzie praktyka i niestandardowe myślenie kształtuje jakość i poziom powstających „projektów”.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Menadżer kultury ze sztuką kreacji

Prof. dr hab. Artur Krajewski

Artysta interdyscyplinarny, wykładowca akademicki od 2000 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Menedżer i animator kultury. Członek Związku Literatów Polskich. Interesuje się zagadnieniami z szeroko pojętej filozofii sztuki, psychologii i socjologii zachowań, które budują interdyscyplinarne zależności przeciwstawiane dezindywiduacji. 
W swoim dorobku ma dwieście akcji artystycznych i wystaw indywidualnych (m.in. Pałac Sztuk w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie). Uczestnik wielu kampanii reklamowych i społecznych oraz wieloletni ekspert konkursu na biuletyny firmowe „Agape”. 
Juror projektu stypendialnego pt. „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”, organizowanego przez Telewizję Polską. Pomysłodawca i członek kapituły „Złotego artKciuka”, którego otrzymały takie osobowości jak: Jurek Owsiak (2010), Marek Żydowicz (2011), Krystyna Janda (2012), Roman Gutek (2013), Artur Rojek (2014), Marek Niedźwiecki (2015), Anna Dymna (2016), Jacek Cegiełka (2017), Łukasz Maciejewski (2018), Czesław Niemen (2019) – statuetkę odebrała Małgorzata Niemen w 80-tą rocznicę urodzin artysty, prof. Jerzy Bralczyk (2020), Tadeusz Rolke (2021), Grażyna Torbicka (2022). Przewodniczący kapituły konkursu „Genius Universitatis” organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Twórca „Akademii Wizytującej” wspierającej młodzież z małych gmin i samorządów. 
Pomysłodawca i organizator Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd organizowanego od 2009 roku (w 2015 roku organizatorzy Festiwalu Miasto Gwiazd dostali nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność związaną z animacją kultury). 
Kurator artystyczny Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble, podczas którego odbywa się konkurs na najciekawszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych, realizowany na publicznych uczelniach artystycznych. Przewodniczący nadzoru profesorskiego nad magazynem studenckim „Kolaż” (ASP w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Uniwersytet Warszawski). 
Nagrodzony medalem „Pro Masovia” przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Najważniejsze publikacje to: książki „Artysta czy Poppacykarz?! Czyli zezowata transcendencja kontra kolorowa źrenica Protagonisty.”, „Koniec Sztuki?!”, esej filozoficzny „Kreator” czy kontrowersyjny tomik poetycki „Bóg nie lubi głupców”. Współpracował z różnymi wydawnictwami, m.in. dziennikiem „Rzeczpospolita”, miesięcznikiem edukacyjnym „Perspektywy”. 

Wykładowcy studiów podyplomowych Menadżer kultury ze sztuką kreacji

Piotr Baron
Adam Zdunek
Hirek Wrona
dr Jarosław Marek Spychała
dr hab. Wojciech Lewandowski
dr Łukasz Prysiński
Justyna Kurek
Program i realizacja

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z każdego modułu/przedmiotu kształcenia, odbycie praktyk, napisanie przykładowego konspektu wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki oraz pozytywny wynik z egzaminu ustnego przed komisją.

Program studiów podyplomowych na kierunku Menadżer kultury ze sztuką kreacji w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Moduł I 
Model zarządzania instytucją kultury (29 h), czyli jak budować mosty, a nie mury: 
• Statut instytucji;
• Struktura zarządzania a efektywność;
• Jak kierować zespołem i go motywować;
• Postępowanie administracyjne;
• Prawo zamówień publicznych;
• Plan finansowy;


Moduł II 
Zarządzanie ARTprojektem czyli jak zostać (29 h) liderem w tworzeniu nowej jakości:
• Jak powstaje koncepcja „projektu”?;
• Architektura zarządzania „projektem”;
• Budowanie zespołu;
• Wolontariat – jak wykorzystać ten potencjał?;
• Formy finansowania projektu;
• Ewaluacja i zakończenie działań projektowych;
• Ubezpieczenie i ochrona prawna projektu.


Moduł III 
Pozyskiwanie funduszy (10 h), czyli money makes the project goes around:
• Rynek funduszy;
• Granty Europejskie; 
• Międzynarodowe Fundusze Wyszehradzkie;
• Fundusze Norweskie i Programy Szwajcarskie;
• Fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• Konkursy i granty krajowe (administracja samorządowa, fundacje);
• Jak skutecznie pisać „grant”?;
• Jak pozyskać sponsora?;
• Odczarowanie pojęcia „Mecenat Kultury”.

 

Moduł IV 
Zarządzanie zespołem (29 h) – liderzy ARTprojektu czyli superbohater w akcji:
• Jak stać się liderem zespołu? 
• Modele zarządzania;
• Co to jest zespół „kompetencji” i jak go powołać?;
• Operacyjne zarządzanie podzespołami (team leader);
• Nadzór nad realizacją;
• Integracja jako ważny element współpracy;
• Jak rozwijać odpowiedzialność i kreatywność grupy?

Moduł V 
Kreowanie ARTprojektu (45 h), czyli tworzenie nowej jakości:
• Jak powstaje koncepcja pomysłu?;
• Czym jest „ARTprojekt” i jak go skonkretyzować?;
• Pisanie scenariusza;
• Regionalizacja „projektu”;
• Jak oddziaływać na otoczenie?;
• Jak przyciągnąć publiczność/odbiorców?;
• Profilowanie „projektu” czy interdyscyplinarność?

 

Moduł VI 
Promocja ARTprojektu (29 h) 
• Promocja miejsca/regionu poprzez kulturę;
• Wartości wizerunkowe i regionalizacja efektów marki;
• Strategie promocyjne „projektu”;
• Specyfika mediów lokalnych i ogólnokrajowych;
• Jak napisać informację prasową?;
• Media społecznościowe czy tradycyjne?;
• Jak kontaktować się z mediami?;
• Niestandardowa reklama dźwignią „projektu”.

 

Moduł VII 
Prawo autorskie (20 h) – ochrona prawna projektu
• Jak chronić własność intelektualną?;
• Sporządzenie umów - korzystne i niekorzystne umowy;
• Jak „kupować” kulturę?;
• Czym są „pola eksploatacji” w projekcie?;
• Charakterystyka prawa zależnego;
• Jak korzystać z dorobku kultury tradycyjnej?

 

Moduł VIII
Czym jest kultura i sztuka? (29 h) – jej wpływ na otoczenie
• Strategiczne oddziaływanie kultury na region;
• Stymulowanie otoczenia i środowisk twórczych;
• Psychologia tworzenia;
• Środowiska twórcze orężem „projektu”;
• „Zarażenie” kulturą.

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)