RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180 (w tym seminarium/projekt)

Adresatami są absolwenci kierunkowych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, głównie zaś osoby zajmujące się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych) – tj. osoby kierujące lub przygotowujące  się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także odpowiadające za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Studia polecamy pracownikom różnych sektorów administracji publicznej, bankowości, pracownikom jednostek sektora rynków finansowych, osobom pełniącym funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych, osobom bezpośrednio zajmującym się kontrolą i nadzorem w jednostkach prywatnych i publicznych oraz przedstawicielom innych zawodów, którzy zostali oddelegowani do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD/DPO od dnia 25 maja 2018 roku.

Absolwent  studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia, pozna najważniejsze postanowienia z zakresu przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. Pozna aspekty dotyczące audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO; zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności: opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Ukończenie studiów wiąże się ze zwiększeniem możliwości  zatrudnienia absolwenta w przedmiocie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sektorze publicznym i prywatnym stosownie do motywu 97 RODO, a także pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej firmy z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwenci studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.

Celem studiów podyplomowych RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.

 

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów a także umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Program zapewnia poznanie aspektów dotyczących audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO,  zdobycie wiedzy o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny

dr Agata Kołodziejska, Prof. SAN

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Od 2020 profesor uczelni SAN, od 2021 - członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Rad Nadzorczy w spółkach prawa handlowego. 

Wykładowcy studiów podyplomowych ZRODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny

dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
dr Waldemar Szymański
dr Piotr Mikołajczyk
dr Sławomir Peszkowski
dr Michał Krajewski 
dr Arkadiusz Kujawa
dr Agata Drabek
mgr Miron Maicki
mgr Beata Janik 
Klinika Wiedzy Agata Drabek
Program i realizacja

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego.

Program studiów podyplomowych na kierunku RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
 1.  Krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
 2.  Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych. Warunek rozliczalności: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.
 2.  Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych. Klauzule zgody.
 3.  Prawa osoby, której dane dotyczą. Tryb realizacji praw podmiotu danych (prawo do informacji, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, zasady dopuszczalności profilowania, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania.
 4.  Obowiązki administratora danych osobowych. Odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna administratora danych osobowych.
 5. Prawne podstawy udostępniania danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań.
 6.  Instytucja powierzenia danych osobowych. Praktyczne aspekty sporządzania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7.  Transfer danych do państwa trzeciego.
 8.  Mechanizmy zgodności: certyfikacja oraz kodeksy postępowania.

 

Ochrona danych osobowych w przepisach sektorowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w sektorze ubezpieczeń.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w sektorze usług medycznych i paramedycznych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
 5 .Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w szkolnictwie wyższym.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.
 8. Przetwarzanie danych osobowych przez administrację publiczną. Dostęp do informacji publicznej i jego granice.

 

Prawne i praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 1. Polityki ochrony danych, procedury, instrukcje, upoważnienia (warsztaty).

Status i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych.
 1. Warunki organizacyjne wykonywania funkcji ABI / IOD. Pozycja ABI / IOD w jednostce organizacyjnej.
 2. Zadania ABI / IOD.
 3. Praktyczne aspekty zapewniania przez IOD przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentowania realizowanych działań: monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, planowanie działań, przeprowadzanie sprawdzeń, nadzór nad opracowaniem i aktualizacją politykochrony danych, tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą, współpraca IOD z organem nadzorczym, odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji IOD.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO27001. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych.b) Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych.

 

Nadzór i kontrola zgodności przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Kompetencje krajowego organu nadzorczego. Uprawnienia kontrolne organu nadzorczego. Procedura kontroli. Obowiązki podmiotu kontrolowanego. Administracyjne kary pieniężne.
 2. Europejskie organy do spraw ochrony danych osobowych: Europejska Rada Ochrony Danych. Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 1. Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi prasowej.
 2. Ochrona danych osobowych oraz prawo do prywatności w Internecie (cyberprzestępczość).
 3. Ochrona informacji niejawnych.

 

Opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)