Zarządzanie oświatą
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
200

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy i umiejętności dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Zakres i programów studiów jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. 

Ogólnym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. |

 

Celami studiów podyplomowych są:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego; 
 • nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie; 
 • rozwinięcie kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą.

Studia adresowane są do osób Absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych oraz tych wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

 

Absolwenci tego kierunku nabędą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce - Dz.U. z 2017 r. poz. 1597.

Absolwenci w trakcie studiów zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania zadań oraz diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz jej ewaluacji.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

 • efektywnego i twórczego zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego;
 • podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą

dr Bożena Zając, Prof. SAN 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”
Certyfikowany trener i nauczyciel  w zakresie wdrażania metody projektów , certyfikowany Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego.
Wieloletni czynny doradca zawodowy.
Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator kształcenia nauczycieli ,ekspert i koordynator programowy szeregu projektów m. innymi : „Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego”, „ Profesjonalne praktyki pedagogiczne drogą do sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” , koordynator poradnictwa zawodowego i ekspert ds. metody projektów.
Ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarzadzania Oświatą, studia podyplomowe m. in. w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego w WSEH w Skierniewicach, trener Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, trener i konsultant w Fundacji Rozwoju Zasobów Ludzkich Premium w Łodzi a także doradca metodyczny, nauczyciel  i konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.
Organizatorka procesu kształcenia studentów wyższych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zawodoznawstwa i metodyki doradztwa szkolnego i zawodowego, organizatorka różnych form kształcenia nauczycieli, kilkakrotnie prowadziła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i szkolnego.
W latach 2000 - 2005 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący zajęcia edukacyjne  dla studentów w zakresie doradztwa zawodowego, seminarium magisterskie itp.
W Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – kierownik studiów podyplomowych, adiunkt i trener, organizator studiów podyplomowych w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.
Na arenie międzynarodowej uczestniczyła w szeregu wizyt studyjnych w ramach programów projektowych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szkocji i Włoszech jako moderator spotkań i debat  w ramach współpracy ponadnarodowej.

Program i realizacja

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

1. Przywództwo edukacyjne w szkole:

Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty 
Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji 
Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji 
Ustalanie hierarchii wartości w szkole 
Partycypacja i współpraca w szkole 
Budowanie zespołu 
Cechy efektywnego zespołu
Przywódca/lider w zespole 
Przywództwo przez inspirację 
Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole 
Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie 
Zarządzanie zmianą

 

2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego:

Społeczny wymiar uczenia się 
Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy 
Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury
Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się 
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się 
Strategie efektywnego uczenia się 
Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się 
Podstawa programowa jako mapa treści 
Skuteczne metody opracowywania programu nauczania 
Ocenianie dla uczenia się 
Szkoła jako organizacja ucząca się 
Kultura otwartych drzwi
Uczenie się dorosłych

 

3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku:

Podstawy partycypacji społecznej 
Sposoby poznawania społeczności lokalnej 
Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły 
Współpraca z instytucjami edukacyjnymi 
Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi 
Informowanie o zmianach w szkole 
Komunikacja w szkole 
Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu 
Media w procesach komunikowania się szkoły

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole 
Polityka kadrowa oraz procedury prawne 
Procedura rekrutacji i selekcji pracowników 
Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela 
Zwalnianie pracownika
Motywowanie pracowników 
Rozwój kariery zawodowej nauczyciela
Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli 
Kultura szkoły: diagnoza, charakterystyka, budowanie 
Animowanie działań społeczności szkolnej 
Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

 

5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym:

Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa 
Wymagania państwa wobec szkół 
Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły
Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych 
Zarządzanie finansami w szkole
Kontrola zarządcza
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i zewnętrzny nadzór pedagogiczny 
Wykorzystywanie danych w procesie planowania. 
Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie 
Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły 
Strategia rozwoju szkoły
Planowanie rocznej pracy szkoły

 

6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym:

Ja jako lider 
Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej 
Gotowość do uczenia się przez całe życie 
Mój styl uczenia się 
Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju 
Motywacja wewnętrzna
Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym
Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie sobą w czasie
Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia

 

7. SEMINARIUM I PRAKTYKI (praktyki realizowane we własnym zakresie - 20h)

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)