ZZL & COACHING - zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching w biznesie
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180

Adresatem studiów jest każdy, kto chce kształtować i doskonalić własne kompetencje- twarde i miękkie, a także każdy, kto potrzebuje zweryfikować swoje kompetencje, umocnić mocne strony, zniwelować słabości, nauczyć się planować i organizować czas własny i innych, umieć przywrócić lub utrzymać równowagę praca-życie, nauczyć się motywować innych i siebie, umieć rozmawiać z tzw. trudnym partnerem/klientem, dostrzegać organizację jako system funkcjonujący w zmiennym otoczeniu.

Z powyższego wynika sylwetka Absolwenta, który zweryfikował posiadaną wiedzę i zdobył nową dla doskonalenia siebie i swojego otoczenia dla realizacji postawionych celów (swoich, organizacyjnych, a także kierowanych przez siebie ludzi).

Absolwent stosuje zasady racjonalności rzeczowej i metodycznej w rozwiązywaniu problemów, umie planować czas swój i pracowników, umie rozwiązywać konflikty, działać pod wpływem stresu i presji czasu. Umie motywować siebie i innych, umie wydobywać z siebie i innych mocne strony.

Absolwent może prowadzić własną działalność, kierować pracą innych ludzi, pracować w zespole i pełnić w nim różne role (z rolą lidera włącznie), może planować swoją ścieżkę kariery i swoim pracownikom, może prowadzić szkolenia, może być coachem.

Zasadniczym celem kierunku studiów podyplomowych Coaching w biznesie i zarządzanie zasobami ludzkimi i realizowanych na nim przedmiotów jest nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także wydobycie mocnych stron i wskazanie możliwości w kształtowaniu własnych kompetencji i ścieżki kariery. Tym samym możliwe jest niwelowanie słabości, korygowanie cech i zachowań niepożądanych. Pozytywne, ale i krytyczne podejście do własnych kompetencji i wiedzy, pozwoli Studentowi skorzystać z bogatej oferty programowej kierunku. Ułożony program, zaproponowane przedmioty i ich treści zostały tak dobrane, aby były kompletne i uzupełniające się, tzn., aby treści tworzyły spójną całość. Większość z zaproponowanych zakresów tematycznych oferuje konkretne metody, techniki i narzędzia doskonalenia siebie, pracowników i organizacji. Po co takie doskonalenie? Po to, aby Student nabył nowych kompetencji w: kierowaniu ludźmi, ich motywowaniu, samomotywacji, planowaniu i organizacji szkoleń, rozwiązywaniu problemów, rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu czasem, stresem, zapobieganiu sytuacji kryzysowej, w realizacji coachingu kariery, coachingu życia itd.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych  ZZL & COACHING - zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching w biznesie

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

Wykładowcy studiów podyplomowych  ZZL & COACHING - zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching w biznesie

Dr hab. Beata Glinkowska - Krauze, prof. UŁ
Mgr Wiktoria Kaleta
Program i realizacja

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Program studiów podyplomowych na kierunku  ZZL & COACHING - zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching w biznesie w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

I. COACHING

 

1.Coaching a zarządzanie firmą. Definicje i istota coachingu.

2. Zastosowanie teorii ograniczeń w coachingu.

3. Narzędzia Teorii ograniczeń wykorzystywane w coachingu (zarządzanie czasem, umiejętność stawiania ambitnych celów, konsekwencje działania).

4. Coaching a alternatywne metody wspierania rozwoju ludzi i organizacji (m.in. konsulting, mentoring, szkolenia).

5. Typy coachingu a potrzeby rozwojowe ludzi w organizacji.

6. Narzędzia stosowane w coachingu.

7. Kompetencje coacha.

8. Doskonalenie siebie- umiejętność dostrzegania mocnych i słabych stron.

9. Organizacja jako system – coaching w systemie organizacyjnym.

10. Umowa i kontrakt w coachingu. Zasady etyczne.

11. Organizacja coachingu w organizacji/przedsiębiorstwie

12. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.

13. Zmiana w organizacji i stres pracowniczy.

14. Budowanie zespołów - zasady.

15. Rozwiązywanie problemów- metodyka i idea racjonalności.

II. ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

1. Rozwój zasobów ludzkich w organizacji. Coaching indywidualny i zespołowy.

2. Budowanie ścieżki kariery

3. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, planowanie szkoleń, ich realizacja i ewaluacja.

4. Komunikacja w przedsiębiorstwie- istota, definicje.

5. Komunikacja werbalna i niewerbalna- znaczenie, istota, przykłady.

6. Komunikacja a różnorodność, wartości.

7. Modele komunikacji.

8. Negocjacje- zasady, warunki, istota.

9. Rodzaje i narzędzia negocjacji. Negocjacje rzeczowe i pozycyjne.

10. Budowanie relacji z interesariuszami. Relacje z trudnym klientem.

11. Leadership w organizacjach.

12. HR jako determinanta coachingu w organizacjach.

13. Specyfika zarządzania zespołem pracowniczym i zagadnienie konfliktu.

14. Elementy zarządzania kadrami (planowanie, nabór pracowników, motywowanie, ocena i doskonalenie).

15. Polityka personalna w organizacjach a innowacyjności przedsiębiorstw.

16. Modele i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Zasady naboru

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)