O Uczelni

Historia SAN

30-lat-san

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie. Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i ON-LINE. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych w trosce o przyszłość studenta przez Akademickie Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Społeczna Akademia Nauk dopasowując swoją ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia została doceniona nie tylko przez studentów ale także zdobyła wiele wyróżnień oraz nagród.

 

Misja i Strategia Rozwoju Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na lata 2023-2030

Społeczna Akademia Nauk od momentu swojego powstania aspiruje do miana Uczelni otwartej na nowe wyzwania naukowe i edukacyjne, promującej ideę nowoczesnego nauczania z poszanowaniem wielowiekowej tradycji akademickiej, kształcąc studentów na potrzeby regionalnego, krajowego i globalnego rynku pracy. Szczególne znaczenie ma tutaj – nadal aktualna – idea Procesu Bolońskiego, wpisującego się w Strategię Europa 2020, czyli strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W tym duchu Uczelnia wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji. Realizując szeroko pojęty misyjny proces edukacyjny, Uczelnia dąży do kształtowania postaw studentów w duchu poszanowania praw człowieka wypływających z godności osoby ludzkiej, patriotyzmu, wrażliwości na los społeczeństwa i poszczególnych jednostek, szacunku dla państwa, jego instytucji i obywateli, tolerancji oraz odpowiedzialności i rzetelności przy pełnieniu różnych ról społecznych. Kształci studentów zdolnych do tworzenia nowych wartości społecznych, kulturowych i ekonomicznych.

 

Teraźniejszość ulega daleko idącym przeobrażeniom. Trzecia dekada nowego tysiąclecia zapisuje się na kartach historii zmianami w postrzeganiu człowieka i otaczającej go rzeczywistości, pandemiami i agresywnymi wojnami. Dokonująca się ewolucja duchowa człowieka, ogromny postęp techniczny, pęd życia i narastające problemy społeczne wymuszają pytanie o rolę i miejsce ośrodków akademickich w zmieniającej się rzeczywistości, w warunkach postępującej globalizacji i internacjonalizacji procesów edukacyjnych w Polsce, Europie i na świecie.

 

Społeczna Akademia Nauk, podejmując w całej rozciągłości wyzwania, jakie stawia współczesność, tworzy własną podmiotowość oraz niepowtarzalną tożsamość poprzez ewaluację własnej misji i strategii działania oraz rozwoju.

Społeczna Akademia Nauk postrzega samą siebie jako instytucję misyjną przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz swojemu otoczeniu. Głównym celem jej działania jest służenie społeczeństwu poprzez gromadzenie i wzbogacanie wiedzy oraz wszechstronne kształcenie studentów, by w przyszłości mogli w swym rozwoju osobistym i zawodowym sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku. Na bazie powyższej wizji Uczelnia tworzy swą własną niepowtarzalną tożsamość i podmiotowość, a tym samym buduje fundamenty misyjne. Dlatego też wizja Uczelni nieustannie przeplata się i łączy z jej misją.

W swej misji Społeczna Akademia Nauk dąży do utrzymania na wysokim poziomie jakości prowadzonych badań naukowych, wysokich standardów jakości w procesie kształcenia studentów, a zwłaszcza w sferze rozwiązywania problemów i podejmowania ryzyka jako wartości dodanej na polu zawodowym i osobistym.

 

Pragniemy, aby Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi wpływała na rozwój współczesnego nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów, miejscem umożliwiającym realizację ich aspiracji.

 

Uczelnia dąży do kształcenia konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów zdolnych sprostać wymaganiom kolejnych dekad XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz realizacji badań – służąc tym samym społeczeństwu i nauce. Uczelnia w swej misji pragnie stać się depozytariuszem wiedzy i wartości ogólnoludzkich, a także swoistym inkubatorem umiejętności, kompetencji społecznych oraz talentów.

Wizja rozwoju Uczelni

Wizja rozwoju Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi dotyczy wszystkich aspektów jej funkcjonowania i odnosi się do jej stanu pożądanego na rok 2030. Oznacza to, że Uczelnia jest:

 • Rozpoznawalnym i cenionym na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkiem nowych trendów i twórczej myśli naukowej w wybranych dyscyplinach naukowych realizującym projekty badawcze o wysokiej randze naukowej;
 • Uczelnią akademicką, z uprawnieniami doktorskimi i habilitacyjnymi, rozwijającą badania naukowe na wysokim poziomie, z dużym ukierunkowaniem na badania interdyscyplinarne, wpisujące się w najnowsze trendy światowej nauki;
 • Ośrodkiem promieniowania kultury, łączącym tradycję ze współczesnością, stojącym na straży wartości akademickich, wolnym od dyskryminacji i uprzedzeń;
 • Ośrodkiem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom przyszłości zmieniającego się świata, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, służącym społeczności lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej;
 • Ośrodkiem współpracującym z regionalnymi podmiotami gospodarczymi, samorządami i instytucjami publicznymi, wyznaczającym oraz wspierającym procesy rozwojowe i kulturotwórcze w Łodzi oraz w innych miastach, w których Uczelnia ma swoje filie, przyczyniającym się tym samym do rozwoju społecznego, technologicznego, nowoczesnego biznesu oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • Wartym zaufania ośrodkiem edukacyjnym dbającym o najwyższą jakość na wszystkich etapach procesu kształcenia, wyróżniającym się bogatą i różnorodną ofertą kształcenia, dostosowaną do potrzeb społeczno-gospodarczych;
 • Swoistym inkubatorem przedsiębiorczości i kompetencji ukierunkowanym perspektywicznie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w zakresie samodzielnego rozwijania własnych możliwości w aspektach zawodowych tudzież społecznych;
 • Miejscem, gdzie autonomia, różnorodność, otwartość, prawda, uczciwość, rzetelność, tolerancja i odpowiedzialność są urzeczywistniane w sposób synergiczny;
 • Ośrodkiem charakteryzującym się podmiotowością wspólnoty akademickiej – pracowników, studentów i doktorantów, dbającym o warunki pracy i nauki oraz o najwyższy etos pracodawcy, naukowca, nauczyciela akademickiego, studenta oraz absolwenta;
 • Prężną szkołą wyższą otwierającą nowe kierunki studiów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym i uzyskującą kolejne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Uczelni.
 
Cele strategiczne na lata 2023-2030

Realizacja misji i wizji przyszłości Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi została oparta na pięciu głównych celach strategicznych jako priorytetowych na lata 2023–2030.

 • Wzmocnienie pozycji Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi jako znaczącego ośrodka naukowego.
 • Podnoszenie standardów nowoczesnego i efektywnego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
 • Wzmocnienie i rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Rozwój kapitału społecznego Uczelni i doskonalenie systemu zarządzania.
 • Rozwój umiędzynarodowienia Uczelni.
 • Umocnienie silnej pozycji ekonomicznej Uczelni oraz modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej.

Osiągnięcie założonych celów strategicznych wymaga określonych działań strategicznych i stałego monitorowania funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności Uczelni. Obszary działania w zakresie przyjętych celów strategicznych to:

Obszar 1 w zakresie Wzmocnienia pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka naukowego

Obszar działań strategicznych w zakresie wzmocnienia pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka naukowego do 2030 roku obejmuje następujące zadania:

 

 • redefiniowanie kluczowych obszarów badawczych SAN oraz wdrożenie systemu finansowo-organizacyjnego wspierania rozwoju badań w tych obszarach, a w szczególności stymulowanie procesów rozwoju dotychczas istniejących w Uczelni szkół naukowych koncentrujących się na problematyce nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz inżynieryjno-technicznych;
 • rozwijanie badań naukowych o wysokim potencjale kulturotwórczym i wdrożeniowym, wspierających zrównoważony rozwój gospodarki;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych na świecie, popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • rozwój potencjału kadry badawczej, w tym:
  • wdrożenie polityki zatrudnienia sprzyjającej pozyskiwaniu naukowców oraz młodych pracowników badawczo-dydaktycznych o dużym potencjale rozwojowym;
  • rozwój systemów motywacyjnych kadry naukowej i badawczo-dydaktycznej celem zwiększenia efektywności aplikacyjnej i udziału pracowników w prowadzeniu badań rozwojowych indywidualnych i zespołowych finansowanych ze środków zewnętrznych;
  • wzmocnienie działań prowadzących do zwiększenia liczby uzyskiwanych stopni naukowych przez kadrę akademicką (doktora i doktora habilitowanego), a w szczególności opracowanie ścieżki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • zwiększenie liczby projektów badawczych wykonywanych wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz badawczymi, a także zwiększenie rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych w Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej;
 • promowanie wyników badań naukowych, w tym ich publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych oraz podniesienie rangi czasopism i serii wydawniczych Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk;
 • zwiększenie eksperckiej roli Uczelni poprzez tworzenie i promowanie usług ekspercko-doradczych;
 • rozbudowa oraz wzmocnienie pozycji i roli Biblioteki jako centrum wiedzy i informacji naukowej.
Obszar 2 w zakresie Podnoszenia standardów kształcenia na poszczególnych poziomach PRK dla szkolnictwa wyższego

Obszar działań strategicznych w zakresie podnoszenia standardów kształcenia obejmuje zadania odnoszące się do pełnego spektrum działalności edukacyjnej i wszystkich elementów procesu edukacyjnego. Są to:

 

 • orientacja na studenta w polityce jakości kształcenia;
 • modelowanie różnorodnej oferty edukacyjnej obejmującej wszystkie formy kształcenia i uczenia się, zgodnej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym poszukiwanie nowych obszarów kształcenia celem wzmacniania przewagi konkurencyjnej SAN na rynku edukacyjnym oraz wspierania procesów rozwojowych i kulturotwórczych w regionie i kraju, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju;
 • wzmocnienie uniwersyteckiego charakteru kształcenia, w tym kształcenia praktycznego, m.in. poprzez doskonalenie programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarności, metod dydaktycznych i ewaluacji efektów uczenia się;
 • korzystanie z bogatego doświadczenia ekspertów instytucji akredytujących i certyfikujących, w tym wdrażanie sugestii i uwag PKA formułowanych w trakcie wizytacji akredytacyjnych;
 • zwiększenie elastyczności poszczególnych programów studiów;
 • umiędzynarodowienie programów studiów, m.in. poprzez zwiększenie wprowadzonej do poszczególnych programów studiów prowadzonych w języku polskim liczby zajęć anglojęzycznych;
 • opracowanie i wdrożenie planu pozyskiwania talentów w trakcie rekrutacji na studia oraz wdrożenie programu tutoringu akademickiego dla utalentowanych studentów i doktorantów;
 • rozwój kwalifikacji merytorycznych i metodycznych kadry dydaktycznej oraz rozwój i doskonalenie nowoczesnych technologii dydaktycznych;
 • przenoszenie wyników prowadzonych na Uczelni badań naukowych do procesu kształcenia studentów;
 • indywidualizacja ścieżek kształcenia studentów i zwiększenie ich aktywności naukowej m.in. poprzez:
  • indywidualne podejście do potrzeb, umiejętności, zainteresowań i oczekiwań każdego studenta;
  • kształtowanie u studentów umiejętności dociekania źródeł problemów oraz poszukiwania alternatywnych sposobów ich rozwiązywania;
  • wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonej rzeczywistości społecznej;
  • stworzenie studentom korzystnych warunków do realizowania programu studiów oraz samodzielnego uczenia się, w tym do rozwijania własnych pasji i zainteresowań oraz podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza program studiów (wolontariaty, przynależność do kół naukowych, uczestnictwo w konferencjach tudzież seminariach nieobjętych programem studiów itp.), a także angażowanie studentów i doktorantów w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Uczelni oraz organizację konferencji studenckich i doktoranckich;
  • tworzenie studentom z niepełnosprawnościami warunków równego współuczestnictwa w procesie kształcenia, w tym dalsza likwidacja barier architektonicznych, zakup nowoczesnego sprzętu, specjalistycznego oprogramowania czy literatury naukowej – wspomagających edukację osób z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi;
  • doskonalenie procesów planowania i ewidencji zajęć;
 • rozwój oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia wynikających z oczekiwań społecznych zgodnie z ideą edukacji ustawicznej;
 • daleko idące upraktycznienie studiów o profilu praktycznym, w tym:
  • stworzenie mechanizmów pozyskiwania do grona kadry dydaktycznej SAN doświadczonych praktyków o znaczącej pozycji i renomie zawodowej;
  • tworzenie studentom właściwych warunków do zdobycia niezbędnej praktyki związanej z ich kierunkiem studiów i certyfikowania umiejętności;
  • organizację zawodowych praktyk studenckich i staży zawodowych;
  • systematyczne monitorowanie oczekiwań pracodawców;
  • wspieranie studentów w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej i zarządzaniu nią;
  • budowanie więzi z absolwentami Uczelni w celu doskonalenia oferty edukacyjnej i monitorowania ich karier.
 • położenie nacisku na kształtowanie u wszystkich studentów uniwersalnych wartości, umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy, w tym:
  • wprowadzenie do treści programowych poszczególnych programów studiów elementów pozwalających na realizację przyjętych przez Uczelnię wartości wypływających z etosu akademickiego, w tym kształtowanie u studentów etycznych postaw i zaangażowania obywatelskiego;
  • kształtowanie u studentów umiejętności w zakresie łączenia faktów i krytycznej oceny rzeczywistości;
  • kształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i zarządzania konfliktem, współpracy i kierowania pracą zespołową,
  • kształtowanie u studentów umiejętności radzenia sobie ze stresem i działania pod presją;
  • rozwijanie u studentów kreatywności i przedsiębiorczości, w tym kształtowanie umiejętności zwiększających szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie i wyposażenie studentów w niezbędne kompetencje zawodowe, w oparciu o przewidywany rozwój w danym obszarze i związane z tym potrzeby społeczno-gospodarcze;
  • promowanie otwartości na świat, szacunku dla innych, wrażliwości na kulturę i dyskurs publiczny;
  • uświadamianie studentom potrzeby i znaczenia ustawicznego rozwoju;
 • budzenie wśród studentów wrażliwości na środowisko naturalne i globalną problematykę zrównoważonego rozwoju;
 • wzrost skuteczności działania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia i wzmocnienie kultury jakości z poszanowaniem wartości akademickich, w tym dążenie do efektywnej ewaluacji zajęć dydaktycznych, której wyniki będą przekładać się na rzeczywiste podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych, a tym samym osiąganie przez studentów efektów uczenia się;
 • doskonalenie metod weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się oraz podnoszenie poziomu prac dyplomowych;
 • doskonalenie procesów monitorowania jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
 • doskonalenie systemu wsparcia dla studentów poprzez:
  • kształtowanie przyjaznego środowiska akademickiego oraz stwarzanie dogodnych warunków kształcenia;
  • doskonalenie systemu wsparcia studentów w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym studentów, w tym doskonalenie i intensyfikacja działań Biura Karier Studenckich poprzez m.in. zwiększenie liczby konsultacji z doradcami zawodowymi, organizację szkoleń i warsztatów pozwalających na doskonalenie umiejętności związanych z wejściem na rynek pracy oraz specjalistycznych certyfikowanych kursów kwalifikacyjnych dających specjalistyczne uprawnienia zawodowe;
  • doskonalenie systemu stypendialnego oraz rozwój innych form wsparcia materialnego studentów;
  • podnoszenie poziomu zaspokajania potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
  • podnoszenie poziomu wsparcia studentów zagranicznych, a w szczególności otoczenie troską studentów z regionów objętych wojnami i kataklizmami, w tym zapewnienie możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej;
  • wspieranie inicjatyw proponowanych przez studentów.
Obszar 3 w zakresie Wzmocnienia i rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni
 • rozwijanie form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym opiniowania i współtworzenia programów studiów;
 • dbałość o utrzymanie i stałe zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu tworzenia nowych miejsc praktyk i staży zawodowych;
 • wspomaganie transferu wyników badań do praktyki społecznej i gospodarczej, zwłaszcza tych realizowanych w ramach szkół naukowych i instytutów badawczych oraz komercjalizacji osiągnięć badawczych;
 • wspomaganie wiedzą ekspercką organizacji, instytucji, urzędów administracji samorządowej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 • rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni.
Obszar 4 w zakresie Rozwoju kapitału społecznego Uczelni i doskonalenia systemu zarządzania
 • podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej;
 • udoskonalenie systemów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej;
 • stały rozwój infrastruktury lokalowej i dydaktyczno-badawczej;
 • dostosowanie struktury zarządczej do aktualnych zadań uczelni;
 • rozwój uczelni jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca pracy i nauki;
 • wsparcie absolwentów Uczelni w podnoszeniu kwalifikacji i ewaluacji ścieżek zawodowych i rozwojowych;
 • poszukiwanie i wprowadzanie nowych rozwiązań prowadzących do wzmocnienia kultury współpracy, życzliwości i zaufania oraz przestrzegania standardów etycznych w relacjach ze studentami i pracownikami SAN;
 • dążenie do stworzenia przestrzeni do działań nowatorskich i niekonwencjonalnych.
Obszar 5 w zakresie Rozwoju umiędzynarodowienia uczelni
 • wykorzystywanie wyników badań naukowych prowadzonych w świecie i rozwój własnej działalności naukowej przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi;
 • przygotowanie polskich studentów do funkcjonowania w globalnej społeczności oraz pozyskiwanie studentów zagranicznych z różnych regionów świata;
 • zwiększenie wymiany międzynarodowej (mobilności) pracowników i studentów, a tym samym umożliwienie studentom zdobywania wiedzy i doświadczenia w wielokulturowym środowisku;
 • wsparcie kompetencji językowych pracowników, zwiększenie liczby zajęć realizowanych w języku angielskim na poszczególnych polskojęzycznych kierunkach studiów oraz uruchamianie programów studiów prowadzonych wyłącznie w językach obcych;
 • zwiększenie liczby studentów odbywających część studiów za granicą oraz studentów zagranicznych odbywających studia w całości lub część studiów w SAN;
 • utrzymanie i pozyskiwanie nowych partnerskich instytucji naukowych i edukacyjnych z całego świata.
Obszar 6 w zakresie Wzmacniania pozycji ekonomicznej Uczelni oraz modernizacji infrastruktury naukowo-dydaktycznej
 • doskonalenie efektywności zarządzania zasobami Uczelni oraz stabilności jej finansowania;
 • rozwijanie infrastruktury wspierającej proces dydaktyczny, zwłaszcza w zakresie tworzenia centrów symulacji, uruchamiania i doposażania laboratoriów i pracowni.

     

Rankingi i akredytacje

ranking-perspektyw-san
Perspektywy
  

Corocznie Społeczna Akademia Nauk zajmuje czołowe miejsca wśród najlepszych uczelni niepublicznych według Rankingu Perspektyw. W ostatnim zestawieniu SAN został najlepszą Uczelnią Niepubliczną w województwie łódzkim, a w Warszawie uplasował się na 8. Miejscu. Ogromnym osiągnięciem jest także zajęcie 3. miejsca w kategorii Publikacje 2022 wśród wszystkich Uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. 

Międzynarodowa akredytacja ACQUIN
Międzynarodowa akredytacja ACQUIN
  

W lipcu 2022 roku Społeczna Akademia Nauk uzyskała międzynarodową akredytację Instytutu ds. Akredytacji, certyfikacji oraz zapewnienia jakości kształcenia w sektorze szkolnictwa wyższego ACQUIN z Niemiec. Proces akredytacji był realizowany w ramach projektu Erasmus + MentorMe Promoting Social Inclusion of people with fewer opportunities through the development of mentorships programme for HEs students oraz miał na celu ocenę przygotowania, funkcjonowania oraz jakości kształcenia w Uczelniach, a także materiałów szkoleniowych przygotowanych w projekcie.   

Uprawnienia habilitacyjne w dwóch dyscyplinach
Uprawnienia habilitacyjne w dwóch dyscyplinach

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej, za lata 2017 – 2021, Społeczna Akademia Nauk uzyskała kategorię A w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz kategorię B+ w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem wysokiej aktywności badawczo - publikacyjnej naszych pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Społeczna Akademia Nauk wśród laureatów Orła Wprost
Społeczna Akademia Nauk wśród laureatów Orła Wprost

SAN uzyskał nagrodę Orła w kategorii Innowacyjni w Regionie, jako uczelnia realizująca innowacyjne projekty przy wsparciu NCBR w ramach Funduszy Unii Europejskiej. Nagrody przyznawane są osobom, firmom czy organizacjom pozarządowym mającym wyjątkowy wpływ na lokalną społeczność. Społeczna Akademia Nauk już od 28 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym podnosząc standardy edukacji wyższej i zmierzając w coraz to nowym, lepszym kierunku.

Education Abroad 2019
Education Abroad 2019

Społeczna Akademia Nauk posiada również dwa dyplomy z roku 2016 oraz 2019, uzyskanych za udział w Ukraińskich targach międzynarodowych „Education Abroad”. Wyróżnienia zostały przyznane przez Uniwersytet nauk pedagogicznych  w Ukrainie oraz Instytut modernizacji treści Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ukrainie.

Perspektywy 2018
Perspektywy 2018

Społeczna Akademia Nauk zajęła 9 miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2018 organizowanym przez Perspektywy. Ranking Perspektyw umożliwia przyszłym studentom poznanie wszystkich szkół wyższych, porównanie jakości kształcenia oraz wybór najlepszych pod względem edukacji i możliwości miejsc do rozwoju dla przyszłego studenta.

Social Sciences
Social Sciences

W 2018 Społeczna Akademia Nauk uzyskała oficjalne podziękowanie od Rady miasta Cherkasy oraz prezydenta miasta Anatoliiego Bondarenko, za owocną współpracę z Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego w Chaerkasach, związaną z aktywnym wsparciem i wspólnym realizowaniem ukraińsko-polskiej nauki i projektów edukacyjnych.

Uczelnia liderów 2017
Uczelnia liderów 2017

Społeczna Akademia Nauk w 2017 roku uzyskała certyfikat jako „Uczelnia Liderów”, przyznawany w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W programie wyróżnienie Uczelnia zdobyła dzięki kształtowaniu absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjności i wysokiej jakości kształcenia.

Szóstka na szóstkę z plusem
Szóstka na szóstkę z plusem

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, uzyskała wyróżnienie od Warszawskiej gazety, w rankingu „Szóstka na szóstkę z plusem”. Uczelnia została doceniona w kategoriach takich jak wysoki poziom nauczania, doskonała oferta, przyjazna atmosfera, dostęp do praktyk oraz dogodna lokalizacja. Jest to kolejne potwierdzenie jakości kształcenia oraz szerokiej dostępności jaką oferuje Społeczna Akademia Nauk dla swoich studentów.

Perspektywy 2016
Perspektywy 2016

W 2016 roku Społeczna Akademia Nauk została wyróżniona w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, uzyskując 8 miejsce wśród Uczelni Niepublicznych Magisterskich. Ranking ten umożliwia przyszłym studentom poznanie wszystkich szkół wyższych, porównanie jakości kształcenia oraz wybór najlepszych pod względem edukacji i możliwości miejsc do rozwoju dla przyszłego studenta.

Uczelnia liderów 2016
Uczelnia liderów 2016

Społeczna Akademia Nauk w 2016 roku uzyskała Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego będącego nagrodą w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Sukces ten Uczelnia zawdzięcza osiągnięciu dużego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspieraniu edukacji praktycznej studentów oraz licznych współprac z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uczelnia walcząca z plagiatami
Uczelnia walcząca z plagiatami

Certyfikat Uczelni walczącej z plagiatami, został przyznany w 2010 roku Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Nadany certyfikat potwierdza najwyższą jakość dydaktyki oraz dostępnych standardów kontroli jakości prac dyplomowych. Uczelnia staje na straży ochrony oryginalności prac dyplomowych, samodzielności i uczciwości.

Fundacja Moja Nadzieja
Fundacja Moja Nadzieja

Pierwszy Dyplom Ambasadora Nadziei dla Społecznej Akademii Nauk, został przyznany w 2016 roku, za udział w charytatywnej zbiórce słodyczy i zabawek oraz kiermaszu cegiełek dla podopiecznych fundacji Moja Nadzieja. Celem Fundacji jest pomaganie dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonym i chorym.

"Jeden z największych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić" (Lewis Carroll)

Hanna Górska-Warszewicz Prezes Zarządu Fundacji Moja Nadzieja