Dział współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Jednym z najważniejszych działań Społecznej Akademii Nauk jest różnorodna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce. Głównym obszarem współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi jest opracowywanie w porozumieniu z biznesem treści kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych tak, aby kształcenie przyszłych absolwentów miało jak najbardziej praktyczny charakter, a także uzupełnienie programów studiów o staże i praktyki, które umożliwiają studentom SAN zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Studenci i Absolwenci Społecznej Akademii Nauk nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami międzynarodowego i lokalnego rynku pracy.

Akademia zatrudnia wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci analizują rzeczywiste studia przypadków oraz przygotowują projekty badawczo-wdrożeniowe na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, które współpracują z SAN. Niejednokrotnie firmy wdrażają strategie wypracowane w takich projektach. SAN proponuje też zajęcia nie tylko przygotowane we współpracy z daną firmą, ale także odpowiadające potrzebom określonego przedsiębiorstwa lub branży. Dzięki temu, słuchacze i absolwenci nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w określonej instytucji.

Społeczna Akademia Nauk powołała Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego głównym zadaniem jest inicjowanie i koordynowanie współdziałania wszystkich komórek Społecznej Akademii Nauk oraz nawiązywanie 

Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Do najważniejszych zadań Biura należy koordynowanie współpracy Społecznej Akademii Nauk z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Biuro inicjuje procesy współpracy z Partnerami społeczno-gospodarczymi, poznając ich potrzeby oraz oczekiwania, a także umożliwia efektywną współpracę z poszczególnymi działami funkcjonującymi w Społecznej Akademii Nauk.

Głównymi płaszczyznami współpracy z instytucjami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami gospodarczymi, fundacjami, liderami opinii publicznej, firmami, społecznością lokalną, organizacjami społecznymi czy też instytucjami zajmującymi się aktywnym przeciwdziałaniem bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jest wspólna organizacja przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych, gospodarczych, społecznych oraz działań mających na celu ciągłe dostosowywanie programów kształcenia do oczekiwań zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego.

Główne zadania Biura ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym to:

  • Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z przedsiębiorstwami, instytucjami, biznesem, administracją publiczną i samorządową, organizacjami pracodawców i stowarzyszeniami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, przemysłowymi, handlowymi;
  • Organizowanie seminariów i konferencji wraz z Partnerami, służących wymianie doświadczeń i promocji własnych osiągnięć;
  • Wspomaganie studentów i absolwentów Uczelni w zakresie ich wszechstronnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, w tym poszukiwania pracy zgodnej z uzyskanymi kwalifikacjami;
  • Opracowywanie wyników badań, analiz i ekspertyz odnośnie zmian na rynku pracy;
  • Współpraca z partnerami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;
  • Współpraca z Partnerami w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i naukowych z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym działającym przy Społecznej Akademii Nauk (EEDRI);
  • Działania zmierzające do pozyskiwania partnerów gospodarczych w zakresie wdrażania nowych technologii;
  • Integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych;
  • Współpraca z partnerami w zakresie przygotowywania innowacyjnych ofert edukacyjnych (nowe specjalności, kierunki studiów, studia podyplomowe, kursy, szkolenia);
  • Współpraca z partnerami w zakresie konsultowania proponowanych przez SAN programów kształcenia, a także wdrożenia opracowanych projektów do realizacji (w tym również ofert z wykorzystaniem platform e-learningowych).

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą ze Społeczną Akademią Nauk zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Kontakt

Mirosław Olszewski

Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem                           

społeczno-gospodarczym SAN

Społeczna Akademia Nauk
e-mail: molszewski@san.edu.pl 
tel.: 501-243-316

Kontakt z administracją:

Katarzyna Żywicka

tel. Tel.: +48 44 788 46 22

belchatow@san.edu.pl

 Martyna Szargała 

tel. 43 823 25 10

zdunskawola@san.edu.pl