Eksperci

Eulalia Adasiewicz

Eulalia Adasiewicz-ekpert-san

Eulalia Adasiewicz - dr nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiada duże doświadczenie w pracy nauczyciela, pełniła stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej. Aktualnie pracuje jako adiunkt  w SAN. Wykłada przedmioty z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, teorii kształcenia wieku dziecięcego oraz z zakresu metodyk szczegółowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W obszarze dydaktyki łączy wiedzę z zakresu posiadanego doświadczenia w pracy z dziećmi z szerokim zakresem wiedzy teoretycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań jest transformacja wiedzy psychologicznej o procesach uczenia się, nauczania i wychowania na grunt pedagogiki.

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ VR4Gifted.

Dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

Dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda-ekpert-san

Specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także  problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ ARTinLAN.

Dr Agata Matuszewska - Kubicz

Dr Agata Matuszewska - Kubicz-ekpert-san

Dr Agata Matuszewska - Kubicz - Psycholog organizacji, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz doradca ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Jej zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zasobów ludzkich na rynku pracy, budowania marki pracodawcy, przedsiębiorczości oraz psychologii zarządzania. Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ MENTORme.

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko-ekspert-san

Psycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych. Wykładowca akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem. Jej zainteresowania badawcze i publikacje związane są głównie ze wszystkimi zagadnieniami psychologii pracy. Współpracowała z międzynarodowymi ekspertami w projektach unijnych, takich jak: „Od szkoły do kariery:” Metodologia poradnictwa zawodowego ukierunkowanego na studenta za pomocą testu ścieżki kariery (CPT) ”;„ProHear - Komunikacja bez barier”; „FLOURISH - budowanie innowacji organizacyjnych”. Współpracowała z Centrum Rozwoju Edukacji jako współautor krajowych programów w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego dla wszystkich etapów edukacji oraz programów edukacyjnych dla nauczycieli i doradców zawodowych. Pełni funkcję eksperta w projektach Erasmus+ ACCESS IT.

Dr Anna Staszewska

Dr Anna Staszewska-ekpert-san

Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych, głównie w tematyce zarządzania ryzykiem i obecnie rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.  Członek zespołu wdrażającego ”Metodę czarnych punktów”(innowacyjne podejście do kompleksowego zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Od ponad 10 lat poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, w naukach i zarządzaniu, w szczególności w zarządzaniu strategicznym, zmianą i ryzykiem. Współpracuje z uczelniami wyższymi, w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz koordynacji, realizacji projektów międzynarodowych i krajowych takich, jak: InterDoktorMen, Akademia SME, Project MEDICE. Doświadczenie, praktyczne, umiejętności i wiedza  umożliwiły współpracę również z sektorem prywatnym, w zakresie wsparcia biznesowego i prowadzania szkoleń dla firm, w obszarach: zarządzania zmianą, ryzykiem, zasobami ludzkim oraz rozwojem organizacji. Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ DI2LEARN.

Dr Maciej Dębski

Dr Maciej Dębski-ekpert-san

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w zakresie marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju.  W swoich zainteresowaniach naukowych oraz praktycznych koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi marketingu. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego filią SAN w Warszawie oraz kierownika Katedry Turystyki i Marketingu. W przeszłości m.in. Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie odpowiedzialny za strategię rozwoju Uczelni. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ Access IT.

Dr  Katarzyna Wodniak

Dr  Katarzyna Wodniak-ekpert-san

Jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk i honorowym pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin. Ukończyła doktorat z socjologii na TCD. Jej głównym zainteresowaniem badawczym jest socjologia organizacji. Badała kwestie migracji i międzykulturowości. Oprócz doświadczenia akademickiego posiada także doświadczenie zawodowe w pracy z imigrantami z polskiej ambasady w Dublinie i z różnymi organizacjami pozarządowymi w Irlandii. Działalność ta obejmowała między innymi działanie w imieniu imigrantów, projektowanie i przeprowadzanie szkoleń oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + DIGITALROUTES@CULTURE.

Dr Waleed Serhan

Dr Waleed Serhan-ekpert-san

Jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Waleed jest doktorem socjologii Trinity College Dublin i magistrem studiów rozwojowych na Uniwersytecie Glasgow. Obecnie bada imigrantów i muzea oraz relacje między ruchami społecznymi. Wcześniej był zaangażowany w kilka projektów badawczych dotyczących stosunków etnicznych i uchodźców, międzykulturowości, ruchów społecznych oraz muzeów i budowania narodu. Waleed prowadził także kursy socjologii na poziomie licencjackim i podyplomowym. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + ESTET.

Dr Adam Bednarek

Dr Adam Bednarek-ekpert-san

Jestem managerem projektów, specjalistą ds. komunikacji oraz doświadczonym pracownikiem naukowym z tytułem doktora. Wychowałem się w Kanadzie, dlatego jestem osobą dwujęzyczną z jednoczesnym przyswajaniem obu języków, a więc traktuję zarówno angielski, jak i polski jako języki ojczyste. Moje doświadczenie akademickie obejmuje dialektologię, translatorykę, odmianę języka i komunikację międzykulturową. Prowadziłam również zajęcia z fonetyki i fonologii, językoznawstwa ogólnego i kulturowego. Obejmują one zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podejście do omawianego tematu. Inne zajęcia obejmują seminaria na temat dyskursu politycznego, dyskursu medialnego oraz silny nacisk na socjolingwistykę i studia międzynarodowe. Przez całą moją karierę akademicką prowadziłem badania nad dialektami i szeroko publikowałem na ten temat, najwięcej na temat kanadyjskiego angielskiego. Prowadziłam również wykłady z zakresu komunikacji międzykulturowej i stosunków międzynarodowych. Z sukcesem zrealizowałam szereg projektów unijnych, a obecnie pracuję nad integracją akademickiego programu nauczania z potrzebami rynku. Pełni funkcję Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Dr Krzysztof Ćwiertniewski

Dr Krzysztof Ćwiertniewski-ekpert-san

Doktor sztuki. W 2012 r. ukończył z Wyróżnieniem Dziekańskim Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę doktorską „E- project, Obrazy Dynamiczne”, bazującą na grafikach wykonanych z użyciem druku lentikularnego, obronił jednogłośnie w 2018 roku. Artysta multimedialny, posługuje się grafiką, fotografią, instalacją i filmem. W swoich działaniach artystycznych często szuka połączeń między sztuką a nauką. Laureat ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach i na festiwalach krajowych jak i międzynarodowych. Uczestnik ponad 50- ciu wystaw zbiorowych i ponad 10-ciu indywidualnych. W swojej twórczości często dotyka zagadnień związanych ze światłem, kolorem oraz materią. Obecnie zgłębia tajniki technologii neonowej, a jego wystawa w Galerii Oranżeria jest efektem jego ostatnich doświadczeń na tym polu. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ smartAInnovators.

Mgr Katarzyna Pośpieszyńska

Mgr Katarzyna Pośpieszyńska-ekpert-san

Magister filologii- tłumaczeń specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat lektor języka angielskiego oraz nauczyciel akademicki. Zainteresowania zawodowe obejmują metodykę nauczania języka angielskiego jako obcego. Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ LEXIS.