Administracja
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
on-line 100 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Administracja I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk zdobędziesz wiedzę z obszaru administracji porządku publicznego, administracji skarbowej, administracji samorządowej, e-administracji, prawa obsługi biznesu, prawa pracy i kadr. 

Absolwenci kierunku Administracja I stopnia online znajdują zatrudnienie w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, w działach administracyjnych sądów i prokuratury, w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych, a także w kancelariach prawnych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. 

Studenci kierunku Administracja podczas studiów online zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Dominujące znaczenie ma przygotowanie potrzebnych na rynku pracy profesjonalistów, którzy będą zarówno konkurencyjni, jak i uwrażliwieni na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie. Jednymi z głównych cech absolwenta kierunku Administracja I stopnia w Łodzi jest wrażliwość na potrzeby społeczeństwa, oraz mocno rozwinięta odpowiedzialność społeczna. Co więcej specjaliści, którzy uzyskają tytuł licencjata administracji w Społecznej Akademii Nauk będą zdolni sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną.

 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Administrację I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności
Zajęcia prowadzone przez osoby z branży administracji
Zajęcia prowadzone przez osoby z branży administracji
Praktyczna nauka prawa
Praktyczna nauka prawa 
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i publicznej
Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i publicznej
Praktyczne przygotowanie do wykonywania funkcji urzędniczych
Praktyczne przygotowanie do wykonywania funkcji urzędniczych

Administracja I stopnia online w SAN - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Robert Michalak

 

Opłaty

Administracja I stopnia online SAN - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

400 zł  300 zł*

II ROK12520 zł  420 zł*
III ROK10670 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2000 zł  1500 zł**

2800 zł  2100 zł**

II ROK2600 zł 2100 zł**3640 zł  2940 zł**
III ROK3350 zł 3350 zł
   

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK4800 zł  3600 zł**
II ROK6240 zł  5040 zł**
III ROK6700 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 300 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Administracja I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy. Pracę tę absolwent może z powodzeniem podjąć w instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

Absolwent administracji online uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwala budować karierę urzędniczą, ale również jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Jest właściwie przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

W trakcie studiów nabywa umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Program kształcenia obejmuje: przedmioty ogólnouczelniane, nauki podstawowe, przedmioty do wyboru oraz przedmioty specjalnościowe.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.
 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Demografia
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Administrowanie mieniem jednostki samorządu terytorialnego
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo do informacji i ochrony danych osobowych
 • Prawo zatrudnienia służb mundurowych
 • Prawo porządku publicznego w państwach UE
 • Prawo karne skarbowe
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo własności przemysłowej 
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa 
 • Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie
Specjalności

Administracja I stopnia online SAN - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Administracja I stopnia online w Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. W uproszczeniu - kształcimy absolwentów kierunku Administracja online, których wiedza i praktyka są zgodne z potrzebami otoczenia społecznego i gospodarczego. Studenci kierunku Administracja I stopnia on-line w Społecznej akademii Nauk w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Administracja skarbowa

Program kształcenia specjalności „Administracja skarbowa” został przygotowany tak, aby poszerzyć wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia z obszaru systemów podatkowych, skarbowych i celnych. Zgłębiona zostanie problematyka funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery sektora bankowego i gospodarczego. Absolwenci tej specjalności zapoznają się z działaniem instytucji i organów państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Wybór tej specjalności oznacza, że jej absolwenci posiadają umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji tak istotne na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w Izbach Skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, Izbach Celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

E-administracja

Program kształcenia specjalności „E-administracja”, tzw. elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) zorientowany został na zdobyciu wiedzy w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Wiąże się ona  ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa. Student zostaje zapoznany z planami unijnymi w zakresie e-administracji, co jest elementem szerszej koncepcji – rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wpisującej się w postulaty Strategii Lizbońskiej.

 Administracja samorządowa

Program kształcenia specjalności „Administracja samorządowa” został przygotowany z myślą o kształceniu najbardziej poszukiwanych na rynku pracy urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Absolwent administracji samorządowej ma pogłębioną wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej oraz przyjętego w państwach europejskich modelu samorządu terytorialnego. Ponadto doskonale zna pojęcie i konstrukcję prawną oraz strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Sprawnie orientuje się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Poznaje instytucje mienia komunalnego jako materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego i procesy zgodne z prawem zarządzania mieniem komunalnym. Specjalność Administracja samorządowa wprowadza absolwentów w tematykę prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Administracja porządku publicznego

W ramach specjalności „Administracja porządku publicznego” studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, czy pracy kuratora.

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, a także sektorze prywatnym: w bankach, biurach i kancelariach prawnych.

Prawna obsługa biznesu

Specjalność „Prawna obsługa biznesu”, oparta jest na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą tę specjalność jest jej charakter interdyscyplinarny. Studenci są przygotowywani do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia określonych funkcji menedżerskich w sektorze gospodarczym i administracji publicznej. Co więcej, postać absolwenta tej specjalności charakteryzuje się dużą elastycznością w działaniu, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Prawo pracy i kadr

Celem tej specjalności jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr. Studenci poznają wiedzę i nabywają umiejętności z zakresu prawa pracy, sposobów zawierania stosunku pracy, obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania oraz nadzorowania czasu pracy, zasad wynagradzania, odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne, zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Absolwent specjalności "Prawo pracy i kadr" jest świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania służb kadrowych.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Administracja I stopnia online SAN

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.

Wykładowcy kierunku Administracja I stopnia on line SAN

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
dr Piotr Mikołajczyk
dr Marcin Fiedukowicz
dr Mariusz Nyk
dr Konrad Koc
dr Małgorzata Nowastowska
mgr Beata Janik
Kariera

Administracja I stopnia on line SAN – praca

Absolwent studiów na Administracji posiada kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
w organach podatkowych
w działach administracyjnych sądów, prokuratury
w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
w kancelariach prawnych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja i zarządzanie publiczne lub na kierunkach pokrewnych.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Administracja? 

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka