Bankowość usługowa
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 miesiące

Liczba godzin dydaktycznych:
200 (w tym seminarium/projekt)

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jaki i technicznym. Do pracowników sektora bankowego oraz zarówno do osób zatrudnionych w nowoczesnych podmiotach gospodarczych, jak i do właścicieli przedsiębiorstw, którzy w praktyce, korzystają z usługowej bankowości.

Studia podyplomowe z zakresu bankowości usługowej pomogą w zrozumieniu mechanizmów, funkcjonujących w systemie bankowym, znaczeniu i funkcji pełnionych przez banki komercyjne w gospodarce oraz przybliżą produkty, oferowane przez banki, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, której zasady funkcjonowania zostaną w sposób precyzyjny zaprezentowane.

 

Rola bankowości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym stale wzrasta. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do bankowości elektronicznej, w ramach, której, oferowane są coraz to nowsze produkty, a znaczenie corporate i home banking zyskuje na znaczeniu zarówno w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak i w codziennym życiu gospodarstw domowych.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Bankowość usługowa

dr Paweł Trippner, Prof. SAN

Od 2005 roku doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii o specjalności finanse publiczne. Pracuje na stanowisku adiunkta w katedrze finansów i rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk, managera kierunku studiów Finanse i Rachunkowość oraz przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej. Od października 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pełni również funkcję starszego specjalisty w Dziale controllingu finansowego Społecznej Akademii Nauk.
Jest autorem ponad 70 publikacji na temat: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ubezpieczeń społecznych, bankowości, rynków finansowych oraz uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych z zakresu finansów. Jest autorem 5 podręczników i skryptów akademickich. Jest redaktorem 11 zeszytów naukowych z serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management).
Paweł Trippner jest promotorem blisko 600 prac licencjackich oraz magisterskich, obronionych na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Brodnicy, Garwolinie i Londynie. Pełni funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Entrepreneurship and Management). Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”, która odbywa się cyklicznie od 2012 roku w Garwolinie.

Wykładowcy studiów podyplomowych Bankowość usługowa

dr Mariusz Nyk
Program i realizacja

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Program studiów podyplomowych na kierunku Bankowość usługowa w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

I
System bankowy – instytucje centralne, rodzaje banków. Regulacje instytucjonalno–prawne w zakresie funkcjonowania banków. Bank centralny – struktura organizacyjna, cele i zadania oraz instrumenty do realizacji polityki pieniężnej.


II
Nadzór bankowy – organizacja, zadania, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów – cele i zasady gwarancji. Poza bankowe instytucje, wspierające funkcjonowanie systemu bankowego.

III
Strategie rozwoju i techniki zarządzania w bankach – istota segmentacji oraz metody kalkulacji dochodowości klientów. Podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy – cele oraz strategie marketingowe banków.

IV
Rodzaje operacji bankowych – w podziale na segmenty (pasywne, aktywne, pośredniczące). Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowości – rodzaje kanałów dystrybucji.

V
Geneza i rozwój bankowości elektronicznej. Produkty i usługi w ramach bankowości elektronicznej. Rozwój rynku kart debetowych i kredytowych. Home banking, corporate premium banking.

VI
Ryzyko i rodzaje przestępstw w bankowości elektronicznej. Pojecie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania ryzyka związanego z bankowością elektroniczną. Stosowane w praktyce metody zabezpieczania przed skutkami przestępczości internetowej.

VII
Ryzyko stopy procentowej i walutowej – istota, klasyfikacja, metody analizy oraz jego ograniczania. Ryzyko kredytowe – pojęcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody i procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

VIII
Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności bankowej. Istota i regulacje Nowej Umowy Kapitałowej.

Zasady naboru

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłaty za studia podyplomowe:

Wpisowe100 zł
Cena za studia - opłata jednorazowa3600 zł*
Cena za studia - opłata ratalna - 2 raty2 x 1900 zł**
Cena za studia - opłata ratalna - 8 rat8 x 500 zł
Cena za studia - opłata ratalna - 14 rat14 x 300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 300 zł/ mies.

* zniżka do 10% przy opłacie za rok z góry
​ ​** zniżka do 5% przy zapłacie za semestr z góry

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
Zniżka na czesne na studiach podyplomowych
Zniżka na czesne na studiach podyplomowych

 

 • zniżka do 10% przy opłacie za rok z góry
 • zniżka do 5% przy zapłacie za semestr z góry

 

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)