Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
zjazdy sobotnio – niedzielne + piątki od 17:00 (do ustalenia z grupą)

Liczba godzin dydaktycznych:
306

Adresatami studiów są osoby pracujące w działach finansowych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i jednostek budżetowych, agencji rządowych itp. chcących zwiększyć swoje kompetencje lub osoby zainteresowane podjęciem działalności zawodowej w tych sektorach.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa oraz sektora publicznego:
- rachunkowości finansowej
- rachunkowości budżetowej
- rachunkowości zarządczej
- rachunkowości podatkowej
- zamówień publicznych
- sprawozdawczości finansowej
- sprawozdawczości budżetowej
- planowania, finansowania i prognozowania
- analizy finansowej
- prawnych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych

- prawa bankowego
- audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
- dyscypliny finansów publicznych
- prawa gospodarczego
- ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
- MSR/MSSF oraz badania sprawozdań finansowych
- pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze prywatnym oraz sektorze finansów publicznych
- tworzenia planów rzeczowo – finansowych
- budżetowania i raportowania
- rozliczania funduszy i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- zarządzania zasobami rzeczowymi oraz kapitałem ludzkim w sektorze przedsiębiorstw i sektorze finansów publicznych

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w działach finansowych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego oraz jeśli posiada odpowiednie doświadczenie, do podjęcia funkcji kierowniczych w tych sektorach.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa oraz sektora publicznego:
- rachunkowości finansowej
- rachunkowości budżetowej
- rachunkowości zarządczej
- rachunkowości podatkowej
- zamówień publicznych
- sprawozdawczości finansowej
- sprawozdawczości budżetowej
- planowania, finansowania i prognozowania
- analizy finansowej
- prawnych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych
- prawa bankowego
- audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
- dyscypliny finansów publicznych
- prawa gospodarczego
- ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
- MSR/MSSF oraz badania sprawozdań finansowych
- pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze prywatnym oraz sektorze finansów publicznych
- tworzenia planów rzeczowo – finansowych
- budżetowania i raportowania
- rozliczania funduszy i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- zarządzania zasobami rzeczowymi oraz kapitałem ludzkim w sektorze przedsiębiorstw i sektorze finansów publicznych 

Kierunek studiów Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów i podatków ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

Kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w obszarze nauk społecznych wchodzi w zakres szeroko rozumianych studiów humanistycznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

Wiedza zdobywana na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim dobre praktyki i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o finansach i o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach wykonywanej pracy.

 

Celem programu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności kompleksowej obsługi ksiąg rachunkowych, zarządzania finansami oraz podatki zarówno w jednostkach sektora publicznego jak i w przedsiębiorstwach. Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania pracowników działów finansowo – księgowych przedsiębiorstw, skarbników, księgowych oraz pracowników jednostek sektora publicznego.

 

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa

dr Małgorzata Domańska

Skarbnik Gminy Ozorków, jako praktyk prezentuje wiedzę i buduje kompetencje zawodowe poprzez prezentację problematyki finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz na studiach podyplomowych SAN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w katedrze Finansów i Rachunkowości w zakresie rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, podatku VAT, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej. Doktorantka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresie finansów publicznych i rachunkowości finansowej. Treść przekazywanej wiedzy wiąże z aspektami praktycznymi, co wynika z charakteru zajmowanego stanowiska.

Wykładowcy studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa

dr Małgorzata Olszewska
dr Paweł Sydor
mgr Małgorzata Wojtczak
mgr Iwona Tontała
mgr Jędrzej Dzikowski
mgr Andrzej Stolarski
mgr Ksawery Karliński
Program i realizacja

Program studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Rachunkowość finansowa 40 
Rachunkowość budżetowa 35 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 10 
Akty prawne oraz prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych 10 
Systemy informatyczne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 10 
Planowanie, finansowanie i prognozowanie 20 
Sprawozdawczość finansowa 15 
Sprawozdawczość budżetowa 15 
Rachunkowość zarządcza 10 
Procedury zamówień publicznych 5 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 
Podatek od towarów i usług 15 

Ordynacja podatkowa 10 
Podatek dochodowy od osób prawnych 20 
Bank a przedsiębiorstwo oraz jednostka sektora publicznego 10 
Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej 5 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 10 
Dyscyplina finansów publicznych 10 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) 10 
Prawo gospodarcze 10 
Badanie sprawozdań finansowych 5 
Przygotowanie do egzaminu/Praca własna studenta (PWS) 11 
Egzamin końcowy 2

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)