Zarządzanie i kierowanie bezpieczeństwem państwa
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
180

Adresatami studiów są żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych a także osoby cywilne zatrudnione w instytucjach działających w obszarze bezpieczeństwa państwa, chcący rozwijać swoje kompetencje i planujące swój rozwój zawodowy.

 

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które będą umożliwiać:

 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Graniczne, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast i Gmin;
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
 • wspieranie komórek organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Absolwent kierunku będzie znał m.in.:

 • istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji, a także zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania organizacjami i kierowania zespołami ludzkimi;
 • istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne, procedury oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;

 

Absolwent kierunku będzie potrafił m.in.:

 • wykorzystać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji i funkcjonowania pododdziałów i oddziałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji;
 • dokonywać, w czasie pokoju, kryzysu i wojny, oceny otoczenia bliższego i dalszego, identyfikować szanse i zagrożenia oraz zarządzać ryzykiem;
 • pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie.

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie i kierowanie bezpieczeństwem państwa jest z jednej strony przekazanie studentom najwyższej jakości wiedzy, a z drugiej, pogłębienie wiedzy z zakresu procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia i kierowania, wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych i szeroko pojętych formacji mundurowych.

 

Ponadto celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką kierowania, zarządzania i dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, jego bezpieczeństwa w obszarze narodowym i międzynarodowym, w tym m.in. aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń oraz analizy środowiska działań militarnych i pozamilitarnych.

 

Studia ukierunkowane są na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników, szefów i dowódców. Studia pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie i kierowanie bezpieczeństwem państwa

ppłk dr Michał Tumielewicz

- absolwent Wydziału Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej im. St. Czarnieckiego w Poznaniu,
- doktor nauk ekonomicznych z dziedzinie nauk o zarządzaniu,
- oficer WP z 30 letnim doświadczeniem.

Wykładowcy studiów podyplomowych Zarządzanie i kierowanie bezpieczeństwem państwa

płk dypl. Włodzimierz Chupka
Program i realizacja

Zajęcia prowadzone są za pomocą wykładów oraz ćwiczeń.

Ważnym elementem zajęć jest prezentacja przykładów przez prowadzących oraz wzajemna wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i kierowanie bezpieczeństwem państwa w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

 • Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa państwa - 12 godz.
 • Identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych -12 godz.
 • Geopolityka - 6 godz.
 • Zarządzanie kryzysowe - 12 godz.
 • Procesy decyzyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem - 12 godz.
 • Planowanie i organizacja działań rodzajów sił zbrojnych -12 godz.
 • Metodyka oceny zagrożeń militarnych i pozamilitarnych - 12 godz.
 • Przywództwo w organizacjach zhierarchizowanych - 12 godz.
 • Dowodzenie - 12 godz.
 • Kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego - 12 godz.
 • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych - 12 godz.
 • Strategie komunikacji - 12 godz.
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych 12 godz.
 • Gra decyzyjna - 8 godz.
 • Seminarium dyplomowe - 4 godz.
 • Egzamin dyplomowy - 4 godz.
Zasady naboru

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)