Zarządzanie
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia. Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych modułów specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

 

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Zarządzanie II stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Ukończenie kierunku zarządzanie I stopnia w Społecznej Akademii Nauk otworzyło mi drogę do kariery. Uzyskany dyplom oraz zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mi znaleźć dobrze płatną pracę. Polecam studia w SAN!”

 

Fabian Zakrzewski

 

Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program studiów na kierunku Zarządzenie II stopnia w SAN w Warszawie przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania. Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.

 

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru następujące moduły profilowe:

 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie nowoczesną organizacją
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Digital marketing

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Przedmioty ogólnouczelniane

 • Język obcy specjalistyczny I / Język obcy specjalistyczny II
 • Elementy metodyki badawczej / Metody i narzędzia pracy badawczej
 • Etyka w zarządzaniu
 • Kultura i społeczeństwo
 • Prawo autorskie / Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej

Obszary realizowane w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych - wspólne dla wszystkich specjalności

 • Koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • Competitive advantage in business/ Success in business
 • Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu
 • Public relations

Obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych specjalności

Administracja i zarządzanie publiczne:

Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Nadzór i kontrola w administracji publicznej, Zarządzanie kadrami w administracji publicznej, Systemy finansowania JST, E-administracja.

 

Zarządzanie nowoczesną organizacją:

Motywowanie pracownika w organizacji, Zarządzanie czasem i zmianami, Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Formy zatrudnienia z elementami ubezpieczeń, Komunikacja 4.0, Podstawy finansów dla menadżerów.

 

Logistyka w zarządzaniu:

Zarządzanie projektami logistycznymi, Zastosowania IoT w logistyce, Informatyzacja transportu, Technologie usług magazynowych, Logistyka w E-Commerce i e-Businesie, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce.

 

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu:

Optymalizacja i kontrola podatkowa, Instytucje finansowe, Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń / Wycena przedsiębiorstw i fuzje oraz przejęcia, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych / Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i rewizja finansowa, Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa / Pułapki w podejmowaniu decyzji - perspektywa behawioralna.

 

Digital marketing:

Kształtowanie wizerunku, Media Relations, Zarządzanie marką w sieci, Planowanie kampanii online, Marketing relacji, Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych

Specjalności

Zarządzanie II stopnia SAN Warszawa - specjalności

Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej. Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych. Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej.

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja i zarządzanie publiczne – przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej.

Digital marketing

Digital marketing - jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani nowoczesnym zarządzaniem wspartym na nowych technologiach, zachowaniami konsumenckimi, nowoczesnymi formami kształtowania relacji z klientem na bazie mediów społecznościowych oraz kształtowaniem skutecznych form prowadzenia biznesu w Internecie. W trakcie kształcenia studenci uzyskają wiedzę dotyczącą tworzenia i wdrażania strategii w cyfrowej przestrzeni, kreowania i prowadzenia kampanii reklamowych online, a także prowadzenia firmy, zespołu. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu przygotowywania i publikacji wartościowych treści, które zainteresują i zaangażują potencjalnych klientów oraz promowania i sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem sklepów internetowych.

Logistyka w zarządzaniu

Logistyka w zarządzaniu - jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych zagadnieniami logistyki biznesowej i międzynarodowej. Program specjalności oferuje wiedzę z zakresu zarządzania rynkiem usług logistycznych planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów i/lub osób, informatyzacją transportu, technologiami usług magazynowania, logistyką w e-biznesie. Absolwenci posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju organizacji decyzje. Znajdują zatrudnienie we wszystkich typach organizacji funkcjonujących na rynku, począwszy od przedsiębiorstw poprzez jednostki administracyjne, a na podmiotach non-profit skończywszy.

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu - absolwenci będą dysponowali teoretyczną wiedzą i analitycznymi umiejętnościami pozwalającymi świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w analizach i podejmowaniu decyzji finansowych. W ramach tej specjalności kształceni są specjaliści przygotowywani do organizowania księgowości, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Specjalność przygotowuje do pracy jako doradca podatkowy i finansowy, kierownik biur konsultingowych lub rachunkowych oraz menadżer w podmiotach gospodarczych oraz umożliwia uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta. Zarządzanie nowoczesną organizacją - umożliwia zdobycie pogłębionej i wszechstronnej wiedzy zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych, umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji. Przyszły absolwent zdobywa kompetencje pozwalające na kierowanie zespołami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, wykorzystywanie odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Specjalność kompleksowo przygotowuje studentów do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie SAN Warszawa

dr Renata Runiewicz
dr Renata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.

Wykładowcy kierunku Zarządzanie SAN Warszawa

dr Renata Runiewicz
dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr  hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie SAN Warszawa – praca

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w charakterze:

specjalisty
konsultanta
doradcy
analityka
menedżera średniego i wyższego szczebla zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach
w jednostkach budżetowych
bankach i innych instytucjach finansowych
w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wize
w branży e-commerce, w przedsiębiorstwach branży logistycznej
w instytucjach kultury i rekreacji

Specjalności na kierunku „zarządzanie” przygotowują także to prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich

Opłaty

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1

Grant Rekrutacyjny

studiuj od 310 zł/mies. i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY

Zarządzanie SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

710 zł  610 zł* 

II ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3550 zł  2950 zł** 

4970 zł  4170zł** 

II ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8520 zł  7120 zł** 
II ROK7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 710 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

660 zł  560zł* 

II ROK10660 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3300 zł  2700 zł** 

4620 zł  3820 zł** 

II ROK3300 zł 3300 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7920 zł  6520 zł** 
II ROK
6600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 660 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie