Informatyka techniczna i telekomunikacja
O seminarium

Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

 

Typ:

Seminarium doktorskie

Liczba godzin dydaktycznych:

180 h (w tym projekt)

 

Forma:

niestacjonarne (zajęcia w soboty)

Opis i cele seminarium na kierunku Informatyka techniczna i telekomunikacja

Informatyka jest obszarem nauki o dynamicznym rozwoju i bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności studiów informatycznych.

 

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat ma wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w biznesie i konsultingu, a także np. w administracji publicznej. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a ponadto stwarza szerokie możliwości atrakcyjnej pracy w branży IT, zarówno w Polsce, jak i za granicą.         

 

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego rozwoju wiedzy i  kwalifikacji, nasza uczelnia oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Podczas seminarium doktorskiego uczestnicy pozyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników. Głównym celem dwuletniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do pracy naukowej, której wynikiem powinna być rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym.

 

Seminarium doktorskie w Społecznej Akademii Nauk zapewnia znakomite warunki do rozwoju wiedzy i zapewnia kadrę wybitnych profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

Program i realizacja seminarium

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących rozpocząć proces ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, oferujemy program ukierunkowany na aktualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych w obszarze informatyki.

Informatyka jest obszarem nauki o dynamicznym rozwoju i bardzo szerokim zastosowaniu we współczesnym świecie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, w tym programistów, analityków, projektantów systemów informatycznych, absolwentów różnych specjalności kierunku Informatyka.

Znaczącą rolę w rozwoju informatyki pełnią osoby prowadzące działalność naukową. Ich oryginalny, nowatorski wkład naukowo-badawczy przyczynia się do realizacji innowacyjnych pomysłów, wdrażanych do rozwiązań najróżniejszych rzeczywistych problemów.

Tematyka seminarium - Informatyka techniczna i telekomunikacja

Obecnie rozwój informatyki w ogromnym stopniu jest związany z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Dlatego SAN proponuje seminarium doktorskie w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, z dominującym udziałem tematyki dotyczącej różnych aspektów Sztucznej Inteligencji:

 • Algorytmy maszynowego uczenia, w tym tzw. głębokie sieci neuronowe w różnych zastosowaniach praktycznych, dla rzeczywistych danych (m.in. obrazów i dokumentów tekstowych). Tego typu systemy potrafią np. rozpoznawać obrazy dzięki obserwacji ogromnych zbiorów danych (Big Data).
 • Systemy oparte na wiedzy, w tym systemy ekspertowe, z różnymi sposobami reprezentacji wiedzy i odpowiednimi metodami wnioskowania. Systemy takie wspomagają ludzi w podejmowaniu decyzji, naśladując prawdziwych ekspertów. Znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki, nauki, czy życia społecznego.
 • Inteligentne systemy hybrydowe, tworzone z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, które są stosowane do rozwiązywania najróżniejszych problemów optymalizacyjnych. Takie systemy poszukują optymalnych rozwiązań różnych, często złożonych problemów, dla których trudno znaleźć rozwiązania klasycznymi metodami.
 • Złożone systemy adaptacyjne, z którymi mamy do czynienia w różnych obszarach zastosowań, np. systemy biologiczne, ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, jak też oczywiście informatyczne (m.in. sieci komputerowe, systemy obliczeniowe, systemy przetwarzania informacji). Mogą być modelowane i analizowane w różny sposób, także przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji.

Ponadto proponuje się inne zagadnienia ogólnie pojętej informatyki stosowanej.

Organizacja zajęć na kierunku Informatyka i techniczna i telekomunikacja

Seminarium Doktorskie jest zaplanowane na cztery semestry. W programie poszczególnych semestrów znajdują się m.in. zajęcia dotyczące wyżej wymienionych bloków tematycznych. Gwarantuje to osiągnięcie wszystkich efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 listopada 2018 roku (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (sejm.gov.pl).

Dokładne warunki uczestnictwa w Seminarium Doktorskim zostały określone w „Regulaminie Seminarium doktorskiego”.

 

Uczestnicy seminarium doktorskiego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja mają możliwość prowadzenia indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz przygotowania do publikacji artykułów naukowych prezentujących wyniki własnych prac badawczych.

Regulamin seminarium doktorskiego
Format: pdf
981 KB

Konsultacje indywidualne 

Organizowane są także konsultacje na zasadzie indywidualnych spotkań z nauczycielami akademickimi. Zajęcia wraz z konsultacjami są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych, najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków związanych ze Społeczną Akademią Nauk.

Sylwetki prowadzących zajęcia

 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN - wybitny specjalista z  zakresu informatyki i biocybernetyki. Organizator szkolnictwa wyższego w Polsce. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw Szkolnictwa Wyższego, członkiem Rady do Spraw Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Obecnie dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych i dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu i medycynie. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak - Profesor University of Manitoba w Kanadzie. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół teoretycznych aspektów uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i analizy sygnałów. Profesor Pawlak jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania uczenia maszynowego dla systemów energetycznych. Ponadto był i jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism takich jak: „Journal of Pattern Recognition and Applications”, „Pattern Recognition”, „International Journal on Sampling Theory in Signal and Image Processing”, „Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research”, „Opuscula Mathematica”, „Statistics in Transition-New Series”. 
  https://engadvisorsprofiles.cc.umanitoba.ca/user/miroslaw_pawlak/

 • prof. dr hab. inż. Marek Reformat - Profesor University of Alberta w Kanadzie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty od lipca 2000 r. Jest profesorem i kierownikiem studiów podyplomowych na tym Wydziale. Ponadto jest zastępcą redaktora wielu czasopism związanych z inteligencją obliczeniową i inżynierią oprogramowania. Był członkiem komitetów programowych kilku konferencji związanych z tymi obszarami. Jest aktywnie zaangażowany w North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS). Jest członkiem IEEE i ACM. Obszary badawcze obejmują rozwijanie metod i technik modelowania danych i wiedzy, a także projektowanie systemów posiadających umiejętności naśladowania różnych aspektów ludzkich zachowań. 
  https://sites.ualberta.ca/~reformat/

 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska - jest nauczycielem akademickim oraz autorem licznych publikacji z zakresu informatyki. Od wielu lat prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych, szczególnie wykłady z przedmiotów informatycznych. W swojej działalności naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami sztucznej inteligencji oraz inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz IEEE – największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów nauk technicznych. Jest promotorem oraz recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. Jest też aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji oraz recenzentem artykułów i innych osiągnięć naukowych w dyscyplinie informatyka.
  Strona Internetowa
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski - jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem rzeczywistym PAN, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. „IEEE Transactions on Cybernetics”, „International Journal of Neural Systems” oraz „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”. 

 • prof. dr Bolesław Szymański - jego zainteresowania badawcze dotyczą sieci komputerowych, programowania równoległego i rozproszonego. Autor ponad 300 prac (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach naukowych, abstrakty i materiały konferencyjne). Realizator projektów badawczych finansowanych w ramach grantów przyznanych m.in. przez National Science Foundation, Office of Naval Research, IBM Corporation, NASA. Konsultant General Electric, Citicorp, Federal Reserve Bank, U.S. Navy, IBM, Emerson. współzałożyciel: Computer Command and Control Company 1984, EnterNet Company 1999, Optimaret Inc. 2005. Członek redakcji kilku czasopism naukowych, Editor-in-Chief „Scientific Programming”. 
  https://www.cs.rpi.edu/~szymansk/

 • prof. dr Jacek Żurada - opublikował ponad 280 artykułów z następujących dziedzin: sieci neuronowe, obliczenia inteligentne, bazy danych, przetwarzanie obrazu i systemy VLSI. Jest także współautorem trzech książek: „Introduction to Artificial Neural Systems” (PWS Press), „Computational Intelligence: Imitating Life” (IEEE Press), „Knowledge-Based Neurocomputing” (MIT Press) oraz głównym redaktorem 4 tomów wydanego w 2006 cyklu Springer „Lecture Notes on Computer Science” (Springer Verlag). Jest laureatem wielu nagród, między innymi: Presidential Award for Research, Scholarship and Creative Activity (1993), Nagroda Ministra Edukacji (1997), IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Medal (1999), Presidential Distinguished Service Award for Service to the Profession (2001). 
  http://ci.louisville.edu/zurada/
Zasady naboru

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na seminaria doktorskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia postępowania doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia 
 • Curriculum vitae
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
Opłaty

Informatyka techniczna i telekomunikacja - opłaty

 • Opłata wpisowego: 500 zł

 

Opłata wpisowego jest:

 • dokonywana tylko raz w ciągu całych studiów i wnoszona w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na seminarium, a następnie jego rezygnacji z podjęcia seminarium
ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄCŁĄCZNIE ZA ROK
I ROK12

630 zł

7560 zł

II ROK9630 zł5670 zł
ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA SEMESTRŁĄCZNIE ZA ROK
I ROK2

3280 zł

6560 zł

II ROK23280 zł6560 zł

 

ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA ROK
I ROK1

6440 zł

II ROK16440 zł

 

Postepowanie doktorskie

Informacje ogólne o postępowaniu doktorskim - Informatyka techniczna i telekomunikacja

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie informatyki. Aktualnie postępowania doktorskie w naszej Uczelni są prowadzone w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) w trybie eksternistycznym. Szczegóły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk zostały podane w dokumencie „Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi", stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z dnia 27 września 2019 roku. 

 

Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem postępowania, składają wniosek o wyznaczenie przez Senat promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, jeżeli jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

 

W ramach pomocy osobie przygotowującej rozprawę doktorską, Uczelnia może zorganizować konsultacje ze specjalistami posiadającymi znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. Konsultacje mogą być zorganizowane w formie Seminarium Doktorskiego lub indywidualnie.

Problematyka prac doktorskich

Obecnie dominującym trendem w badaniach naukowych w obszarze informatyki jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Dlatego metody te występują w programie seminarium doktorskiego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Możliwe jest także przygotowanie rozpraw doktorskich obejmujących inne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej informatyki stosowanej:

 • w obszarze sieci komputerowych (np. wymiarowanie sieci rozległych i sieci komórkowych),
 • w obszarze przetwarzania sygnałów i obrazów (dotyczy zastosowania fraktalnej metody kodowania),
 • w zastosowaniach przemysłowych (komputerowe systemy pomiarowe, systemy regulacji i sterowania).

Przykładowa tematyka prac doktorskich

Istnieje też możliwość zaproponowania realizacji rozprawy doktorskiej w nieco innym obszarze własnych zainteresowań naukowych i ustalenia tematu z potencjalnym promotorem.

Rozwój metod sztucznej inteligencji i ich twórcze zastosowania, np. do wykrywania COVID‑19
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji fałszywych informacji w sieciach społecznościowych
Dynamika entropii w ewolucji interakcji społecznych
Dołączanie nowych użytkowników do bazy bez rozbudowy sieci jako podstawa tworzenia naukowych ośrodków doskonałości
Znajdowanie wzorców w grafach wiedzy za pomocą neuronowych sieci graficznych
Modelowanie dynamicznych/czasowych wydarzeń za pomocą neuronowych sieci graficznych
Sieci neuronowe dla danych zdarzeniowych
Metody optymalnego transportu masy w uczeniu maszynowym
Wydobywanie informacji z modeli procesów stacjonarnych poprzez regularyzację sieci neuronowych
Systemy rozpoznawania obrazów i generowania opisów w języku naturalnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
Inteligentne systemy "rozumienia" obrazów i dokumentów tekstowych
Ewolucyjne metody optymalizacyjne w zastosowaniach do systemów informatycznych

Promotorzy na kierunku Informatyka techniczna i telekomunikacja

Konsultacje oraz Seminaria Doktorskie prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów praktyków związanych ze Społeczną Akademią Nauk.

 • dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak
 • prof. dr hab. inż. Marek Reformat 
 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska

 

 

 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
 • prof. dr Bolesław Szymański
 • prof. dr Jacek Żurada
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Informatyka techniczna i telekomunikacja?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.