Pedagogika
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają przekazanie pogłębionej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu dyscypliny tworzących podstawy teoretyczne programu, tj. pedagogiki oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych działalności opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej, oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim. Koncepcja kształcenia na studiach  kierunku pedagogia uwzględnia przygotowanie absolwentów do rozwijania drogi zawodowej pedagogów w instytucjach wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i sprawnego wdrażania działań terapeutyczno – wychowawczych i dydaktycznych. 

Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić  lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Pedagogika II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Dominik Woźniak

 

Opłaty

Pedagogika SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

620 zł 520 zł*

II ROK10740 zł 640 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3100 zł 2600 zł*

4340 zł 3640 zł*

II ROK3700 zł 3200 zł*3700 zł 3200 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7440 zł 6240 zł*
II ROK7400 zł 6400 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 520 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

530 zł 430 zł*

II ROK10590 zł 490 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2650 zł 2150 zł*

3710 zł 3010 zł*

II ROK2950 zł 2450 zł*2950 zł 2450 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6360 zł 5160 zł*
II ROK5900 zł 4900 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 430 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia oferowanie studentom uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu pedagogiki, podstaw kształcenia i wychowania, nurtów i systemów pedagogicznych, szkół, orientacji i strategii badawczych, fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz wpływu kulturowych uwarunkowań na procesy edukacyjne, a także wiedzy o funkcjonowaniu wybranych systemów i instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz o uczestnikach tej działalności oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranych zagadnień związanych ze studiowaną specjalnością.
 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Socjologia edukacji
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy ontogenezy człowieka
 • Dydaktyka ogólna
 • Podstawowe kierunki rozwoju pedagogiki
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Pedeutologia
 • Proseminarium
 • Nowoczesne technologie edukacyjne
 • Statystyka w badaniach społecznych
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Współczesne problemy edukacji zdrowotnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej (korekcyjnej)
 • Psychologiczno- pedagogiczne i medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej
 • Diagnoza w terapii pedagogicznej
 • Wybrane metody terapii pedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży zaburzeniami emocjonalnymi i/lub w zachowaniu
 • Warsztat pracy terapeuty pedagogicznego w kontekście działań profilaktycznych i korekcyjnych
 • Podstawy prawne i organizacyjne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Emisja głosu
Specjalności

Pedagogika II stopnia SAN Łódź - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Pedagogika II stopnia w Łodzi w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Resocjalizacja z socjoterapią

Specjalność „resocjalizacja z socjoterapią” przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych, w tym w służbach mundurowych oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną. Absolwent przygotowany jest również do pracy z osobami uzależnionymi, do prowadzenia terapii indywidualnej jak i zbiorowej. Specjalność pozwala studentowi na uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej poszerzonej o praktyczne umiejętności z zakresu socjoterapii. Absolwent w toku studiów, które zorientowane są na zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności wychowawczej jest bardzo dobrze przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami w prawidłowym funkcjonowaniu w relacjach społecznych.

Terapia pedagogiczna

Specjalność „terapia pedagogiczna” przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci tej specjalności uzyskują kompetencje w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Pedagogika SAN Łódź

dr Bożena Zając, prof. SAN
dr Bożena Zając, prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

 • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
 • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowcy kierunku Pedagogika SAN Łódź

dr Eulalia Adasiewicz - Dyrektor przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
dr Bożena Zając, prof. SAN - Doradca metodyczny i zawodowy
Kariera

Pedagogika SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach
w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
w placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
w poradniach pedagogiczno-psychologicznych
w urzędach pracy
w placówkach resocjalizacyjnych
w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
w organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
w innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Filologia angielska
Filologia angielska
Informatyka
Informatyka
Optometria
Optometria