Nauki o zarządzaniu i jakości
O seminarium

Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

 

Typ:

Seminarium doktorskie

Liczba godzin dydaktycznych:

180 h (w tym projekt)

 

Forma:

niestacjonarne (zajęcia w soboty)

Opis i cele seminarium na kierunku Nauki o zarządzaniu i jakości

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat posiada wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w pracy w biznesie i konsultingu, administracji publicznej, a także w polityce. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom biznesu i ekspertom w obszarze konsultingu pozwala na wyróżnienie się w branży.         

 

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz mając na uwadze, że wykształcenie magisterskie stało się na tyle popularne, że nie pozwala nawet najlepiej przygotowanemu absolwentowi na wyróżnienie się, nasza uczelnia od roku 2008 oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Celem 2-letniego seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwent seminarium otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: „Seminarium doktorskie w naukach o zarządzaniu i jakości.”

 

W trakcie seminarium realizowany jest program pozwalający na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. Dzieje się to między innymi poprzez zajęcia z metodyki badań jakościowych, ilościowych, tworzenia prac badawczych, oraz warsztatów tworzenia publikacji naukowych. Oprócz tego realizowany jest blok specjalizacyjny, w ramach którego słuchacz może rozwijać indywidualne zainteresowania naukowe i przygotowywać rozprawę doktorską w wybranej problematyce naukowej związanej z zarządzaniem. Indywidualne podejście zapewnia komfortowe warunki rozwoju kwalifikacji.

 

Sylwetka absolwenta -kierunek Nauki o zarządzaniu i jakości

Absolwent seminarium doktorskiego w naukach o zarządzaniu i jakości  wykazuje się:

 • wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów nauk o zarządzaniu i jakości;
 • umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych,
  a także umiejętności organizowania badań naukowych w obszarze organizacji;
 • przygotowaniem w tworzeniu i realizacji złożonych projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych;
 • biegłością i jasnością w wyrażaniu własnych poglądów oraz ich jednoznacznego przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów;
 • zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.
Program i realizacja seminarium

Ramowy program studiów na kierunku Nauki ozarządzaniu i jakości

Wprowadzenie do metodyki badań społecznych
Wprowadzenie do metodyki badań społecznych
Metodyka badań ilościowych
Metodyka badań ilościowych
Metodyka badań jakościowych
Metodyka badań jakościowych
Metodyka tworzenia prac badawczych
Metodyka tworzenia prac badawczych
Etyka w badaniach społecznych
Etyka w badaniach społecznych
Warsztaty tworzenia publikacji naukowych
Warsztaty tworzenia publikacji naukowych
Forum prezentacji projektów badawczych
Forum prezentacji projektów badawczych
Wykłady lub konwersatoria specjalizacyjne
Wykłady lub konwersatoria specjalizacyjne
Własny projekt badawczy (autoreferat i prezentacja)
Własny projekt badawczy (autoreferat i prezentacja)
Koncepcja rozprawy doktorskiej (forma pisemna i prezentacja)
Koncepcja rozprawy doktorskiej (forma pisemna i prezentacja)

Organizacja zajęć - Nauki o zarządzaniu i jakości

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi oraz metodami angażującymi indywidualną aktywność słuchaczy poprzez wykorzystanie platformy on-line. 

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie własnego projektu badawczego w formie pisemnej.

 

 • cztery semestry, 
 • system zaoczny (zajęcia w soboty),
 • zjazdy 1 raz w miesiącu,
 • liczba godzin dydaktycznych: 180 (w tym projekt)
Regulamin seminariów doktorskich
Format: pdf
981 KB
Zasady naboru

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby ubiegające się o przyjęcie na seminarium doktorskie – powinny wykazać się uzyskaniem kwalifikacji II stopnia, tzn. otrzymały dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na seminaria doktorskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia postępowania doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia 
 • Curriculum vitae
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
Opłaty

Nauki o zarządzaniu i jakości - opłaty

 • Opłata wpisowego: 500 zł

 

Opłata wpisowego jest:

 • dokonywana tylko raz w ciągu całych studiów i wnoszona w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na seminarium, a następnie jego rezygnacji z podjęcia seminarium
ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄCŁĄCZNIE ZA ROK
I ROK12

630 zł

7560 zł

II ROK9630 zł5670 zł
ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA SEMESTRŁĄCZNIE ZA ROK
I ROK2

3280 zł

6560 zł

II ROK23280 zł6560 zł

 

ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA ROK
I ROK1

6440 zł

II ROK16440 zł

 

Postepowanie doktorskie

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  Postępowanie o nadanie stopnia doktora przeprowadzane jest w oparciu o przepisy Ustawy dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i zgodnie art. 197 ust. 2 ww. Ustawy przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie eksternistycznym. Szczegóły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Społecznej Akademii Nauk zostały podane w dokumencie Zasady przeprowadzania postępowań doktorskich przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi” stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z dnia 27 września 2019 roku i opublikowanym w witrynie uczelni.

 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopienia doktora w trybie eksternistycznym zgodnie z art. 217 Ustawy, przed wszczęciem postępowania, składa wniosek o wyznaczenie przez Senat promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

 

Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem może być osoba nie spełniająca tych warunków, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

 

Rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie nauki o zarządzani i jakości oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska powinna być oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego lub oryginalnym rozwiązaniem w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.  Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawowana jest przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

 

W ramach pomocy osobie przygotowującej rozprawę doktorską, Uczelnia może zorganizować konsultacje ze specjalistami posiadającymi znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. Konsultacje mogą być zorganizowane w formie Seminarium Doktoranckiego lub indywidualnie.

 

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących rozpocząć proces ubiegania się o nadanie stopnia doktora nauk o zarządzaniu i jakości w trybie eksternistycznym oferujemy program dydaktyczny ukierunkowany na indywidualne potrzeby oraz rozwój pasji badawczych doktorantów, który wychodzi naprzeciw ich indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Oferowany program uwzględnia aktualne trendy naukowe oraz przygotowanie doktorantów do prowadzenia własnych badań naukowych oraz pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w następujących subdyscyplinach "nauk o zarządzania i jakości":

 

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie logistyczne,
 • zarządzanie kulturą organizacyjną i tożsamością organizacji,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • marketing,
 • zarządzanie informacją.

Tematyka prac doktorskich

Tematy prac doktorskich są uzgadniane z Doktorantami i dostosowywane do zainteresowań naukowych i praktycznych. Istnieje również możliwość rozwinięcia, wykorzystania lub modyfikacji propozycji tematów prac doktorskich znajdujących się na liście.

 • Strategie inkrementalne MŚP w Polsce.
 • Strategie inkrementalne firm rodzinnych w Polsce.
 • Strategie inkrementalne firm z sektora turystycznych/...
 • Przebieg i ewolucja procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.
 • Transformacje w zarządzaniu podmiotami szkolnictwa wyższego/... pod wpływem pandemii Covid-19.
 • Zarządzanie talentami w polskich firmach rodzinnych.
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w MŚP w Polsce.
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w firm rodzinnych w Polsce
 • Paradygmaty zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze turystycznym/...
 • Struktury sieciowe przedsiębiorstw wirtualnych w sektorze IT.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy ekonomii behawioralnej.
 • Krytyczna perspektywa strategii organizacyjnej.
 • Krytyczna perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.
 • Krytyczna perspektywa zarządzania międzykulturowego.
 • Krytyczna perspektywa kultury organizacyjnej.
 • Tożsamość organizacyjna w sektorze IT/...
 • Zarządzanie publiczne i organizacjami non-profit.
 • Logistyka w formacji Industry 4.0.
 • Metody zarządzania IT w działalności logistycznej.
 • Dystrybucja usług informacyjnych w Polsce.
 • Krytyczna perspektywa w logistyce.
 • Interpretatywno-symboliczny paradygmat w logistyce.
 • Bezpieczeństwo usług informacyjnych w sektorze bankowym.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem MŚP w Polsce.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem firm rodzinnych w Polsce.
 • Bezpieczeństwo pracy w firmach z sektora …
 • TQM z perspektywy paradygmatu bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie w podmiotach systemu bezpieczeństwa państwa.
 • Nowoczesne metody i techniki analizy finansowej i strategicznej oraz ich zastosowanie w praktyce gospodarczej.
 • Grupy i konsorcja kapitałowe - aspekty zarządzania oraz pomiaru efektywności.
 • Polityka dywidend spółek polskiego rynku kapitałowego w okresie pandemii - czynniki i strategie.
 • Finansowanie instytucji kultury w Polsce w świetle rozwiązań w innych krajach UE.
 • Digitalizacja i robotyzacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie.
 • Znaczenie BPO/SSC w procesie transformacji rachunkowości przedsiębiorstw.
 • Komunikowanie danych finansowych i niefinansowych poprzez social media a wyniki przedsiębiorstw.
 • Ujawnianie informacji niefinansowych przez polskie spółki giełdowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju.
 • Raportowanie zintegrowane w praktyce polskiej i światowej - nowy sposób komunikowania z interesariuszami.
 • Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw w Polsce.
 • Krytyczna perspektywa marketingu relacyjnego.
 • Zachowania konsumenckie z perspektywy ekonomii behawioralnej.
 • Marketing partnerski w sektorze IT w Polsce.
 • Systemy CRM w szkolnictwie wyższym/edukacji.
 • Przywództwo w marketingu relacyjnym.
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Nauki o zarządzaniu i jakości?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.