Akredytacje PKA

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Aktualnie ocenie przez PKA podlega 10 kryteriów. Otrzymanie przez kierunek pozytywnej akredytacji na 6 lat oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania. Zalecenie do przynajmniej jednego kryterium powoduje skrócenie okresu akredytacji lub wydanie ocenę negatywną. Kryteria podlegające ocenie:

Kryterium 1.       Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się  

Kryterium 2.       Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się   

Kryterium 3.       Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie       

Kryterium 4.       Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry        

Kryterium 5.       Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie    

Kryterium 6.       Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku    

Kryterium 7.       Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

Kryterium 8.       Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

Kryterium 9.       Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach 

Kryterium 10.    Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów              

 

Raporty samooceny wizytowanych kierunków

Raport samooceny - Stosunki międzynarodowe w Warszawie
Format: pdf
1.44 MB
Raport samooceny - Kierunek lekarski w Łodzi
Format: pdf
2.1 MB
Raport samooceny - Fizjoterapia w filii SAN w Warszawie
Format: pdf
1.61 MB

Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące kierunków w SAN

  • Zarządzanie I i II stopnia w filii w Świdnicy

Studia na kierunku Zarządzanie I i II stopnia w filii SAN w Świdnicy otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek otrzymał akredytację na kolejne 6 lat. Dokumentem potwierdzającym wydaną decyzję jest Uchwała nr 280/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 maja 2023 r.